Page 22 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 22

KAPAK     vurgulayan Günal, üreticilerden tüketicilere, teda- de ortadan kalkıyor. Bu yazılım robotunu gelişti-
     rikçilerden kamu kurumlarına kadar tüm paydaş-  ren arkadaşlarımız, şimdi başka proseslerimizin
     ların dijitalleştiğini ifade ediyor: “Bir araştırmaya  de yazılım robotları tarafından gerçekleştirilmesi
     göre tüketicilerin yüzde 37’si arama motorlarını  için çalışıyor. Bu tür gelişmeleri, robotların insanın
     kullanarak yeni markalar keşfediyor. 16-24 yaş  yerini alacağı düşünerek endişeyle karşılayanlar
     arası tüketicilerin de yüzde 46’sı bir ürünü araş- da var. Bu dönem özellikle şirketlerin çalışanların
     tırırken sosyal medyayı kullanıyor. İş dünyası da  teknolojik yetkinliklerimizi artırmalarına yönelik
     dijitalleşmenin öneminin farkında ve birçok şir- eğitimlerin verilmesine öncülük etmeleri çok yakın
     ket yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor.  gelecekte gerekecek olan daha yetkin çalışan pro-
     PWC’nin 2019’da Türkiye dahil yirmi Avrupa ülke- fili oluşmasında önemli rol oynayacaktır. Yapılan
     sini kapsayan gerçekleştirdiği dijital satınalma an- bir araştırmada bugüne kıyasla 2030 yılında çalı-
     ketine göre; süreçlerin dijitalleştirilmesi, organi- şanların teknolojik yetkinliklerini takribi yüzde 60
     zasyonların sadeleştirilmesinden sonra, satınalma  oranda geliştirmiş olmaları beklenmektedir.”
     birimlerinin 2. önceliğidir. Satınalma birimlerinin  Öne çıkan teknoloji: Yapay zeka: Tuğrul Günal,
     stratejik süreçlerinin dijitalleşme oranı yüzde 60,  Yeni Normal’e ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:
     operatif süreçlerin ise yüzde 74 çıkmıştır. Anketin  “Yeni dönemde faaliyet gösterdiğimiz alandaki eko-
     başka bir çıktısı ise; Türkiye’deki satınalma birim- nomik gelişmelerden direkt olarak etkilenmemizin
     leri satınalma süreçlerinin dijital dönüşümünün  yanında, sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakla-
     öneminin farkındadır ve bunu yatırım öncelikleri  rı, böylelikle üretim kayıpları, mamul/yarı malul,
     arasında görmektedir.              hizmet hammaddeye ulaşım kısıtlanmıştır, ödeme-
      2018-2019’da Melbourne Üniversitesi ve Char- lerde gecikme yaşanmıştır. Tedarikçilerle birlikte
     tered Institute of Procurement and Supply (CIPS)   çok daha yakın bir şekilde kategori / ürün bazında
     işbirliğiyle yapılan araş-                       konular takip edilmelidir.
     tırmaya; 700  yönetici,                       Elektronik ortamda bir-
     20’den fazla endüstri, 55                       birleri ile bağlanabilen
     farklı ülke katıldı, dijital-                     her şey bağlanacaktır,
     leşme konusunda şu çık-                        otomatikleşebilen her şey
     tı paylaşıldı: ‘Tedarik ve                       otomatikleşecektir. Akıllı
     tedarik zinciri uygulama-                       ve güçlü altyapılar yapay
     larında halihazırda dijital                      zeka odaklı karar alma
     etkinleştiricileri kullanan                      ve tedarik otomasyon çö-
     firmalar çoğunlukla şef-                        zümleri için temel teşkil
     faflık, maliyet etkinliği,                       edecektir. Yapılan tah-
     müşteri merkezli olma,                         minlerde yapay zekanın
     çevik ve etkili karar verme gibi avantajlardan yarar- 2030 yılına kadar tüm dünyada takribi 800 milyon
     lanmaktadır.’                  kişinin işini yapar hale geleceği tahmin edilmek-
      Dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçek- tedir. Bu kapsamda planlamadan sipariş yönetimi-
     leşmesi için şirketlerin net ve anlaşılır stratejilere  ne ve satın almaya kadar tedarik zincirinde yapay
     ihtiyacı vardır. Dijitalleşmeyi içeren tedarik zinciri  zeka çok yoğun olarak uygulamada olacaktır.
     bölümü stratejisi tüm çalışanların yetkinliklerinde  Tuğrul Günal, “TEDAR, Türkiye’de tedarik zinciri
     geliştirilmesini kapsayan bir yol haritası ile destek- fonksiyonlarını geliştirmeyi ve ülkemizin rekabetçi-
     lenmelidir. En değerli varlığımız ‘İnsan’dır ve tüm  liğine katkıda bulunmayı hedefliyor. Aralık 2013’ten
     çalışanlarımızı yarınlara daha iyi hazırlayabilmek  bu yana faaliyet gösteren TEDAR’ın kurucu şirket-
     için onları kendilerini geliştirebilecekleri eğitim  leri arasında Siemens Türkiye, Zer A.Ş., Borusan,
     programlarına mutlaka tabi tutmalıyız.      QNB Finansbank, Bosch, BSH ve ArcBlueGlobal gibi
      Dijital dünyanın, tedarik zinciri iş süreçlerine  ülkemizin önde gelen şirketleri yer alıyor. Büyük bir
     sunduğu çok önemli avantajlar bulunuyor, dijital- bölümü kurumsal olmak üzere yaklaşık 140 üyemiz
     leşme daha yüksek verim ve katmadeğer sağlıyor.  bulunuyor. TEDAR olarak önümüzdeki dönemde de
     Buna güzel bir örnek de Siemens Türkiye Tedarik  ülkemizde tedarik zinciri yönetiminin gelişimine
     Zinciri Yönetimi tarafından hayata geçirilen yazılım  ve iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmaya
     robotu Bilgin. Dijitalleşme odağımız kapsamında  devam edeceğiz. Ayrıca, tedarik zinciri konularında
     geliştirdiğimiz Bilgin, sipariş yönetiminde kayda  yapılan çalışmalara sivil toplum örgütlerinin daha
     değer zaman tasarrufu sağlayarak işgücünde ve-  fazla dahil edilerek birlikte yaratılacak katmade-
     rimlilik ve rekabet avantajı sunuyor. İç lojistik sü- ğerin ülkemiz genelinde daha yaygın olarak hayata
     reçlerimiz bu sayede 70 kat hızlanırken hata riski  geçirilmesi mümkün” diye konuşuyor.


     22 KobiEfor Ekim 2020
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27