Page 27 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 27

IATA: Havayolu endüstrisinin 2020 kaybı 84 mil- macılığını olumsuz etkilediğini belirtti: “Uluslarara-
     yar dolar olacak: Türk Hava Yolları dahil 290 ha- sı Limanlar ve İskeleler Birliği’ne göre limanlardaki
     vayolu şirketini çatısı altında toplayan ve hava tra- yük hacmi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döne-
                  fiğinin yüzde 82’sini  mine göre dökme yükte yüzde 12 oranında düştü. Av-
                  temsil eden Ulusla-  rupa Deniz Emniyet Ajansı’nın 21 Ağustos tarihli ve-
                  rarası Hava Taşıma-  rilerine göre Ocak 2020-15 Ağustos 2020 döneminde
                  cılığı Birliği (IATA),  Avrupa limanlarına sefer sayısı yüzde 15.7 geriledi.
                  Pandemi nedeniyle   Avrupa limanlarından Çin’e taşımalar aynı dönemde
                  uluslararası havayo- yüzde 48.6, Çin’den Avrupa’ya taşımalar yüzde 27.7
                  lu şirketlerinin ge- geriledi.” Öztürk, kırılgan arz ve talep dengesi üzeri-
                  lirlerinin yarı yarıya  ne kurulu bir dünyada yaşamaya devam edeceğimiz
     azalmasıyla 2020’de havacılık endüstrisinin 84 mil- öngörüsünden hareketle, ülkemizin taşımacılıktaki
     yar dolar kaybedeceğini açıkladı. Kuruluş, havayolu  değişime ayak uyduracak teknolojik dönüşümü ve
     şirketlerinin geçen yıl 838 milyar dolar seviyesinde  altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesi; Türkiye’nin
     olan gelirinin bu yıl 419 milyar dolara inmesini bek- boğazları, limanları, lojis-
     lediklerini duyurdu. IATA Genel Direktörü Alexandre  tik merkezleri ve kombi-
     de Juniac bu yılın her gününün sektöre 230 milyon  ne taşımacılık sistemi ile
     dolar zarara mal olduğunu açıkladı. Bu rakam uçan  Asya ile Avrupa arasında
     yolcu başına 38 dolar zarar demek.        lojistik aktarma merkezi
      2021 “kırılgan” olacak: IATA, 2021’de hava trafi- olma kabiliyetini güçlen-
     ğinin toparlanmasının zaman alacağını ve havayolu  dirmesinin önemli oldu-
     şirketlerinin de iş yapmak için fiyatları düşürmesiy- ğunu vurguladı. Küresel
     le zararın 100 milyar doları bulabileceği uyarısında  mal ticaretinin yaklaşık
     bulundu. De Juniac 2021’de havayolu şirketlerinin  yüzde 90’ının denizyolu ile
     “kırılgan” olmaya devam edeceğini, bunun da yolcu- yapılması ve mal ticaretinin yüzde 25’inin ülkemizin
     lar için avantaj yaratacağını kaydetti. IATA 2021’de  de yer aldığı Akdeniz’de gerçekleşmesinin bize yeni
     havacılık sektörünün 598 milyar dolar gelir elde et- fırsatlar sunduğunu kaydeden Öztürk, “Üretimin do-
     mesini, yolcu sayısının 2.5 milyara inmesini, gelecek  ğudan batıya kayacağı bir dönemin eşiğindeyiz. Ta-
     yılsa 3.38 milyara tırmanmasını bekliyor. IATA gele- rihten bu yana Akdeniz’in önemli durak noktaların-
     ceğe ilişkin yaptığı tahminde, 2021 trafiğinin 2020’ye  dan olan İzmir, bölgemizin üretim üssü olabilir” dedi.
     göre yüzde 55 artacağını, fakat bu oranın 2019 sevi- Transit taşımacılık ve e-ticaret geliştirilmeli:
     yesinin yüzde 29 altında olduğunu bildirdi.   Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üreten-
                             leri Derneği (UTİKAD) Yöne-
                             tim Kurulu Başkanı Emre
                             Eldener, deniz taşımacılığın-
                             da pandemi nedeniyle yaşa-
                             nan gerilemenin Nisan’dan
                             itibaren hızlandığını ancak
                             Ağustos’ta durduğunu belir-
                             terek, artan siparişlere göre
                             Eylül’de 2019 rakamlarının
                             yakalanacağını umduklarını
      Yeni dünyada Türkiye, lojistik ve üretim   söyledi. Türkiye’nin Asya ile  Emre Eldener
      merkezi olarak öne çıkabilir         Avrupa arasında çok önemli bir taşımacılık korido-
      Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir  ru olduğunu, bu koridorun sağlıklı işlemesinin tüm
     Belediyesi ev sahipliğinde 89. İzmir Enternasyonal  dünyayı ve özellikle Avrupa’yı yakından ilgilendirdi-
     Fuarı İzmir İş Günleri kapsamında online olarak dü- ğini kaydeden Eldener, “Ülkemizin bu özelliğini ül-
     zenlenen “Deniz Taşımacılığında Fırsatlar ve Kon- kemiz adına avantaja çevirebiliriz. Tedarik zincirin-
     teyner Taşımacılığı Semineri” yapıldı. Seminerde  deki değişme ile üretim merkezi olabiliriz. Türkiye’yi
     pandemi sonrasında küresel tedarik zincirinde ya- gerçek bir üretim ve geçiş merkezi yapabiliriz. Sin-
     şanan değişmenin Türkiye’yi üretim ve lojistik mer- gapur, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki pro-
     kezi olarak dünyada öne çıkaracağı dile getirildi.   sedürleri ülkemize uygulayarak transit taşımacılıkta
      “İzmir Akdeniz’in yeni üretim üssü olabilir”:  kısa sürede ciddi bir istihdam yaratabiliriz. Transit
     Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü  taşımacılığı ön plana alarak Türk karayolu taşımacı-
     gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şu- ları ve armatörler için yeni imkanlar geliştirebiliriz”
     besi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Covid-19  dedi. Eldener, Pandemi döneminde demiryolu taşı-
     pandemisinin, küresel ekonomiyi ve denizyolu taşı- malarının payının arttığına dikkat çekti: “Demiryolu,
                                           Ekim 2020 KobiEfor27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32