Page 14 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 14

KAPAK
              Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri


      6UGUOHELOLUOLN GLUHQoOLOLN YH NDUO×O×N     Pandemi sürecinde işletmelerin          verimli, kaliteli, hızlı “Tedarik Zinciri
     başarısının sırrı; sürdürülebilir,        Yönetimi”nde yatıyor.


      ş dünyasında ulusal ve uluslararası ticaretin başa- doğru kurgulayamayan, operasyonlarını ve tüm iş
      rısının sırrı; başarılı bir tedarik zinciri yönetimin- süreçlerini zamanında tamamlayamayan işletme-
     İden geçiyor. Küresel düşünüldüğünde ülkelerin  ler, iş sözleşmelerinde verdikleri taahhütleri yerine
     ekonomilerinin başarısı, tedarik zinciri yönetimini,  getiremiyor, yükümlülükleriyle ilgili sorunlar yaşa-
     sürdürülebilir ve verimli gerçekleştirmelerine bağlı.  maya başlıyor. Tam da bu noktada imdada “tedarik
      Hammaddelerin mamullere veya hizmetlere    zinciri yönetimi ve teknolojileri” yetişiyor. İşletme-
     dönüştürülerek son kullanıcılara ulaştırıldığı kar- nin ve markanın sürdürülebilirliğinin sağlanma-
     maşık lojistik sistemlerine ‘tedarik zincirleri’, bu  sında kilit rol oynayan “tedarik zinciri yönetimi ve
     zincirler boyunca malzemelerin, ürünlerin, hiz- teknolojileri”, verimlilik, kalite, hız, tasarruf, büyü-
     metlerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri  me ve günümüzde dirençlilik ile karlılık demek.
     arasında karşılıklı akışına yönelik tüm yönetsel
     görevler, kaynaklar, teknolojiler, insanlar, örgütler,  Dünya perspektifi
     sistemler ve faaliyetleri kapsayan entegre yapı ise  Son yıllarda doğal afetler, siber tehditler gibi
     ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’ olarak tanımlanıyor.  birçok unsur, küresel çapta sanayide çok daha sık
      Verilerini ve depolarını doğru yönetemeyen,  ve yoğun şoklara neden oldu. COVID-19 küresel
     stoklarını doğru hesaplayamayan, üretim zincirini  salgını (Pandemi) ise bunların en şiddetlisi oldu.
                             Pandeminin, dünya ekonomisine vurduğu darbenin
        Tedarik zinciri yönetimi nedir?
                             yansımaları; küresel tedarik zincirinde yaşanan
        Tedarik Zinciri Yönetimi; “müşteriye,
                             ciddi kırılganlıklar olarak karşımıza çıktı.
      doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde,
                              “Küresel tedarik zincirinde dirençlilik ve
         doğru fiyata tüm tedarik zinciri için
                             kârlılık için harekete geçme zamanı”: Yönetim da-
      mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını
                             nışmanlığı firması, McKinsey & Company’nin iş ve
       sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının
                             ekonomi araştırma kolu McKinsey Global Enstitüsü
        entegre yönetimi” olarak tanımlanıyor.
                             (MGI), küresel çapta 23 endüstride çok çeşitli kriz
     14 KobiEfor Ekim 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19