Page 18 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 18

KAPAK      • Makine Öğrenmesi-Machine Learning      insan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik
      • Sanal Gerçeklik teknolojileri        tespiti, tanımlanması, bilgi toplanması, Barkod
        - VR-Sanal Gerçeklik            teknolojileri; barkod okuyucular, barkod yazıcılar,
        - AR-Artırılmış / Zenginleştirilmiş Gerçeklik  QR Kod, Karekod-Data Matrix, RFID-Radyo Fre-
        - MR-Karma Gerçeklik            kanslı Tanımlama Sistemleri/ Kablosuz Tanıma
        - XR-Genişletilmiş Gerçeklik teknolojileri Teknolojisi, RFID okuyucular, RFID yazıcılar, RFID
      • Simülasyon teknolojileri          etiketler, Manyetik şerit, OCR-Optik Karakter Tanı-
      • Büyük Veri-Big Data             ma / Fotoğrafı Metne Dönüştürme, Mobil terminal-
      • Hiperotomasyon               ler, metni sese sesi metne dönüştürme teknoloji-
      • Bulut Bilişim, Dağıtılmış Bulut       leri, temaslı/ temassız akıllı kartlar-Smart Card,
      • Güçlendirilmiş Edge             Optik Karakter Tanımlama, plaka tanıma sistemle-
      • Otonom Robotik Sistemler          ri, EDS-Elektronik Denetleme Sistemi, AIDC-Oto-
      • 3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar (3D veya 4D Yazıcılar)  matik Tanımlama ve Veri Yakalama, Beacon: düşük
      • Otonom Araçlar               enerjili bluetooth-bluetoth low energy-BLE tekno-
      • Giyilebilir Teknolojiler          lojisi, NFC-Near Field Communication-Yakın Alan
      • 5G Teknolojileri              İletişimi-yeni nesil kablosuz iletişim teknoljisi)
      • Siber Güvenlik                • CRM-Customer Relationship Management-
      • İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları     Müşteri İlişkileri Yönetimi
      • Mobil uygulamalar               • SRM-Supplier Relationship Management-Te-
      • Dronelar                  darikçi İlişkileri Yönetimi
      • SCM/SCP Tedarik Zinciri Yönetimi / Planla-  • Müşteri ve Tedarikçi Analiz Programları
                              • MPS-Müşteri Sipariş Bütçesi
                              • SAS-Satınalma ve Müşteri Sipariş Yönetimi
                              • Satış Otomasyon Çözümü
                              • TMS-Taşıma Yönetim Sistemleri / Nakliye Yö-
                             netim Sistemi / Dağıtım Yönetim Sistemi
                              • CMC-Konteyner Yönetim Birimi
                              • CMS-Konteyner Yönetim Sistemleri
                              • Dinamik Rotalama Sistemi
                              • Yük Optimizasyon Sistemleri
                              • GPS Sistemleri
                              • Analiz Yazılımları
     ması (SD-Satış ve Dağıtım, MM-Malzeme Yöneti-   • POD-Teslimat Yönetim Sistemi
     mi, PP-Üretim Planlaması, QM-Kalite Yönetimi,   • APS-İleri Planlama Sistemleri
     PM-Fabrika Bakımı, HR-İnsan Kaynakları, FI-Mali  • Stok Yönetimi
     Muhasebe, CO-İşletme Kontrolü, AM-Sabit Değer-   • Depo Otomasyon Çözümleri
     ler Yönetimi, PS-Proje Sistemi, WF-İş Akışı, IS-  • WMS-Depo Yönetim Sistemi / Bulut Tabanlı
     Endüstriyel Çözümler)              Depo Yönetim Sistemi
      • BPC-Business Planning and Consolidation- İş  • TOD-Tam Otomatik Depo/Akıllı Depo Sistemi
     Planlama, Tahmin, Konsolidasyon-Bütçe Çözümleri  • E-Ticaret Depolama teknolojileri
      • SNP-Tedarik Ağı Planlama           • Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemleri
      • Tedarik Zinciri Mühendisliği         • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
      • Tedarik Zinciri Performans Ölçümü Yazılımı  • Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri
      • Talep Tahmini ve Tedarik Planlama Sistemi   • E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye
      • ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması        • Uzaktan Çalışma ve Web Konferans Sistemleri.
      • MRP-Malzeme İhtiyaç Planlama
      • MRP II-Üretim Kaynak Planlama         “Etkili yönetilen tedarik zinciri,
      • MES-Manufacturing Execution-Üretim Yöne-   işletmenin karlılığını yükseltir”
     tim / Yürütme Sistemi               Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yöne-
      • Üretim Takip Sistemi            tim Kurulu Başkanı ve Siemens A.Ş. Tedarik Zinciri
      • PLM-Product Lifecyle Management-Ürün Ya-  Yönetimi Direktörü Tuğrul Günal, “Tedarik Zinci-
     şam Döngüsü                   ri tedarikçilerden müşterilere (tarladan sofraya)
      • EDI-Elektronik Veri Değişimi        doğru ürün veya hizmetin doğru zamanda ve yerde
      • Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri  en iyi fiyata sağlanması amacı ile faaliyet gösteren
     (AIDC-Automatic Identification and Data Capture- organizasyon yapısıdır. Şirketlerin marka değerle-

     18 KobiEfor Ekim 2020
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23