Page 15 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 15

senaryolarını inceleyerek şokların maliyetlerini ve     TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
     üretimde olası değişimi ele alan bir çalışma yayın-
     ladı. ‘Risk, Dirençlilik ve Global Değer Zincirlerini  Tedarikçiler        Dağıtım Merkezi
     Yeniden Dengelemek’ adlı rapor, özetle; küresel
     tedarik zincirinde dirençlilik ve karlılık için hare- İmalat Tesisi Depolama Tesisi Nakliye Araçları Perakendeciler
     kete geçme zamanı olduğuna işaret ediyor.
      Dirençlilik, endüstride başarının temel faktör- Üretim Planlama ve Stok Kontrol Dağıtım ve Lojistik
     lerinden biri oldu. Rapora göre, endüstriler ortala-
     ma her 3.7 yılda, bir ay süren yıkıcı etkilere maruz  yerli imalatına karar verilmesi gibi politik nedenler.
     kalıyor. MGI’nın hazırladığı kriz senaryolarına göre  Kurumlarda dirençliliği artırmanın etkili yolla-
     çoğu endüstri, ortalama on yılda bir, yıllık karlarının  rı: Rapora göre; tedarik zincirinde dirençlilik ka-
     yüzde 40’ını yaşanan şoklarda kaybetme potansiyeli  zanmak için üretim lokasyonlarını değiştirmenin
     taşıyor. Krizlerde, hasar gören fiziksel varlıkların ye- yanında pek çok farklı faktör de değerlendirilmeli.
     niden yapılanma maliyetleri, operasyonlarını devam  Örneğin; operasyonel seçimler ve tedarik ağı yapı-
     ettirme başarısı gösteren rakiplere karşı pazar payı  sı, yıkıcı koşullar karşısında şirketin kırılganlıkla-
     kaybetme gibi kurumsal bazda riskler, aynı zamanda  rını artırabilir ya da azaltabilir. Sıfır-stoklu üretim,
     insanların hayatlarını kaybetmeleri, işsizlik, gıda vb.  tek bir tedarikçiye bağlı kalmak, ikamesi az olan
     temel ihtiyaçlara erişememek gibi toplumsal refahı  özel mallara bağlı üretim ve borç yükü gibi faktör-
     yaralayan riskler de kurumları derinden etkiliyor.  ler kriz anlarında güçlü finansal şoklar yaşanma-
      Ekstrem bir krizde ise bu, çok daha büyük bir  sına sebep olabilir. Şirketler bu riskleri önleyecek
     maliyet kaybı demek. Bu yıkıcı etkilerden korun- adımları kriz gelmeden atabilir: Tedarik zincirle-
     mak isteyen kurumların tedarik zincirlerini yeni- rinde yer alan alt tedarikçilerini detaylıca listele-
     den yapılandırmaları gerekiyor. Pek çok kurum ve  mek ve onları daha iyi bir görünürlük ve şeffaflık
     hükümetin aksiyon aldığı bu alanda, gelecek 5 yıl- için dijital bir yapıda birbirine bağlı bir sistem ola-
     da küresel ticaret akışı yüzde 25’e varan oranlarda  rak yapılandırmak, çoklu üretim üslerini kullana-
     farklı ülkelere taşınabilir.           rak esnek bir üretim ağı kurmak, envanter tutmak
                             ve şirket bilançolarını güçlendirmek gibi…
                         ları:
       d
      Te
      Tedarik Zinciri Yönetim süreci aşamaları:    Hükümetler de yaşanan bu değişimden güçle-
        Planlama, Uygulama, Bilgi teknolojileri,  nerek çıkmak için üretim ağlarını ülkelerine çe-
                             kecek aksiyonlar alabilir. Örneğin; daha güçlü bir
           Örgütlerarası yapı, Ölçüm
                             tedarikçi ekosistemi geliştirmek, alanında uzman-
                             laşmış bir istihdam yaratmak, altyapıları güçlen-
      Tedarik ağlarında güçlü değer zinciri yarat- dirmek ve iş dünyası için cazip bir ticari ortam sun-
     mak: Kurumların tüm bu risklere karşı dirençliliğini  mak bunlardan birkaçı.
     ve kârlılığını artırabilmelerinin temel faktörlerinden  Uluslararası ticaret alanında güçlü fırsatlar ve
     biri de tedarik ağlarında güçlü bir değer zinciri ya- riskler: Her dört operasyondan birinin yer değiştir-
     ratmak. Bugün tek bir coğrafyada yoğunlaşan teda- me potansiyeli taşıdığı bu yeni dönemde Türkiye’nin
     rik ağları kriz anlarında darboğazların yaşanmasına  fırsatlar ve risklerle karşı karşıya olduğuna deği-
     neden olabiliyor. Rapora göre, yıllık 135 milyar dolar  nen McKinsey & Company Türkiye Ülke Direktörü
     değer yaratan 180 ürünün ana tedarikçisi tek bir  Can Kendi; bugün yöneticilerin yüzde 90’ının teda-
     ülke: Çin. Öte yandan çok uluslu şirketlerin binlerce  rik zincirinde dirençliliğe yatırım yapmayı planla-
     tedarikçisi olabiliyor ancak tedarik ağlarının iç içe  dığını söyledi. Can Kendi, tedarik zinciri ağlarında
     geçmiş olmasından ötürü bunların çoğu görünür  kısmi de olsa yeniden yapılanmanın, küresel ticaret
     değil. “Tedarik zinciri baştan mı yapılanacak?” soru-
     sunun yanıtı hem “evet” hem de “hayır”. Endüstriyel
     tedarik ağlarının bugünkü şeklini almasının ardında
     ekonomik bir mantık var. Bu ağın ölçeği, karmaşık
     ve birbirine bağlı yapıları düşünüldüğünde değer
     zincirlerini yeniden yapılandırmak oldukça zor. Kü-
     resel çapta ihraç edilen ürünlerin yüzde 15 ilâ 25’i
     (ki bu yıllık 2.9-4.6 trilyon dolar değerinde ticaret
     demek) gelecek 5 yılda başka ülkelere taşınabilir.
     Bu kararların alınmasında ise temelde iki faktör et- İşletmeler ve KOBİ’ler için tedarik zinciri yönetimi
     kili olacak: 1) Üretimi başka yere taşımanın maliyeti  hayati önemde. Minumum maliyetle maksimum fayda
     gibi ekonomik nedenler 2) Kritik bulunan ürünlerin  yaratmanın yolu; doğru kurgulanmış bir tedarik
                                    zincirinden geçiyor.
                                           Ekim 2020 KobiEfor15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20