banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Destek-Teşvik Programları

Her sahaya destek

DESTEK-TEŞVİK 01.03.2017, 08:47 28.02.2017, 22:21
7966
Destek-Teşvik Programları
GEF Küçük Destek Programı SGP
Son Başvuru Tarihi:
 24.2.2017
Uygulamacılar: GEF’in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP).
Amaç: GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır.
Yararlanıcılar: GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir.
Destek: Her bir proje için 5.000-50.000 dolar hibe desteği sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı
Son Başvuru Tarihi: 
3.2.2017
2016-2017 dönemi kapsamında EuropeAid/154374/DD-/ACT-/TR referans numaralı “Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı” yayınlandı.
Amaç: Çağrının küresel hedefi, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin halihazırda faaliyet gösteren ulusal, bölgesel (Türkiye’deki coğrafi bölgeler kapsamında), yerel ve/veya tematik ağlar ve platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projeleri Çağrısı
Son Başvuru Tarihi:
14.3.2017
Amaç: Bu faaliyet, eğitim ve öğretim alanlarında uygulama potansiyeli  yüksek olan son dönem yenilikçi yaklaşımları tanımlamak, test etmek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan ortaklıkları desteklemektedir. Bu ortaklık çalışmalarının eğitim ve öğretim politikalarında girdi olarak kullanılması hedeflenmektedir.

TÜBITAK MARTERA 2017 Yılı Çağrı İlanı Ön Proje Başvuruları
Son Başvuru Tarihi: 
31.3.2017
MARTERA, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.
Proje Konuları: Çevreye duyarlı deniz teknolojileri, yeni malzeme ve deniz yapılarının geliştirilmesi, sensörler, otomasyon ve gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi, gelişmiş imalat ve üretim teknolojileri, emniyet ve güvenliktir.

TÜBITAK SOLAR-ERA.NET 2017 Yılı Çağrı İlanı Ön Proje Başvuruları
Son Başvuru 
Tarihi:
20.2.2017
Amaç: Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLARERA.NET Cofund  projesi, güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

TÜBITAK CoBioTech Biyoteknoloji Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri Çağrı İlanı Ön Proje Başvuruları
Son Başvuru 
Tarihi:
2.3.2017
Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen CoBioTech projesi, biyoteknoloji alanında uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

TÜBITAK  Electric Mobility Europe Çağrı İlanı Ön Proje Başvuruları
Son 
Başvuru Tarihi:
6.2.2017
Amaç: AB içinde farklı ülke ve bölgelerden kuruluşların elektrikli araçlar, bu araçların etkin kullanımı için gerekli altyapıların geliştirilmesi, ulaşım ağları ve lojistik zincirleri ile bütünleştirilmesi gibi konularda yaptığı ortak araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamaktır.
TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe (EMEurope) projesidir.

TÜBİTAK-Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı
Türk Ortaklar İçin Son Başvuru Tarihi: 
8.4.2017
Ortaklık: Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Proje Süreleri: En fazla 36 ay olabilecektir.
Destek Miktarı: TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, araştırma projeleri destek üst limiti;
- “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL,
- Diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

Önerilecek Ortak Projelerin Konuları:
- Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
- Sismik Riskler (Seismic risks);
- Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable Development of Marine Ecosystem);
- Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
- Enerji (Energy);
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

ENERJİ YATIRIMLARINA DESTEK
Bakanlar Kurulu arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilmek, Ar-Ge yoğun ve yüksek katmadeğerli yatırımların proje bazlı olarak Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine ilişkin karar aldı. Bu karar kapsamında proje bazlı desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara şu destekler sağlanacaktır:
- Gümrük Vergisi muafiyeti
- KDV istisnası
- KDV iadesi
- Vergi indirimi veya istisnası
- Sigorta primi işveren hissesi desteği
- Gelir Vergisi stopajı desteği
- Nitelikli personel desteği
- Faiz veya hibe desteği
- Sermaye katkısı
- Enerji desteği
- Kamu alım garantisi
- Yatırım yeri tahsisi
- Altyapı desteği
- Kolaylaştırıcı düzenlemeler desteği.

AVRUPA KOMİSYONU TEKLİF ÇAĞRISI
Son Başvuru Tarihi:
22.2.2017

AB çapındaki ağların işbirliğine ve politika geliştirmesine destek için aşağıda sayılan üç alana yönelik yeni teklif çağrıları yayınlandı:
1) Göçmen eğitimi
2) Öğretmenler ve okul liderleri
3) Okur yazarlık ve aritmetik alanlar ağırlıklı olmak üzere kilit yeterlilikler.

Destek Miktarı:
Avrupa Komisyonu bu alanlara yılda 300.000-400.000 avro tutarında olmak üzere dört yıllık çerçeve ortaklık anlaşmalarıyla hibe desteği sağlayacaktır. 

Yorumlar (0)