Page 6 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 6

EDİTÖR

                  EKONOMİYE VİZYONER GÜNDEM

                    lağandışı sıkıntılı bir dönem- Türkiye, havayolları sisteminde ben-
                    den geçiyoruz. ‘Yeni Normal’de,  zer bir potansiyeli kaldıraç olarak
                  OPandemi’nin 2. Dalga belirsizliği  değerlendirmiş ve başarılı olmuştur.
                  ile uğraşırken ortaya çıkan ikinci pi- ‘Topla-dağıt’ prensibiyle oluşturulan
                  kin olumsuz sonuçları, ekonomide ve  uçuş bağlantıları, ‘HUB’la (Aktarım
                  sosyal yaşamda endişeleri ve güven- Merkezi) verimli ve etkin olmayı sağ-
                  sizliği artırdı. ‘Gel-git’li gelişmeler bü- lamış, Türk Hava Yolları (THY) gidilen
                  tün hesapları alt-üst ediyor ve karar  ülke ve lokasyonlara göre (126 ülke,
                  vermeyi zorlaştırıyor. Bu zorlu koşul- 316 şehir, 319 havalimanı) dünyanın
     <DOoÖQ 6|QPH]       larda umudu yitirmeden, proaktif yö- lider havayolları şirketi olmuştur.
                  netişimle verilen sabırlı bilimsel mü-
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr                 Bu ay ki dosya konumuzda ‘Dijital
                  cadele krizi aşmamızı sağlayacaktır.  Oyun Sektörü’nü analiz ettik. Dijital
                  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay- teknolojilerdeki gelişmelerin eğlen-
                  rak ‘Yeni Dengelenme, Yeni Normal,
     Türkiye,                           celeri ve oyunları da derinden etki-
                  Yeni Ekonomi’ ana temasıyla hazırla- lediğini; değiştirip dönüştürdüğünü
     sanayileşme        nan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP)  gördük. Ağırlıklı ihracatla hızla bü-
     vizyonunu;        (2021-2023) açıkladı. Ülkemize hayır- yüyen ve satışlarla başarı hikayesi
                  lı olsun. İyimser senaryonun gerçek-
     ‘orta ve yüksek      leşmesi için hepimize sorumluluklar  yazan Türkiye dijital oyun sektörünün
                                   yükselen potansiyeliyle küresel reka-
     teknoloji         düşüyor.              bette parladığını gözlemledik. İhtiyaç
                  Türkiye, sanayileşme vizyonunu;
     ürünlerde         ‘orta ve yüksek teknoloji ürünlerde  duyulan ekosistemin kurulması, ya-
     Avrasya’nın        Avrasya’nın üretim üssü’ olarak be- kaladığımız ivmeyi kalıcı kılacaktır.
                                   Dergimiz KobiEfor’un yıllardır çözüm
                  lirlemişti. Buna ticaret vizyonu için
     üretim üssü’                         ortağı ve medya sponsoru olduğu Av-
                  ‘Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi’ni
     olarak          eklemek gerekli. Pandemi’de önemi  rasya Ekonomi Zirvesi’nin 23.’sü, bu
                                   yıl, 17 Cumhurbaşkanı başta olmak
     belirlemişti.       bir kat daha anlaşılan ‘Tedarik Zinciri  üzere 44 ülkeden üst düzey katılımla;
                  Yönetimi’nin verimli, kaliteli, hızlı ve
     Buna ticaret       sürdürülebilir olmasının ulusal ve  7-8 Ekim’de gerçekleştirilecek. Pan-
     vizyonu için       uluslararası ticaretin başarı sırrı ol- demi koşulları nedeniyle Zirve, ilk
                                   kez, tamamen dijital platformda ya-
                  duğunu gördük.
     ‘Tedarik                           pılacak ve tüm dünyada canlı olarak
                  ‘Müşteriye doğru ürünün, doğru za-
     Zinciri Yönetim      manda, doğru yerde, doğru fiyata  izlenebilecek. Herkesi, 23. Avrasya
                                   Ekonomi Zirvesi’ne katılmaya ve izle-
     Merkezi’ni        tüm tedarik zinciri için mümkün olan  meye davet ediyoruz.
                  en düşük maliyetle ulaşmasını sağ-
     eklemek gerekli.     layan malzeme, bilgi ve para akışının  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, des-
     Pandemi’de        entegre yönetimi’ olan Tedarik Zinci- tek bilgilerini ‘yatirimadestek.gov.tr’
                  ri Yönetimi’nde Türkiye’nin güçlü bir  web adresinde tek çatı altında topla-
     önemi           ekosistemle merkez ülke rolü üst- yarak yayınlamaya başladı. Yıllardır
     bir kat daha       lenmesi; her ürününe ve hizmetine  gerek dergimizde gerek TOSYÖV ile
                  rekabette avantaj ve yüksek katma- il, il toplantılar düzenleyerek destek
     anlaşılan                          ve teşvikleri KOBİ’lerimize, girişim-
                  değer kazandıracaktır.
     ‘Tedarik         Küresel tedarik zinciri ağlarında yer  cilerimize ve iş dünyamıza anlattık.
     Zinciri          değiştirmenin ve yeniden yapılanma- Destek ve teşviklerin, etkin ve ve-
                  nın beklendiği bir süreci yaşıyoruz.  rimli kullanımı için kurumsal ‘tek
     Yönetimi’nin       Türkiye, fırsat olarak uluslararası  durak, tek ofis’ çatısı altında toplan-
     verimli, kaliteli,    ticaret dinamiklerine uygun altyapı,  masının çok faydalı olacağını gördük
                  işgücü ve teknoloji uygulamaları ile  ve önerdik. Bu atılan değerli dijital
     hızlı ve         doğal olarak sahip olduğu jeostrate- adımı kutluyor, devamının gerçek-
     sürdürülebilir      jik potansiyelini gerçeğe dönüştüre- leşmesini bekliyor ve umuyoruz.
     olmasının ulusal     bilir.               Pandeminin yayılmasını durdurmada
                  İhtiyaç duyulan teknoloji ve işgücü ni- hepimizin rolü var, çözümün parçası
     ve uluslararası      teliğiyle istihdam dostu dijital dönü- olarak ‘Temizlik-Maske-Mesafe’ ku-
     ticaretin başarı     şüme de katalizör olabilecek ‘Teda- rallarına özenle uyup, sağlıklı çalışıp
                  rik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri’,  sağlıklı yaşamak zorundayız. Herke-
     sırrı olduğunu      ülkemizin kalkınma ve büyümesine  se esenlikler diliyorum.
     gördük.          stratejik katkı sağlayacaktır.   HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

     6 KobiEfor Ekim 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11