banner472

banner458

banner457

KOSGEB Destekleri

Destek Proğramları

DESTEK-TEŞVİK 01.07.2014, 16:26 01.07.2014, 16:26
9919
KOSGEB Destekleri

1. KOBİ Proje Destek Programı
Amaç: İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programdır. KOBİ’lerde proje bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Proje Süresi:                        6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti:                150.000 TL
Destek Oranı:
1. ve 2. Bölgelerde:          yüzde 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde            yüzde 60
Proje Konuları: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
Desteklenmeyen Giderler: Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

2. Tematik Proje Destek Programı
Amaç: KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amacına yönelik projeler destekleniyor.
Proje Süresi: 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı:
1. ve 2. Bölgede:              yüzde 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde:           yüzde 60
Destek Türü:                        hibe
Destek Üst Limiti:                150.000 TL
Desteklenen Giderler:
Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,

- Sarf malzemesi giderleri,

- Hizmet alım giderleri,
- Genel idari giderler

3. Genel Destek Programı
Amaç: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Destek miktarları:
Destek Üst Limiti (TL)                         Destek       Oranı
Yurt İçi Fuar Desteği                   30.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği                     10.000
Tanıtım Desteği                            10.000
Eşleştirme Desteği                                  15.000
Bağımsız Denetim Desteği                    10.000
Nitelikli Eleman Desteği             20.000
Danışmanlık Desteği                  15.000
Eğitim Desteği                              10.000
Enerji Verimliliği Desteği                        30.000

Tasarım Desteği                           15.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği              20.000
Belgelendirme Desteği               10.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon                   20.000

4. Girişimcilik Destek Programı
Programın Amacı: Girişimciliğin desteklenmesi yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulması amaçlanıyor.
Yararlanıcılar: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, girişimciler, işletici kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)
Programın Kapsamı: Bu program; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş Planı Ödülü’nden oluşur.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.
Destek  Unsuru                   Üst Limiti (TL)
İşletme Kuruluş Desteği:   3.000
Kuruluş Dönemi Makine,             
Teçhizat, Ofis Donanım ve
Yazılım Desteği:                  15.000
İşletme Giderleri Desteği:  12.000
Sabit Yatırım Desteği:                    70.000
(Geri ödemeli)
Destekten Yararlanma ve Başvuru: Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Amaç: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, amaçlanıyor.
Proje süresi:
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
- Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

- Her iki program için de Kurul kararı ile 12

(on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL            Destek Üst    Destek
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI                                                                   Limiti (TL)      Oranı (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği:                                                                                   Bedel alınmaz
Kira Desteği                                                                                    12.000                       75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,                                                         100.000                     75
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Geri Ödemeli Makine-Teçhizat, Donanım,                                                       200.000                     75
Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği                                                                           100.000                     75
Başlangıç Sermayesi Desteği                                                                 20.000                       100
Proje Danışmanlık Desteği                                              25.000                      
Eğitim Desteği                                                        5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği              25.000
Proje Tanıtım Desteği                                            5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/                     15.000
Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği                              25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği                                                                                    18.000                       75
Personel Gideri Desteği                                                                           100.000                     75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malz, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği   150.000                     75
Makine-Teçhizat... “       “            “         “         “(Geri Ödemeli)   200.000                     75

Yorumlar (0)