banner402

banner345

banner454

banner453

banner455

banner374

Sürekli başvuruya açık destek programları

Son başvuru tarihi belirlenmiş kamu destek programları genellikle, bitirip işletmenin veya girişimcinin “proje stoku”na dahil olmuş projeler için işlevli olmaktadır. Oysa girişimci bir işletme “sürekli projeci “ olmalı, son başvuru tarihine koşulla değil, tema odaklı düşünmelidir.

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2016, 08:38 31.08.2016, 18:18
26560
Sürekli başvuruya açık destek programları
“Sürekli açık olan kamu destek programları” bu ikinci pozisyonu destekleyen proramlardır, bu sayımızda bu nedenle başvuruya her zaman açık olan bu tür programlardan bazılarına dikkat çekmeyi yararlı gördük.
Sürekli açık TÜBİTAK

İkili İşbirliği programları!
TÜBİTAK tarafından yürütülen ikili işbirliği programları kapsamında yapılacak proje başvuruları tamamen elektronik sistem üzerinden yürütülmeye başladığından posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Burada verilen bilgiler elektronik sistem üzerinde başvuru yaparken araştırmacıların ihtiyacı olacak belgeleri incelemeleri için bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır. Başvuru süreci uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yürütülmelidir.
2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı
2502- Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı
2503- Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı
2506- Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili İşbirliği Programı
2507- Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı
2513- Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Programı
2525- Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı
2526- Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı
2534- Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile 2+2 Programı
2539- Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) ile İkili İşbirliği Programı
2545- Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı
2546- Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) ile İkili İşbirliği Programı
2547- Arnavutluk Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Ajansı (ARTI) ile İkili İşbirliği Programı
Not: TÜBİTAK’a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Sürekli açık KOSGEB destek programları


1- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı:
Amaç: Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi.
Süre: Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi ‘12 (on iki) ay‘dır.
Başvuru Koşulları:
- Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
- Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,


- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi’ne sahip işletmeler katılabilir.


Destek Limitleri ve Oranı:
Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
- Yurtdışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,
- Yurtiçindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,


- Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.


Bilgi ve Başvuru İçin:
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/

2- KOSGEB Gelişen İşletmeler Piyasası
KOBİ Destek Programı
Amaç: Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması.
Programın Kapsamı: Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde; 
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, 
Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
Borsa İstanbul (BIST) Listesi’ne kabul ücreti,
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,
KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Destekler:
Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda verilmiştir:
Destek Unsurları:                              
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl): Üst Limit: 60.000 TL  Oran%: 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli:
Üst Limit:20.000 TL     Oran%: 75
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı:           
Üst Limit:10.000 TL     Oran%: 100
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu: 
Üst Limit:10.000 TL     Oran%: 75
Bilgi ve Başvuru İçin:
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/

3- Kredi Faiz Desteği Programı
Amaç: Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.
Bilgi ve Başvuru İçin:
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/

4- Tematik Proje Destek Programı
Amaç: KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,  makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.
Destek Miktarı:
Geri ödemesiz 150. 000 TL;
Desteklenen proje giderleri:
Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri, 
Genel idari giderler.
Bilgi ve Başvuru İçin:
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/

5- KOBİ Proje Destek Programı
Amaç: İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
Destek Unsurları: 
Program Süresi: 3 yıl
Proje Süresi: 6-24 ay (+12 ay)
Destek Üst Limiti: 150.000 TL
Proje Destek Oranı:
1. ve 2. Bölgeler’de yüzde 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgeler’de yüzde 60
Desteklenen Konular: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
Desteklenen Proje Giderleri: Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Bilgi ve Başvuru İçin: 
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/

6- KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
Amaç: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katmadeğerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Destek Unsurları: 
Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
Proje Süresi: En az 6, En fazla 36 ay (+6) ay
Destek Üst Limiti:
Geri Ödemesiz Destek: En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek: En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı:
1. ve 2. Bölgeler’de en fazla yüzde 60
3., 4., 5. ve 6. Bölgeler’de en fazla yüzde 80
Desteklenen Proje Giderleri: Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısı’nda belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Bilgi ve Başvuru İçin:
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr

Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 04 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
banner366