banner472

banner458

banner457

KOBİ’lere kamu destekleri; destek çok, araştır bul

KOBİ’lere kamu destekleri çok ve kurumsal dağılımı çok zengin. Desteklere KOBİ erişimi her zaman olduğu gibi hala yetersiz. Kamu desteklerine erişim sağlamak için KOBİ’ler finansal Ar-Ge yapmalı ve proje hazırlamalıdırlar.

DESTEK-TEŞVİK 01.07.2017, 08:58 01.07.2017, 03:05
13817
KOBİ’lere kamu destekleri; destek çok, araştır bul
BT kullanarak bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilirler. Bu sayımızda bazı kurumların uyguladığı KOBİ destek programlarının başlıklarını okurlarımızın dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
- Tebliğ Bazında Destek Mevzuatı
- Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
- Yurt Dışı Pazar Araştırması
- E-Ticaret Sitelerine Üyelik
- Rapor Satın Alma
- Şirket Satın Alma-Danışmanlık
- İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma Danışmanlık
- İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma Kredi Faiz
- Sektörel Ticaret Heyetleri
- Alım Heyetleri
- Pazara Giriş Belgeleri
- Belge / Sertifika / Test Analiz Raporları
- Tarım Analiz Raporları
- Küresel Tedarik Zinciri
- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)
- İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
- Fuar Katılım Desteği
- Tasarım Desteği
- Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
- Markalaşma ve Turquality Desteği
- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
- Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ)
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/Ekonomibakanligi-destekleri/

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
- Ar-Ge Merkezleri Desteği
- OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler
- Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği
- Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
- Teknogirişim Sermayesi Desteği
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği
- Arge Ürünleri Pazarlama Destek Programı
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanligi-destekleri/

ENERJİ TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DESTEKLERİ
- Enerji Verimliliği Desteği
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/EnerjiveTabiiKaynaklarbakanligi-destekleri/

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEKLERİ
- Alternatif Ürün Desteği
- Ar-Ge Destekleri
- Biyolojik Mücadele Desteği
- Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Desteği
- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği
- Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları
- Hayvancılık Destekleri
- KKYDP Bireysel Sulama ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
- KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
- KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı
- Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
- Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği
- Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
- Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri
- Tarım Sigortası Destekleri
- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-destekleri/

İŞKUR DESTEKLERİ
- Eleman Arama
- Yurtdışı İstihdam Desteği
- Kısa Çalışma Ödeneği
- İşyerlerine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları
- İşbaşı Eğitim Programı Desteği
- İşverenler İçin İstihdam Teşviği
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/iskur-destekleri/

SGK DESTEKLERİ
- Sigorta Primleri İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanması
- 6486 Sayılı Kanun Kapsamındaki Teşvik Düzenlemeleri
- İşverenlerce Yurtdışına Götürülen Sigortalılar İçin 5 Puanlık Prim İndirimi
- Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin İstihdamının Teşviki
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/iskur-destekleri/

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DESTEKLERİ
- Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarının Desteklenmesi
- Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik
- Sinema Filmlerinin Desteklenmesi
- Teknik Yardım Desteği
- Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi
- Turizmi Teşvik Kanunu İle Sağlanan Teşvikler
http://investinnigde.com/tesvik-ve-destekler/kultur-ve-turizm-bakanligi-destekleri/

Bölgesel Tematik STK Ağlarını Güçlendirme Çağrısı
Bu çağrının özel amacı, sivil toplum örgütlerinin kamusal karar alma mekanizmalarına katılımlarını tanıtarak sivil toplumun etkisini artırmak, yapılandırılmış bir sivil diyaloğun geliştirilmesini teşvik etmek, örgüt içi şeffaflık ve güvenilirliğin güçlendirilmesi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirtilmiştir. Ayrıca, bölgesel ve Avrupa Birliği düzeyinde sivil toplum örgüt ağlarının güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı amaçlanmaktadır. Asgari Hibe: 600.000 Avro. Azami Hibe: 1.000.000 Avro. Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Gelecek Turizmde Yeni Dönem Başvuruları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde’nin genel amacı; yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunulması ve yerel kalkınmaya destek olunmasıdır. Gelecek Turizmde’ye; Türkiye’de kayıtlı, tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir. Faydalanıcı olarak her bir tüzel kişilik ile imzalanacak Hibe Sözleşmesi toplam tutarı  en az 50.000.- TL. ve en fazla 120.000.- TL.’dir.
Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2017
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) İkinci Başvuru Çağrı İlanı
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.
Başvuruların Son Teslim Tarihi: 28 Eylül 2017
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteği 3. Çağrısı
Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.
Programın Hedef Kitlesi: Rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir.
Hibe Miktarı: Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir.
Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2017
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Kuantum Teknolojileri Amiral Gemisi Projesi Başvuruları
Söz konusu çağrı ile fonlanacak projenin özellikle akademi ve sanayideki paydaşlar olmak üzere tüm kuantum teknolojileri paydaşları, karar alıcılar arasında koordinasyonu sağlaması amaçlanmaktadır. Fonlanacak projenin iletişim platformu düzenleyerek paydaşları bir araya getirerek diyalog kurmasını sağlayacak etkinlikler organize etmesi de beklenmektedir. Çağrı bütçesi 0.5 Milyon Avro’dur.
Çağrı Kapanış Tarihi: 26 Eylül 2017.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Teklif Çağrısı: Sosyal İşletmelerin Finansmanı için İşlem Maliyeti Desteği
Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 15 Temmuz 2017 / 1 Aralık 2017 / 15 Nisan 2018 tarihlerine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

TUBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı
BiGG, TÜBİTAK’ın girişimcilere 150.000 TL’lik hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında uygulanan bir ön kuluçka programıdır. Bu program ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katmadeğer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Başvuru Dönemleri: 1-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 2 adet çağrıya çıkılacaktır.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Yorumlar (0)