banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Ar-Ge ve Yenilikçiliğe Destek

30/5/2019 Tarih ve 7176 Sayılı Kanun’la “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması” konusuna şu yenilikler getirildi:

DESTEK-TEŞVİK 01.07.2019, 07:46 25.07.2019, 09:25
7274
Ar-Ge ve Yenilikçiliğe Destek

“Madde 8
(1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir.
Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere 2547 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde öngörülen aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır.

(2) Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.
(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 Sayılı Kanun’a göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları, 2547 Sayılı Kanun’un 58’inci maddesinde öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.”

TÜBİTAK-RFBR ORTAK PROJE ÇAĞRISI
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2019
Amaç: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir.
Koşul: Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Rusya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Kapsam: TÜBİTAK-RFBR işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
Ortak proje konuları:
• Matematik, Makine Bilimi
• Fizik (Havacılık-Uzay ve Enerji)
• Astronomi
• Kimya ve Malzeme Bilimleri
• Biyoloji
• Yer Bilimleri
• Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Sistemleri
• Mühendislik Bilimleri Temelleri
• Tıp Bilimleri Temelleri
• Tarım Bilimleri Temelleri
• Tarih, Arkeoloji, Antropoloji ve Etnoloji
• Ekonomi
• Felsefe, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Hukuk, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilim Felsefesi
• Edebiyat ve Dilbilimi, Sanat Araştırmaları
• Psikoloji, Eğitim Biliminin Temel Sorunları, Kamu Sağlığı ve İnsan Çevrebiliminde Toplumsal
Sorunlar
• Küresel Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler
Başvurular: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/adresinden yapılmaktadır.

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI) MALİ DESTEK PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2019
Program Adı: 2019 Yılı Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı
Genel Amaç: İzmir’de faaliyet gösteren firmaların piyasa rekabet şartlarına dayanıklılıklarının artırılması.
Özel Amaç: Arayüz kuruluşlar aracılığıyla İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi.
Öncelik 1: İmalat sanayinde firmaların dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması.
Öncelik 2: Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulması.
Öncelik 3: Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası işbirliği modellerinin geliştirilmesi.
Öncelik 4: Firmaların, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine etkin biçimde dahil olması için gerekli olan sertifikasyon/akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması.
Öncelikli Sektörler: Savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.
Destek:
Bileşen Bütçesi: 7.500.000 TL
Asgari Destek Tutarı: 200.000 TL
Azami Destek Tutarı: 1.000.000 TL
Destek Oranı: Yüzde 10-yüzde 75
Proje Süresi: 15-18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri:
• İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
• İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Serbest Bölgeler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.
Bilgi İçin: http://www.izka.org.tr/docs/kare_basvuru_rehberi_web.pdf

STÖ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİ 
DESTEK PROGRAMI
Son başvuru tarihi söz konusu değildir.

Sivil toplum örgütlerinin katılımcı demokraside daha aktif rol alabilmeleri ve daha yetkin kurumlar olarak işlemesini sağlamak amacıyla örgütlerin kurumsal, yönetimsel yapılarının güçlendirilmesi, araştırma, savunuculuk ve izleme kapasitelerinin artırılması hedefiyle çalışma yürüten STÖ Kaynak Merkezi, bu programda akademik alandaki kuramsal ve saha çalışmalarının sivil toplum örgütleri için ulaşılabilir olmasını ve sivil toplum örgütlerinin yürütmekte olduğu faaliyetlerin akademik çalışmalarla desteklenmesini sağlamayı hedefliyor.
Azami Destek Miktarı: 3.000 avro
Bilgi İçin: https://buff.ly/2J2ce9y

Yorumlar (0)