Page 13 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 13

áà5.(7 3$125$0$                     Kuveyt Türk’ten yeni ürün: Dijital Kaşif
      Mercedes-Benz
      ve Setra’da yenilik                Kuveyt Türk, çocuklara özel tasarladığı Dijital Kâşif
                              ürünlerini müşterilerine sundu. Dijital Kâşif Katılma He-
       Mercedes-Benz ve Setra            sabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulamadan
      markaları Covid-19 pandemi-           oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harca-
      si sebebiyle yeni güvenlik ön-         malarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor
      lemlerini tanıttı.               hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor.
       Bu yeniliklerden ilki, stan-          Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel
      dart olarak otobüslere takılan         Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları söyledi: “Çocuk-
                          Mehmet
      iklimlendirme sistemi. Bu sis-
                           Oral ların keşif ruhundan ilhamla hazırladığımız ‘Dijital Kâşif’
      tem, araç içerisinde hızlı hava         ürünlerimiz sayesinde çocuklarımıza tasarrufu, bilinçli
      değişimi sağlayarak enfeksi- tüketimi ve finansal okuryazarlığı öğretmeyi ve bu sayede çocukların finans
      yon riskine karşı koruma su- konusunda bilinçli bir şekilde yetiştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.”
      nuyor. Yeni özellikler arasında
      antiviral etkili yüksek perfor-
      manslı klima filtreleri ve oto- TürkTraktör liderliğini Akbank’tan
      büsler için sürücü koruma ka- 14. yıla taşıyor         ekonomiye kaynak
      pıları ve sensörlü dezenfektan
      dispenserleri de yer alıyor.  TÜİK trafik tescil kayıtlarına göre,  Akbank, yenilediği sendikasyon
       Aktif filtreler, hem yeni araç- ilk 8 ayda toplam 26.194 adet traktö- kredisi ile Türkiye ekonomisine yak-
      lara hem de iyileştirme çözümü  rün satıldığı Türkiye traktör pazarında,  laşık 700 milyon dolar destek sağla-
      olarak olmak üzere, mevcut  TürkTraktör, 12.226 adet traktörü müş- dı. Bankanın bu işlemine 19 ülkeden
      Mercedes-Benz Yeni Travego,  terisi ile buluşturdu. Şirket hem tarla  34 banka katıldı.
      Yeni Tourismo, Setra S 531 DT  hem de bahçe segmentlerinde pazar  Akbank Genel Müdür Hakan Bin-
      çift katlı otobüs, Setra Com- liderliğini sürdürüyor.      başgil, sendikasyon işlemiyle ilgili
      fortClass 500 ve TopClass 500  TürkTraktör Ticari Genel Müdür  olarak, “Geçtiğimiz yılın işleminde yer
      yolcu otobüsleri için sipariş  Yardımcısı Ahmet Canbeyli, “Üretim  almayan Amerika,
      verilebiliyor.        ve yurt içi satış-         Avrupa, Orta Doğu
                     larımızdaki artışı,         ve Asya’dan 9 yeni
                                       banka da bu işleme
                     koronavirüsün et-
                     kisini gösterdiği         katıldı. Gerçekleş-
      İBB iştirakinin       bu zorlu dönem           tirdiğimiz bu işlem,
                                       Türk bankacılık sek-
      havası Form’dan       boyunca da sür-           törünün yılın 2. ya-   Hakan
                     dürmeyi başardık.                      Binbaşgil
                                       rısındaki sendikas-
                     Geçen seneye göre
                                  Ahmet  yonları için referans oluşturacaktır.
                     TürkTraktör ola-     Canbeyli  Bu anlamda, Akbank sendikasyon pi-
                     rak pazar payımızı
                                       yasasını tekrar açan banka olmuştur.
                     2 puan artırdık ve yüzde 47 pazar payı
                                       Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne
                     elde ettik. Böylelikle Türkiye’de satılan
                                       alarak esneklik sağlamak amacıyla
                     yaklaşık her 2 traktörden birini sahala- sendikasyon kredilerine bir kez daha
                     ra sunmuş olduk” açıklamasını yaptı.  ‘akordiyon’ özelliği ekledik” dedi.
       Form Endüstri Tesisleri, İstan- Metro Türkiye’den Metro Fast
      bul Büyükşehir Belediyesi tara-
      fından hayata geçirilen Atık Yak- Metro Türkiye tarafından sunulan Metro Fast tek-
      ma ve Enerji Üretim Tesisi’nin  nolojisi, müşterilere temassız ve kasa kuyruğunu
      havasını Alman teknolojisine  ortadan kaldıran dijital bir alışveriş deneyimi sunu-
      sahip Roda markasının Airstar  yor. Müşteriler bu çözüm ile birlikte alışverişlerini,
      doğal havalandırma üniteleri ile  ürünlerini kasadan geçirmeden ve ödeme için kasa
      7/24 tazeleyecek.      kuyruğu beklemeden gerçekleştirebilecek.        Sinem
                                                 Türüng
       Form Endüstri, 40 set üni-  Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Tü-
      te ile ortalama saatte 3 mil- rüng, “Metro Fast projesinin on ay süren pilot uygulamasını 2019 sonunda
      yon m³’lük doğal havalandır- hayata geçirdik. Şu ana kadar 25 bin müşterimiz bu çözümü kullandı. Son
      ma sağlayacak.        bir ay içerisinde Metro Fast’i kullanan her üç müşterimizden ikisinin tekrar
                     kullanması ise müşterilerimizin memnuniyetini kanıtlıyor” dedi.
                                              .DVÜP   KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18