Page 12 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 12

áà5.(7 3$125$0$
   Signify,          İş Bankası, EBRD ile anlaştı
   karbon nötr oldu        Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
                 (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üze-
                 rindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluş-
                 turulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon
                 ABD doları tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yö-
                 nelik bir sözleşme imzaladı. Banka, bu kredi ile Covid-19
                                                 Gamze
                 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların     Yalçın
                 finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edecek.
    Signify, yüzde 100 yenile-  İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, “Koronavirüs salgını ne-
   nebilir elektrik kullanmanın  deniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek
   yanı sıra tüm operasyonla- paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak
   rında karbon nötrlük elde  desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz
   ettiğini duyurdu.      konusu yeni kaynakla, EBRD ile uzun yıllardır var olan işbirliğimizi, ülke eko-
    Tesislerinde enerji verim- nomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürmekten memnuniyet duyu-
   liliği daha yüksek teknoloji- yoruz” açıklamasını yaptı.
   lere, sürdürülebilir taşıma
   olanaklarına ve optimize  TKYB’nin 250 milyon         VakıfBank’tan
   edilmiş lojistik planlamaya,  dolarlık kredisi hazır      ekonomiye kaynak
   bunun yanında daha sürdü-
   rülebilir bir şekilde az se-  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Ban-  VakıfBank, ‘Acil Firma Destek
   yahat etmeye geçiş yapan  kası, Dünya Bankası ile 250 milyon  Projesi’ni hayata geçiriyor.
                 dolarlık kredi anlaşması imzaladı.  Bu kapsamda Dünya Bankası ile
   Signify 2010’dan bu yana ope-
                   Kredi, 2020’nin 2. çeyreğinde 2019  anlaşmaya varılan 250 milyon dolar
   rasyonel emisyonlarını yüzde
                 yılının 2. çeyreğine göre brüt satış- tutarındaki kredi ile VakıfBank, pan-
   70’in üzerinde azaltmayı ba-
   şardı.           larda en az yüzde 20 düşüş yaşayan;  demi sürecinden
    Şirket, biri Teksas’ta diğeri  kadınların yönetimde veya ağırlıklı  en çok etkilenen
   Polonya’da olmak üzere im- olduğu KOBİ’ler ile genç işletmeler  sektörlere des-
   zaladığı iki elektrik satın alma  ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KO- tek sağlayarak
   anlaşmasıyla yüzde100 yeni- Bİ’lere verilecek.         bu dönemde de
   lenebilir elektrik kullanıyor.  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Ban- reel ekonomiyi
                          kası Genel Mü-  finanse etmeye
                          dürü İbrahim Öz- devam edecek.   Abdi Serdar
                                             Üstünsalih
   Anadolubank’tan                top, “Amacımız   VakıfBank Ge-
   indirim                    KOBİ’lerin işlet- nel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih,
                          me ve yatırım fi- “Covid-19 salgınından en çok etki-
    Anadolubank müşterileri,          nansmanına eri-  lenen KOBİ’lerin, kadın girişimcile-
   iki banka arasında yapılan an-        şimlerine imkan  rin, genç işletmelerin ve kalkınmada
                  İbrahim
   laşma kapsamında artık QNB          sağlayarak onla- öncelikli yörelerde faaliyet gösteren
                  Öztop
   Finansbank ATM’lerinden de          rın toparlanma-  firmaların finanse edilmesini hedef-
   bankacılık işlemlerini indirim- larına destek olmaktır” diye konuştu. liyoruz” dedi.
   li yapabilecek.
    Anadolubank müşterileri, ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’
   ATM anlaşması ile QNB Fi-   Akbank, dünyanın en saygın finans yayın gruplarından
   nansbank ATM’lerinden ay  Euromoney’nin “Awards for Excellence 2020-Mükemmel-
   içerisinde beş kez herhangi  lik Ödülleri 2020” kapsamında, küresel bankacılık çevre-
   bir komisyon ödemeden para  lerinde büyük önem verilen “Best Bank in the Emerging
   çekebilecek. Beşinci işlemden  Markets–Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası” un-
   sonra yapılan para çekme iş- vanını aldı.
   lemlerinde ise yüzde 50 indi- Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Dünyadaki ül-
   rim uygulanacak.      kelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse    Hakan
    ATM anlaşması ile diğer  yüzde 85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası ol-  Binbaşgil
   tüm sorgulama ve para yatır- maktan gurur duyuyoruz. ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanına
   ma işlemleri ücretsiz yapıla- layık görülen ilk Türk bankası olarak, bu ödülü ülkemize ve ülkemizin güçlü
   bilecek.          bankacılık sektörüne kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

     12 KobiEfor Ekim 2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17