Page 16 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 16

KAPAK                             sağlayıcıların rolü ise çok kritik. Uzmanlar, bu dö-
     Tedarik Zinciri Yönetiminin yararları:     nemin yerel ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden
                             düzenlenmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.
       • Stok dönme hızında artış
                             Birçok ülke gibi Türkiye’de tüm sektörler için makro
       • Gelirlerde artış
                             ve mikro düzeyde yol haritaları oluşturuyor. Bu dö-
       • Tedarik zinciri yönetimi maliyetlerinde
                             nemde işletmelerin organizasyonlarının işlerliğini
        azalma
                             ve iş pratiğini kaybetmemeleri ise çok önemli.
       • Ürün bulunabilirliği
       • Sipariş karşılama süresinin azalması
       • Talebe yanıt verme ve karşılama yeteneğini  Yeni Normal’in yeni trendleri
        gelişimi                  ve gelecek vizyonu
       • Ekonomik katmadeğer oluşturulması      • Pandemi döneminde olduğu gibi, Yeni Normal
       • Sermayeden yararlanma           döneminde yükselen trendler; e-ticaret, e-ihracat,
       • Pazara ulaşım sürecinde azalma ve lojistik  bölgesel ticaret. Yükselişe geçen bu trendler için
        maliyetlerinde tasarruf imkanı sağlıyor. lojistik hayati önemde.
                              • Günümüzde, tüketici istediği herhangi bir ürü-
                             nü veya hizmeti, ne zaman, nerede isterse orada
     ağında yüzde 15 ilâ 25’inin yer değiştirmesi, pek çok
                             teslim almayı bekliyor. Bu trend, depolama ve da-
     fırsatın ve riskin bir arada olacağı yeni bir süreç an-
                             ğıtım süreçlerinin bireylere hizmet verebilmesine
     lamını taşıdığını kaydetti: “Böyle bir ortamda sana-
                             olanak sağlayacak şekilde kurgulanması gerekti-
     yiden lojistiğe her alanda güçlü bir atılım içerisinde
     olan Türkiye’nin bu dönüşümde öncü bir rol alacak  ğini gösteriyor.
     şekilde kendini hazırlamasının önemli olduğunu   • Uzaktan çalışma sisteminin iş hayatının önem-
                             li bir parçası haline gelmesiyle birlikte online sipa-
     düşünüyoruz. Bir yandan altyapı, işgücü ve tekno-
                             riş karşılama merkezleri ve ev teslimatları daha da
     loji alanlarına yatırım yapılırken bir yandan da deği-
                             çok yaygınlaşacak.
     şen uluslararası ticaret dinamiklerine uygun uygu-
     lamaların hayata geçmesi Türkiye’nin gücüne güç  • İşletmeler için tedarik zinciri yönetiminin sür-
     katacaktır. İnanıyoruz ki ülkemiz işbirliği içerisinde  dürülebilirliği çok daha önem kazanacak.
     hareket ederek ve işin geleceğine yatırım yaparak,  • E-ticaret çok daha fazla önem kazanacak, bu-
     potansiyelini gerçeğe dönüştürecektir.”     nunla birlikte üretim, stok ve depo ihtiyacı artacak.
                              • Dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler ön plana
      Türkiye perspektifi              çıkacak, teknolojik yatırımlar hızlanacak.
                              • Her konuda olduğu gibi tedarik zinciri yöneti-
      Yeni Normal döneminde, tedarik zincirlerinde
                             minin gelecek vizyonu da dijitalleşme ve yeni nesil
     başarı; fiyattan çok hıza bağlı. Pandemi dönemin-
                             teknolojilerle çizilecek.
     de, fabrikalar üretimlerine ara verdi, ithalat ve ih-
     racat durma noktasına geldi, arz-talep dengesi bu
     süreçte olumsuz etkilendi.             Tedarik Zinciri Yönetimi Teknolojileri
      Yapılan bazı değerlendirmelere göre; turizm, lo- • Yapay Zeka (Al)
     jistik, ulaşım, restoran, tüketim ürünleri, perakende  • Endüstri 4.0
     başta olmak üzere birçok sektör Pandemi’de sıkıntı  • Nesnelerin İnterneti (IoT)
     yaşadı. Ancak e-ticaret, gıda, sağlık ve kimya sek-
     törlerinde tedarik zinciri çalışmaya devam etti. Bu  T                 i
                                Tedarik zinciri yönetim süreçleri
     dönemde tüketicinin ulaşabildiği ürün ve hizmetle-
                                  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
     ri sunan markalar kazanırken ulaşılamayan mar-
                                   • Müşteri Hizmet Yönetimi
     kalar değer kaybetti. Özetle; hem dünya genelinde
                                     • Talep Yönetimi
     hem de Türkiye’de kazanan; tedarik zincirini doğru,
                                     • Sipariş İşleme
     verimli, kaliteli yönetebilen ve sürdürülebilen mar-
                                   • İmalat Akış Yönetimi
     kalar oldu. Üstelik, tedarik ve lojistik sektörlerinin      • Satın Alma
     yüksek performansı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile
                                 • Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme
     aynı doğrultuda ilerlemedi. Örneğin; Türkiye’de, en
     kritik dönemde dahi hemen hemen hiçbir üründe
     temin sıkıntısı yaşanmazken; ABD’de ve Avrupa’da
     su, temizlik ürünlerine ulaşamama, sağlık hizmetle-
     rinden yeterince yararlanamama sorunları yaşandı.
      Müşteri beklentilerine hızlı yanıt verebilen ve bu
     konuda kendini geliştiren işletmeler, bu süreçte
     yarışı önde göğüsleyecek. Lojistik tarafında hizmet

     16 KobiEfor Ekim 2020
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21