banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Yeşil teknolojiler 2020’de yükseliyor

Yeşil teknoloji projeleri, 2020 yılında da trend olmaya devam edecek. Yeşil teknolojiler, enerji verimliliği ve sürdürülebilir gelecek için çok önemli.

DESTEK-TEŞVİK 01.03.2020, 07:45 24.03.2020, 13:36
16451
Yeşil teknolojiler 2020’de yükseliyor

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP)
Son başvuru tarihi: 16 Mart 2020

Sanayi kuruluşlarının iklim dostu teknolojiler konulu projelerine Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) geri ödemeli finansman desteği veriyor.
Desteklenen uygulama projeleri:
• Temiz üretim teknolojileri
• Enerji verimliliği
• Yenilenebilir enerji
• Diğer enerji teknolojileri.

Desteğin amaç ve hedefi
Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşlarının çevresel performansını artırıp üretim maliyetlerini düşürmesi ve dolayısıyla rekabet gücünü artırmasına yönelik uygulamaların desteklenmesidir.
Bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
Desteklenen alanlar:
1) Özellikle soğutma sektöründe kullanılan hidroflorokarbonlar (HFC’ler) ve hidrokloroflorokarbonlar (HCFC’ler) gibi küresel ısınma potansiyeli (GWP) yüksek gazların kullanımını ve emisyonunu azaltmaya yönelik projelere öncelik veriliyor.
İklim dostu, enerji verimli, güvenilir ve kanıtlanmış alternatiflerin kullanımına yönelik yerli ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasına dönük projeler öne alınıyor.
2) Temiz Üretim Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, kaynak verimliliği (eko-verimlilik / temiz üretim / sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve asgari atık oluşumu için teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan temiz üretim teknolojileri ve uygulamaların geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.
3) ‘Enerji Verimliliği’, ‘Yenilenebilir Enerji’ ve ‘Diğer Enerji Teknolojileri Desteği’nin temel amacı, Türkiye’nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yoğun sektörlerde rekabet gücünün korunmasına, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasını sağlamak için endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliğini artıran ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasını sağlayan, ayrıca enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknoloji uygulamaları ile atıklardan yakıt ve enerji üreten yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.
4) Sanayi kuruluşları, sözkonusu alanlardan bir ya da daha fazlasını içeren projeleri için proje başvurusu yapabilirler. Projelerde, yerli teknoloji ve ekipman kullanımı ile ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım vb.) uygulamaları TTGV’nin öncelikleri arasında yer almakta, yenilikçi boyutu olan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Genel başvuru koşulları
1) Türkiye’de yerleşik, aynı alanda en az 3 yıldır faaliyette bulunan kuruluşlar programa başvuru yapabilirler.
2) Proje başvurusunda bulunmadan önce, kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlıdır.
Destek koşulları
Süre: Proje destek süresi en fazla 15 (onbeş) aydır.
Bütçe: Proje destek bütçesi alt limiti 100.000.- ABD Doları, üst limiti 400.000.- ABD Doları’dır.
Proje başlangıç tarihi: Son başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü veya daha sonrası olarak kabul edilir. Daha önce başlamış olan projeler son başvuru tarihi baz alınarak değerlendirmeye alınır.
Giderlere destek: Desteklenecek projelerde sadece makine / teçhizat giderlerinin (KDV hariç) ve TTGV desteğinin en fazla yüzde 5’i oranında sarf giderlerinin (KDV hariç) yüzde 50’sine kadar olan kısmı TTGV tarafından karşılanır. Proje kapsamındaki diğer tür harcamalar (personel, nakliyat, inşaat vb.), ‘Yürütücü Ortak’a aittir.
Kefalet: ‘Yeşil Teknoloji Projeleri Desteği’nden faydalanmak isteyen öneren kuruluşlardan, destek kullandırımı sırasında güvence olarak, destek tutarında teminat mektubu ve/veya KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti alınır. Ayrıca öneren kuruluşun büyük ortaklarının müşterek borçlu müteselsil kefil imzaları da talep edilebilir.
Bilgi ve başvuru için: ttgv.org.tr/programlarıyesil-teknoloji

Sektörel Mükemmelliyet Merkezleri Kurulması Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı
Son başvuru tarihi: 14 Nisan 202
Sözleşme makamı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı. Hibe programının genel amacı; sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlayan esnek, şeffaf, yenilikçi ve kalite temelli bir eğitim sistemi oluşturmaktır.
Yararlanıcılar: Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve / veya sanayi odaları, odalar, birlik, organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları) başvurabilir.
Talep edilebilecek hibe miktarı: En az 200.000 avro, en fazla 600.000 avro.
Talep edilebilecek hibe oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az yüzde 80’i, en fazla yüzde 90’ı hibe olarak talep edilebilir.
Proje süresi: Sunulacak projeler 16 aydan kısa 18 aydan uzun olamaz.
Bilgi için: www.ab.gov.tr1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek

Programı ve 1507-TÜBİTAK KOBİ
Ar-Ge Destek Programı‘Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’ (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 1. Çağrısı yayımlandı. Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
1507 Sanayi Ar-Ge Destek Programı’nda bütçe sınırı bulunmamaktadır.
Proje destek süresi; en fazla 36 aydır.
1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı Çağrısı kapsamında “Çağrıya Özel Şartlar” bölümünde yer alan linkte belirtilen teknoloji alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Yorumlar (0)