Page 16 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 16

=à59(                     Zirve’nin açılış konuş- armağanı sizlere sunmaktan dolayı büyük bir kıvanç
                    macılarından Azerbay-  duyuyorum” dedi.
                    can Enerji Bakanı Perviz  “İstanbul’u moda merkezine, Anadolu’yu üretim
                    Şahbazov, canlı yayında,  üssüne dönüştürmeliyiz”: İHKİB (İstanbul Hazır Gi-
                    Azerbaycan  Cumhur-  yim ve Konfeksiyon İhra-
                    başkanı İlham Aliyev’in  catçıları Birliği) Yönetim
                    23. Avrasya Ekonomi   Kurulu Başkanı Mustafa
        Zirvesi aracılığıyla Türk milletine mesajını okudu.  Gültepe, moda endüst-
        Oturum, Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde İHKİB’in  risinde tedarik zincirinin
        gelenekselleşen moda defilesi ile son buldu. Bu yıl  değiştiğini belirterek, Av-
        Tasarımcı Kadri Kılıç’ın hazırladığı moda defilesi,  rupalı markaların, ürün-
        dijital platformda, uydu aracılığıyla izlendi.  lerini yakın bölgeden en az stokla ve hızlı döndüre-
         “Daha adil, daha barışçıl bir dünya için işbirliği  bilecekleri ülkelerden tedarik edeceklerini, bu yeni
        şart”: Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Han- durumun Türkiye’ye büyük bir avantaj sağladığını,
                    çerli, Pandemi sonra-  yeni dönemde AB pazarında payımızı ve ABD’ye ih-
                    sında işsizlik ve buna  racatımızı artırabileceğimizi söyledi: Gültepe, Avru-
                    bağlı yoksulluk oranın- palı markalar için daha kısa aralıklarla koleksiyon
                    daki artışa dikkat çekti,  hazırlanması gerektiğine dikkati çekti: “ABD’li mar-
                    dünyanın odaklanması  kalar için büyük üretim ölçeğine sahip yeni fabrika-
                    gereken en önemli me-  larla kapasite yaratmalıyız. Yol haritamızı oluşturan
                    selelerden gelir adaleti  Dört Dörtlük Plan’da da dediğimiz gibi İstanbul’u
        konusunda adım atmamız ve yol almamız gerekti-  moda merkezine, Anadolu’yu üretim üssüne dönüş-
        ğini söyledi. Geleceğin birlik ve barış içinde kuru- türmeliyiz.”
        labilmesi, daha adil, daha barışçıl bir dünya için  “Küresel ticarette yeni bir dönem”: TİM Yönetim
        işbirliğinin şart olduğunu vurgulayan Hançerli, ev- Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Yeni dönemde ülke-
        rensel sorunlarla ortak mücadele etmek için işbirli- mize yönelen talebe
                    ği yapılmasının önemini  tam anlamıyla cevap ve-
                    dile getirdi. Başkan Turan  rebilmemiz için üretim
                    Hançerli’ye, Gana Ankara  kapasitemizi geliştir-
                    Büyükelçisi Salma Frances  memiz gerekmektedir.
                    Mancell-Egala’nın elinden  Türkiye üretimde sür-
                    hediye takdim edildi. Ega- dürülebilirlik ilkelerini
                    la, “Bugünün anısına bu  azami benimsemeli ve yeşil ekonomiye ağırlık vere-

         önemli mesele haline geldiğini ifade etti: “Olağa- gerçeğe dönüşmesinin bir ön koşuludur. Ulusla-
         nüstü bir hal olarak ele alınmalı, yoksa ülkelerde  rarası toplumda artık topluluk ruhu ve dayanışma,
         çok kalıcı izler olacak. Sistemsel hataları düzelt- barışın önemi yaygın hale gelmiş olacak. Kimseyi
         mek için bize fırsatlar verilmeli. Eğitim, sağlık  geride bırakamayız.”
         sorunlarını gözden geçirmeli, küresel sorunları  Bosna Hersek Federasyon Cumhurbaşkanı
         işbirliği içinde çözmeliyiz.”         Marinko Cavara, “Covid-19 salgını bittiğinde ne
          Avusturya Cumhurbaşkanı (2004-2016) Heinz              değişecek?” sorusu-
         Fischer, Hitler’in topyekûn savaşı ve Hiroşima ve           nu yönelterek, baş-
                     Nagazaki şehirlerine              ladığı konuşmasında
                     atom bombası atılma-              virüsün yayılma hızının
                     sıyla yaşanan şokun              küreselleşmenin bo-
                     ardından uluslararası             yutunu  gösterdiğini
                     işbirliği için küresel             söyledi. Güç dengele-
                     yolculuğun başladığı- rinin değiştiği dünyada ortak işbirliğinin güçlen-
                     nı ancak günümüzde   dirilmesi gerektiğini kaydeden Cavara, ancak bu
         tarihten alınan derslerin yok olmaya başladığını  şekilde adaletsizliğin önlenebileceğini vurguladı.
         kaydetti. Uluslararası işbirliğinin giderek azal- Ekonomik olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki
         dığını belirten Fischer, süreci atlatırsak bir fırsat  en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olunduğu-
         penceresi açacağımızı söyledi: “Pes etmeyelim,  nu dikkat çeken Cavara, küresel sorunlara beraber
         umudu yitirmeyelim, birlik olmak hiç olmadığı ka- adım atılması gerektiğini belirtti, bunun için de ha-
         dar önemli. Şunu unutmayalım; umutların varlığı  zırlık yapılmasını istedi.


        16 KobiEfor .DVÜP
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21