banner387

banner374

banner345

banner383

Destek-Teşvik Programları

Teknolojiye yönelik destekler. Türkiye, yeni ekonomik başarı hikayesini “üretimde yerlileşme” hedefine bağlamıştır. Bu kapsamda kamu teşvik ve destek sistemine ilaveler yapmaktadır.

DESTEK-TEŞVİK 01.11.2016, 08:38 31.10.2016, 13:28
12967
Destek-Teşvik Programları
Teşvik ve desteklerin ağırlığı, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, teknoloji ve ürün geliştirme, üniversite-sanayi işbirliği konularında proje temelli faaliyetlere kaydırılmaktadır. Buradan hareketle bu sayımızda, TÜBİTAK’ın yürüttüğü şu üç programı okurlarımızın ilgisine sunuyoruz: 1) Sanayi-Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2) Proje Pazarı Destekleme Programı 3) Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı.
1- SANAYİ - AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi:
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir.
Amaç: Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Kapsam: Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur.
Destek Oranı: Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın temel destek oranı yüzde kırk’tır (yüzde 40). Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış (yüzde 60) olur.
Süre: Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.
Desteklenen Giderler:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
Başvuru Adresi: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.
2- PROJE PAZARI DESTEKLEME PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir.
Amaç: Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.
Sağlanan Desteğin Miktarı: TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.
Destek Verilen Harcamalar:
Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,
Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.
Yararlanıcılar: Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.
Başvuru adresi: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak proje desteği, proje önerisinin (AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.
3- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi:
Başvurular sürekli açıktır. Programa, ‘Müşteri Kuruluş’ ve ‘Yürütücü Kuruluş’ ortak başvuru yapabilecektir.
Amaç: Üniversite-sanayi işbirliğini desteklemektir.
Destek Miktarı: 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir. Azami destek süresi 24 aydır.
Destek Oranı: TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, ‘Müşteri Kuruluş’ KOBİ ise proje bütçesinin yüzde 75’i, büyük ölçekli ise yüzde 60’ıdır. Kalan tutar ‘Müşteri Kuruluş’ tarafından karşılanacaktır.
Hakedişler: ‘Müşteri Kuruluş’ ve TÜBİTAK’ın ‘Yürütücü Kuruluş’ tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
İlave Destek: ‘Yürütücü Kuruluş’, ‘Müşteri Kuruluş’tan dönemsel bütçenin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
İstihdam: Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
Teşvik İkramiyesi: Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.
Yararlanıcılar: Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katmadeğer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.
Başvuru Adresi: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.
AB Horizon 2020 Programı
Son Başvuru Tarihi:
2016 yılı sonuna kadar açıktır
Amaç: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik alt programı altında Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler altında yer almaktadır.
6. ve 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan ICT Alanı, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın desteklenmesi ile Avrupa sanayinin rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Rekabet edebilirliği sürdürmek ise ICT alanındaki gelişmelere liderlik etmek ile mümkündür. Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler alanı, önemli rekabet avantajı sağlayacak bilgi ve sermaye yoğun teknolojileri içermektedir. Elektronik, mikro sistemler, haberleşme ağları gibi alanlardaki yaşanan gelişmeler sayesinde modern ICT sistemlerinin potansiyeli ve kabiliyetleri giderek artmaktadır. Bu gibi gelişmeler yeni nesil ürün, sistem ve uygulamaların geliştirilmesine fırsat tanımaktadır. Bu yeni çözümler ise yeni iş kollarının yaratılması ve istihdamın arttırılmasını sağlamaktadır. H2020 programı içerisinde ICT alanı altında verilen destekler ile anahtar teknolojilerde liderliğin sürdürülmesi ve pazara yakın ürünler oluşturulması hedeflenmektedir.
Beklentiler: ICT alanının iki Etkinleştirici Anahtar Teknolojisi (Key Enabling Technologies - KET) olan mikro ve nano-elektronik ve fotonik alanları teknolojik gelişimin hızlanmasında ve yenilikçi ürünler yaratılmasında önemli ve hızlandırıcı bir role sahiptir ve diğer alanlardan daha yüksek getiri sağlayarak, Avrupa’nın sürdürülebilir rekabet edebilirliğine katkıda bulunacaktır. ICT alanının ise tüm bu bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunması hedeflenmektedir.
ICT alanının toplum üzerindeki dönüştürücü rolü de düşünüldüğünde, bu alana sağlanan destek ile araştırma ve yenilik faaliyetlerinin toplum tarafından benimsenmesi de hedeflenmiştir. Kullanıcıların ve vatandaşların da dahil olduğu bir yapı hedeflenmektedir.
KOBİ’ler: Endüstriyel liderlikleri gerçekleştirmek amacıyla yenilikçilik ve ekonomik büyümeye olan hayati katkıları düşünülerek, KOBİ’lerin programa katılımları desteklenmektedir.
Program Bütçesi: 8 milyar Avro
Ana Konu Başlıkları:
1- Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler
2- İleri Hesaplama
3- Geleceğin İnterneti
4- İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi
5- Robotik
6- Mikro ve Nano Elektronik, Fotonik
7- Yatay Alanlar-Nesnelerin İnterneti, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
8- Inovasyon Faaliyetleri-Sermayeye Erişim, Yenilikçilik ve Girişimcilik Desteği, Açık ve Yıkıcı Yenilik Planı
9- Geleceğin Fabrikaları-FoF (Factory of The Future)
10- AB-Brezilya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği-İleri Siber Altyapılar
11- AB-Japonya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği-Haberleşme Ağları
Bilgi ve Başvuru İçin: karatas.hakan@tubitak.gov.tr, selda.ulutas@tubitak.gov.tr
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
banner366