Page 26 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 26

E-ticaret ile birlikte kargo sektörü       Alışan Lojistik ile “çevik yönetim”
      gelişti, sektöre yeni oyuncular katıldı
      Pandemi ile birlikte lojistik sektörü de ciddi bir  Alışan Lojistik Yöne-
     gelişim ve dönüşüm yaşıyor. Mal ve hizmet tedariği- tim Kurulu Başkan Yar- Damla
                                          Alışan
     nin kritik önemi iş alanlarının lojistiğe yaptığı depo,  dımcısı Damla Alışan,
     araç, otomasyon ve teknoloji yatırımlarını hızlandır- “1985’te kurulan Alışan
     dı. Daha hızlı ve sorunsuz taşıma yapabilmek için  Lojistik, bugün 450 adet
     yeniden yapılanan sektör, pandemi sonrası ülkelerin  öz mal araç filosu, Tür-
     üretim stratejilerindeki değişimlere bağlı olarak te- kiye genelinde 16 farklı
     darik zincirinde yaşanacak yeni döneme hazırlanıyor.  lokasyonda çalışan bin
     Birçok ülke hammadde ve ürün tedarikinde Çin’e ba- 500 çalışanı ile ulusla-
     ğımlılığı sorgularken pandemi sonrasında şirketler,  rarası karayolu taşıma-
     tedarik zincirlerini daha yakın ülkelere kaydırmayı  cılığı hizmeti sunan bir
                  ve bölgeselleştirmeyi  markadır. 2019 yılını,
                  planlıyor. Bu yakla-  hedefimize ulaşarak, 726 milyon TL ile kapattık
                  şım, Türkiye için ciddi  ve yine Fortune Türkiye 500 şirketlerinden biri
                  fırsatlar barındırıyor.  olmaya hak kazandık” diyor.
                  Türkiye’nin avantajı, 4  Alışan Lojistik’in farkı; kurulduğu günden
                  saatlik uçuş mesafe-  bu yana birçok sektörün yanı sıra ağırlıklı hızlı
                  sinde 1.6 milyarlık nü- tüketim malları (FMCG) ve kimya sektörlerine
                  fus ve 30 trilyon doları  hizmet sunmaya devam etmesi; özellikle teh-
                  aşkın gayri safi milli  likeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve
     hasılaya ulaşılabiliyor olması. Türkiye’nin Asya ile  depolanması konusunda uzmanlığı, altyapısı,
     Avrupa arasında yer alan coğrafi konumunun sundu- süregelen yatırımları ve başarılı çalışma mode-
     ğu stratejik avantaj da çok önemli. Uzmanlara göre,  li. Alışan, pandemi sürecinde de gıda ve temizlik
     tedarik zincirindeki bu değişim fırsatlarını yakalaya- malzemesi sektörlerine sundukları hizmetlere
     bilmesi ve pazar paylarını artırabilmeleri için lojistik  büyük ölçüde devam ederek müşterilerine ve ül-
     sektörü, dijital altyapısını güçlendirmeli, verimlilik  kemize karşı sorumluluklarını yerine getirmeye
     odaklı teknoloji yatırımlarını ve Endüstri 4.0 çalışma- çalıştıklarını; bu dönemde çarkların dönmesi ve
     larını hızlandırmalı.               tüketicinin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için
      İnsanların Pandemi nedeniyle evde daha fazla va- tedarik zincirinin önemli bir halkası olarak gö-
     kit geçirmeleri, e-ticaretin rekor düzeyde artmasına  revlerinin başında yer aldıklarını belirtiyor.
     neden oldu. Daha önce online alışveriş yapmayan
     milyonlarca kişi, ilk kez internetten alışveriş yaptı.
     2019’da ilk 6 aylık e-ticaret sipariş adedi 558.7 mil-
     yon olurken, bu yıl e-ticaret ilk 6 ayda yüzde 64 arta-
     rak 850.7 milyon adede ulaşıldı. Talepteki hızlı artış,
     kargo sektörünü de hızla büyüttü, kargo şirketleri is-
     tihdam ve araç yatırımlarını artırdı. Kargo şirketleri,
     Pandemi ile birlikte hızla yükselen e-ticaretin hızına  Ağırlıklı Orta Avrupa ve Balkanlar olmak üze-
     yetişemeyince şirketler kendi kargo operasyonlarını  re toplam taşımalarının yaklaşık yüzde 40’ı yurt
     başlattı, birçok perakendeci yatırım yaptı.    dışı taşımacılığı olan Alışan Lojistik’in yurtiçin-
      Intermodal ve demiryolunun önemi: Pandemi ile  deki üsleri arasındaki Konya da yatırımlarına
     birlikte komşu ülkelerle karayolu sınır kapıları ka- hız kesmeden devam ediyor. Alışan, Covid-19
     patılırken özellikle “temassız ticaret” imkanı sunan  Salgını’ndan sonra iş yapış şekillerinin değiş-
                  demiryolu önem ka-   tiğini, Endüstri 4.0’a geçişle öncelikle insansız
                  zandı. İhracatta de-  depoların gündeme geldiğini, müşterilerinin iş
                  miryolunun payı arttı.  takip sistemleriyle konuşan, entegrasyon kabi-
                  Bu dönemde kara, de-  liyeti yüksek yazılım tekniklerini hayata geçir-
                  mir ve denizyolunu bir  diklerini anlatıyor; ‘Çevik yönetime geçiş (agile
                  arada kullanan inter- method)’ metodu ile temel olan insan odağı-
                  modale ilgi çok arttı.  nı kaybetmeden, iç ve dış tüm parametrelere
                  Kombine taşımacılığa  uyum sağlayıp müşteriye en hızlı ve kaliteli so-
     destek verilmesi halinde Türkiye’nin Avrupa’nın tran- nuçları üretebilme kapasitelerini geliştirmeye
     sit dağıtım merkezi olabilme potansiyeli yüksek.  çalıştıklarını belirtiyor.


     26 KobiEfor Ekim 2020
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31