64. Hükümet belirlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 64. Hükümeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Hükümet listesini onayladı. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 62. ve 63. Hükümetler’in ardından 64. Hükümet'i kurarak üçüncü kez Bakanlar Kurulu'nda Başbakanlık görevini üstlendi. Bakanlar Kurulu, şu isimlerden oluştu:
Başbakan Yardımcıları: Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Yalçın Akdoğan,
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Lütfi Elvan
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Sema Ramazanoğlu
Avrupa Birliği Bakanı: Volkan Bozkır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Fatma Güldemet Sarı
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Mustafa Elitaş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı: Mahir Ünal
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu;
Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım.

64. Hükümet’in ekonomik icraatı Reform ve hızlı dönüşüm
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hükümet’in 135 sayfalık Programı’nı TBMM’ye sundu. Program yeni bir ekonomik hikaye yazma iddiasını taşıyor. Davutoğlu, “64. Hükümet tam anlamıyla bir reform hükümeti olacaktır” diyor. Davutoğlu, reformlar sonucunda daha özgür, daha rekabetçi ve insan odaklı bir anlayış içerisinde refahını daha adil paylaşan bir Türkiye'ye kavuşma idealini sürdüreceklerini kaydediyor.
Yeni Hükümet’in öncelikli reform alanlarını; “Demokratikleşme ve adalet”, “Eğitim”, “Kamu yönetimi”, “Kamu maliyesi”, “Reel ekonomide köklü değişim”, “Öncelikli dönüşüm programları” oluşturuyor.
Ahmet Davutoğlu’nun ağzından Program’ın ekonomiyle ilgili seçtiğimiz satır başları şöyle:
“l Reform alanlarımızdan biri de reel sektördür. Bu sektörde köklü değişimler gerçekleştirmek ana hedeflerimiz arasındadır. Üreten, istihdam oluşturan, ihracatını artıran bir ülke olma yolunda reel sektörün yatırım ve işletme aşamalarında çok daha güçlü ve rekabetçi olmasını amaçlıyoruz.
- Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturulacak: Bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemini oluşturacağız. Yeni dönemde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirecek ve desteklerin etkinliğini artıracağız. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde, yerli ürün ve teknolojiler geliştirilmesine yönelik araştırma programlarını destekleyerek etkinleştireceğiz. Doktora mezunu olanlar başta olmak üzere, araştırmacı insan gücünü nicelik ve nitelik olarak iyileştirecek ve özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini sağlayacağız.
- Patent Borsası kurulacak: Tasarım merkezlerini, Ar-Ge merkezleri gibi destekleyecek, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlayacağız. Ayrıca, KOBİ’lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini destekleyeceğiz. İşletmelerin fikri haklar sisteminden ve desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere teknoloji transfer ve yenilik merkezlerinde hizmet kapasitesini geliştireceğiz. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yasalaştırılmasını sağlayacağız. Patent Borsası’nı kuracağız. ‘Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Öncelikli Dönüşüm Programımız’ ile temel hedeflerimiz, teknolojik ürün ve marka sayısını artırmak, araştırma ve yenilik merkezlerini güçlendirmek, nitelikli insan sayısını artırmak ve yenilikçi girişimciliği geliştirmektir. Bu kapsamda öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve prototip geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz.
Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz. Girişimcileri desteklemek için finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya yönelik bir fon kuracağız.
- Kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten yerli firmaların payı arttırılacak: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayacağız. Bu programımızın yanısıra ‘Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Öncelikli Dönüşüm Programımız’la kamu alımlarının kaldıraç gücünü kullanarak yerli teknoloji ve üretimi geliştirmeyi amaçlamaktayız. Her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımlarımızı, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştüreceğiz. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payını artıracağız.
- AB Çerçeve Programları’na benzer programlar geliştirilecek: AB Çerçeve Programları’ndan faydalanma düzeyini artıracağız ve Türkiye’nin ekonomik, tarihi, kültürel bağlarının güçlü olduğu ülkelerle AB Çerçeve Programları’na benzer programlar geliştireceğiz. Öncelikli teknoloji alanlarında, araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki muadilleriyle işbirliklerini geliştireceğiz. Yurtdışındaki Türk araştırmacılar için bir veri tabanı ve kataloğu oluşturacağız. Yurtdışında lisansüstü eğitim yapmış olan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönmelerini sağlamaya yönelik Ar-Ge desteklerini yaygınlaştıracağız.
- Avrasya’nın üretim merkezi olacağız: Sanayide dışa dönük bir yapı içinde, Ar-Ge, yenilik ve nitelikli işgücüne dayalı yüksek katmadeğerli mal üreten şirketlere sahip, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim merkezi haline gelmiş bir ülke olma vizyonuyla hareket edeceğiz. Yenilikçiliği, firma becerilerini, sektörler arası entegrasyonu ve dış pazar çeşitliliğini imalat sanayinde dönüşümün ana odakları olarak görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde büyük çaplı ve yatırım niteliğindeki kamu alımlarında, alıcı kurumların yerli sanayiyi geliştirecek yönde kamu alım sürecini yönetme kapasitesini geliştireceğiz. Bu kapasitenin ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına odaklanacağız.
- Sektörel ve sektörlerarası entegrasyonu güçlendirilecek: Küresel rekabet gücümüzün artırılabilmesi için sektörel ve sektörler arası entegrasyonu güçlendireceğiz. Bu kapsamda tekstil, deri, mobilya sektörlerinin tarım sektörü; makine, tıbbi cihaz ve elektronik sektörlerinin hizmetler sektörü ve makine, tıbbi cihaz, otomotiv sektörlerinin elektronik sektörü ile aralarındaki entegrasyonu güçlendireceğiz. Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırılmasını teminen yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik vereceğiz. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranını yüzde 6’dan yüzde sıfıra indirerek sanayicinin girdi maliyetini azaltıyoruz.
- Yerli cep telefonu üretilecek: Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek vereceğiz. İleri teknoloji sınıfında yeralan yatırımları, öncelikli yatırımlar kapsamına aldık ve 5. bölge desteklerinden yararlandıracağız. Kalkınma Bankamızı ekonomimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli projeleri daha fazla destekleyecek bir anlayış içinde yeniden yapılandıracağız. Sağlıkta ulaştığımız kalitenin finansal olarak sürdürülebilmesi ile ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli üretimin artırılması temel amaçlarımızdandır. Bu çerçevede, önemli bir reform alanımız ‘Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı’dır. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştireceğiz. Otomotiv sektöründe, katmadeğerin artırılmasını ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacağız. Sektörde, küresel pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarım araçlarla markalaşmayı teşvik edecek ve bu kapsamda yerli marka otomobil üretimi çalışmalarını hızlandıracağız. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaşmasında elektronik sektörünün üretici olarak yeralmasını destekleyeceğiz. Yerli cep telefonu üretilmesini sağlayacağız.
- Bilişim Vadisi kurulacak, her ilde bir OSB olacak: Girişimcilik ve KOBİ’ler, güçlü girişimciler, güçlü firmaları; güçlü firmalar da güçlü bir ekonomik yapıyı beraberinde getirmektedir. Büyüme stratejimiz, girişimciliği ve özel sektör öncülüğünde dinamik bir yapıyı esas almaktadır. Kamunun oluşturduğu uygun ortamda girişimcilik kültürünün güçlenmesi ve girişimci dostu bir ekosistemin oluşması temel politikamızdır. KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini artırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermesi temel amaçlarımızdan biridir. Hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile yenilikçi KOBİ’leri desteklemeyi, istikrarlı ekonomik büyümenin ve sosyal gelişmenin önemli bir gereği olarak görmekteyiz. Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisi’ni kurmaktayız. Türkiye’de OSB’si olmayan il bırakmayacağız.
- Girişim Sermayesi Fonları yaygınlaştırılacak: Girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi gibi yenilikçi finansman imkanlarını ve teknolojik girişimcilik destek modellerini artırma konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapacağız. KOBİ’lerin borsaya açılma faaliyetlerini destekleyecek; Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ sayısını artıracak ve Girişim Sermayesi Fonlarını yaygınlaştıracağız. Esnafımıza düşük faizli kredi uygulamamıza devam ederken, 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği de vereceğiz. Basit usulde vergilendirilen esnafımızın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından hesaplanan vergisini almayacağız. İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayı ve etkinliğini artıracağız. Bu bağlamda, finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik, üst fon kurulması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şirketlerin endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunum ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyetlerini destekleyeceğiz.
- Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümde önemli bir yere sahip olan, büyüme ve istihdam odaklı hazırladığımız 2015-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçireceğiz. Bu Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm alanındaki yatırımlara daha da ağırlık vereceğiz. Kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlayacağız. 4.5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4.5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edeceğiz. 5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını destekleyeceğiz. Elektronik haberleşme sektöründe, düzenleyici çerçeveyi gözden geçirecek ve bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçeceğiz.
- KOBİ’lere bulut bilişim desteği: Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi teknolojilerinden daha fazla yararlanacağız. Bu kapsamda, bulut bilişim hizmetlerinin gelişebilmesi ve yaygınlaşması için gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapacağız. Kamunun, KOBİ’lere farkındalık eğitimleri ile danışmanlık ve aracılık hizmetlerinin verilmesini ya da desteklenmesini içerecek şekilde bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması sürecini kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesini sağlayacağız.
- Kadın girişimciler desteklenecek: Kadın istihdamına yönelik getirdiğimiz istihdam teşviklerinin devamını sağlayacağız. Kadın Girişimciliği Programı hazırlayarak uygulamaya koyacak ve kadınlarımızın iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracağız. Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yaptığımız düzenlemeyle, kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlamaya devam edeceğiz.
- Gençler öncelikli alan: Yeni dönemde büyük önem atfettiğimiz genç işsizliğinin önüne geçmek hedefimiz için ‘Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi’ hazırlayacağız. Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım edecek ‘Kariyer Merkezleri’ kuracağız. Lise veya üniversiteden mezun olmuş gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici destekler sunacağız. Mezuniyet sonrası ücretsiz beceri ve kişisel gelişim programları uygulayacağız. Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz. Kendi işini kurmak isteyen gençlere proje karşılığı 50 bin lira karşılıksız, ayrıca yine gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz. Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisinden muafiyet sağlanacak. İlk kez iş bulan her gencin maaşı bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. İşverenin de personel maliyeti düşürülecek.
- Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 liraya yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklifte bulunacağız. Yapılan işin tehlike sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlayacağız. 51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldıracağız, bu imkandan 251 bin küçük işletmenin yararlanması sağlanacak.
- Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretim artırılacak ve yerli plazma ürünleri üretilecek. Ülkemizi bu teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen sayılı ülkelerden biri haline getireceğiz. Kişiye özel kanser tedavisini öngören 'ONCOGEN' projemizi hayata geçireceğiz. Milli aşı projemiz ile kendi aşımızı üreteceğiz. Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile başlatmış olduğumuz şehir hastaneleri projelerini tamamlayacağız. Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ile ülkemizde sağlık alanında biyoeşdeğer ilaçların geliştirilmesini sağlayacağız.
- Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek, yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak, sözkonusu düzenleme ile yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımları destekleyecek vergi teşvikleri getirilecek. Yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesi ve tasarrufların artırılması temel amacı kapsamında, gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma yapılacak, istisna, muafiyet ve indirimleri kapsamlı bir analize tabi tutulacak.
- OSB’lerin sorunları çözülecek: Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslimi fabrika binası yapacağız. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı’yla iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılmasını amaçlamaktayız. Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik mekanizma oluşturacağız. Türkiye'de yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısını geliştireceğiz. Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde, özellikle yatırım yeri tahsisine ilişkin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları tespit edeceğiz ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak mevzuatı geliştireceğiz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak. Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri kolaylaştırılacak, maliyetler düşürülecek, süreç kısaltılarak basitleştirilecek, iradi tasfiye, iflaslı tasfiye ve yeniden yapılandırmaya yönelik hususlar gözden geçirilecek.”

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner227

banner223

banner216

banner229

Avrupa İş Etiği Ağı Türkiye Bülteni
Avrupa İş Etiği Ağı Türkiye Yapılanması. Meslek Etiği Röportajları, İşletmeler ve İş Ahlakı. ‘Irkçılık’...

Haberi Oku