Page 15 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 15

deratörlüğünde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham  “Devlet bizimdir,
        Aliyev’in mesajıyla açıldı. Zirve’de, dünyanın birçok  Karabağ Azerbaycan’ındır”
        farklı ülkesinden konuşmacılar, sundukları tebliğ-
        lerde Azerbaycan’da yaşanan olaylara değinerek,
        Azerbaycan’ın haklılığını vurguladı ve Ermenistan’ı  Azerbaycan Enerji
        kınadı. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin uluslararası  Bakanı Perviz Şahba-
        düzeydeki önemine de değinen konuşmacılar, gele- zov, Zirveye canlı ya-
        cek yıl düzenlenecek 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde  yınla katılıp, Azerbay-
        İstanbul’da buluşmak istediklerini paylaştı.  can  Cumhurbaşkanı
                       Marmara Grubu  İlham Aliyev’in açıkla-
                      Vakfı Genel Baş-  malarını aktardı.
                      kanı Dr. Akkan Su-  Zirvenin geleceğe ilişkin güçlü motivasyon oluş-
                      ver, “Koronavirüs  masına ve global işbirliğinin artmasına sebep ola-
                      ve Yol Girişiminin  cağına inandığını belirten Aliyev, Azerbaycan’ın uzun
                      Aydınlığında Ko- yıllardan beri Avrasya’da önemli bir güç merkezi
                      ronavirüs Sonrası  olarak öne çıktığını, Türkiye ile artan işbirliklerinin
                      Yeni Dünya” başlıklı  her alanda başarı getirmeye başladığını söyledi.
                      açılış oturumunda,  Aliyev, Azerbaycan’ın en önemli sorunlarından
                      Türkiye’nin Akde- olan Dağlık Karabağ konusunun önem kazandığını
                      niz’deki haklarını  dile getirdi: “Ermenistan terörizm ve işgalcilik si-
                      gündeme getirdi.  yaseti gütmektedir. Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın
         “Türkiye’yi Akdeniz’den dışlamanın Batı’dan dışla- ayrılmaz parçası, toprağımızdır. Muasır dünyada
        maktan bir farkı yoktur” diyen Suver, Ermenistan’ın  sürgün kalan toprağımızla ilgili kardeş Türkiye her
        kanun tanımazlığını da vurgulayarak, “Türkiye top- zaman olduğu gibi bugün de bizimle beraber. Tür-
        yekun Azerbaycan’ın yanındadır” diye ekledi. Suver,  kiye, topraklarımızın hakkımız olarak bizim olması
        dünyanın küreselleşmeye olan ihtiyacını da belirtti:  konusunda desteğini sürdürüyor. Bize büyük güç
        “Salgınla bu mücadele birlikteliğine olan ihtiyacı küre- veren bu emsalsiz destek için aziz kardeşim Recep
        selleşmeye olan ihtiyaç ortaya koymuştur, dolayısıyla  Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye halkına bir daha derin
        bir barış ve refah projesi olan ‘Kuşak ve Yol Girişiminin  minnettarlığımı bildiririm. Devlet bizimdir, Kara-
        Aydınlığında Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya’ söyle- bağ Azerbaycan’ındır.”
        miyle, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni tertipledik.”


          2. GÜN 6. OTURUM              hani, farklı bölgeler-
          Çağdaş Bilge İnsanlar Platformu       den farklı insanları, iş
                                dünyası ve siyasetleri
                                biraraya getiren Mar-
                                mara Grubu Vakfı’nın
                                ve Zirve’nin önemi-
                                ne değindi. Nishani,
                                “Böylece bizler birbirimizi daha iyi anlıyoruz” dedi.
                                 Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı (2007-
                                2014) Abdullah Gül, terör ve salgın hastalıklarla
          “Küreselleşmekte Yeni Güç Dengeleri ve Koro- ülkelerin tek başına başa çıkamadığını belirterek,
         navirüs Sonrasında Yeni Dengelerin Işığında Saygı  pandeminin sonuçla-
         ve Yönetişim” konulu Çağdaş Bilge İnsanlar Plat- rının ekonomik boyut-
         formu Oturumu’nun moderatörlüğünü Marmara   larının henüz kestirile-
         Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver yü- mediğine, bu süreçte
         rüttü. Oturumda yeni dünyada yeni devlet insan- birçok ülkenin devlet
         larına olan ihtiyaç gündeme getirildi, Kuşak ve Yol  desteği açıkladığına,
         girişiminin barış için yeni bir umut kaynağı olduğu  çalışmaların devletlerin
         belirtildi.                  işlevinin artacağına işaret ettiğine değindi. Bunun
          Arnavutluk Cumhurbaşkanı (2012-2017) Bujar  da serbest piyasa ekonomisinin hassas dengele-
         Nishani, inovasyon ve teknolojinin geliştiğini ve bu- rini altüst edeceğini öngören Gül, salgının mak-
         nun bütün ülkeleri ve insanları etkilediğini söyledi.  ro kadar mikro ekonomiyi de etkilediğini, hayat
         Eğitimin önemli bir araç olduğunu vurgulayan Nis- tarzımızı değiştirdiğini, istihdamın ve işsizliğin en

                                              .DVÜP   KobiEfor 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20