Page 17 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 17

rek ihracatımız bu alanda belgelenmelidir” dedi. Bu           büyük etkisi olduğu-
        dönemde 207 ülkeye başarıyla ihracat gerçekleşti-            nu aktardı. Kaseinov,
        rildiğini aktaran Gülle, tüm ihracatçılarımızın etkin          Karadeniz  Ekonomik
        bir dijital altyapı kurması gerektiğini, yeni dönemin          İşbirliği Parlamenter
        e-ihracat pastasından daha fazla pay alacağımızı             Asamblesi (KEİPA) Ge-
        gösterdiğini, küresel tedarik zincirlerinde haliha-           nel Sekreteri Prof.Dr.
        zırda devam eden dönüşüm sürecinin pandemiyle              Asaf Hajıyev ve OSCE
        birlikte daha da hızlandığını, özellikle gelişmiş ül- PA Genel Başkanı George Tsereteli de Zirve’nin ba-
        kelerin sanayi malları ithalatında Çin’e olan yüksek  rışa, diyaloga verdiği önemi vurguladı.
        bağımlılığı ve bu durumun yarattığı risklerin, kü- “Türkiye, insan odaklı ekonomisi, yardımlaşma
        resel ticarette yeni bir dönemi tetiklediğini söyledi.  ve dayanışma ruhuyla farklılaştı”: İstanbul Valisi
        Gülle, sözlerini Azerbaycan’ı haklı davasında des- Ali Yerlikaya, tüm insanlık olarak sağlığın ne kadar
        teklediklerini belirterek tamamladı.                   önemli olduğunun an-
         Uluslararası işbirliğinin gerekliliğine vurgu:            laşıldığı bir dönemden
        IRCICA Genel Direktörü Prof.Dr. Halit Eren, ulus-            geçildiğini belirterek,
                    lararası sistemin çok              “Ekonomik göstergeler
                    kutuplu bir yapı içinde             bütün ülkelerde dalga-
                    giderek çatışmacı bir              lanmalar gösterirken,
                    küresel rekabet or-               ülkemiz ve İstanbul’u-
                    tamına  dönüştüğünü,  muz pozitif olarak ayrıştı” dedi. Yerlikaya, Türkiye’nin
                    küresel düzen ve uyu-  insan odaklı ekonomisi, yardımlaşma ve dayanışma
                    mun tehditlerle karşı- ruhuyla diğer ülkelerden farklılaştığını söyledi.
        laştığını belirterek, salgının uluslararası işbirliğinin  Zirve’de yabancı konuklar adına katılımcıları se-
        gerekliliğini bir defa daha ortaya koyduğuna işaret           lamlayan Bosna Hersek
        etti. Salgının, benzer veya farklı siyasi ve kültürel          Federasyonu Cumhur-
        kimliğe sahip tüm insanları el ele vererek bu krizle           başkanı Marinko Cava-
        savaşmaya çağırdığını anlatan Eren, farklı kültürler           ra, Pandemi koşulları-
        arasında yakınlaşmayı sağlamak için IRCICA’nın yü-            na rağmen 23. Avrasya
        rüttüğü uluslararası projelerden söz etti.                Ekonomi   Zirvesi’nin
         Barışa ve diyaloga verilen önem: TÜRKSOY Ge-             Marmara Grubu Vak-
        nel Sekreteri Düsen Kaseinov, Oğuz Kağan’ın ‘Bir- fı tarafından uydu aracılığıyla gerçekleştirilmesini
        likte dirlik var’ sözünü anımsatarak, teşkilatlarının  sivil toplumun örnek bir sorumluluk projesi olarak
        bu zamana kadar bölgesel barışın güçlenmesine  değerlendirdi.

                      Bosna Hersek Fe-  savundu. Stoyanov, aşıyı geliştirmenin yanı sıra
                     derasyonu Cumhur-   sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerek-
                     başkanı (2014-2018)  tiğini kaydetti: “Bunu çok hızlı yapmalı ve karar
                     Mladen Ivanic, ise gö- almalıyız. Mali kaynak dışında siyasi iradede de
                     rüşlerini şöyle aktar- ciddi adanmışlık ile ancak bu mümkün olabilir.
                     dı: “Dünya bölünmüş-  Eleştirel gözle oturup pandeminin derslerini göz-
                     tü ama koronavirüs   den geçirmeliyiz. Yeniden düşünmeli, yeniden ha-
         bizi daha fazla böldü. Gelişmiş ülkeler korona ile  yatlarımızı tasarlamalıyız. Pandemi dönemindeki
         mücadele ediyor, gelirleri ve imkanları fazla. Biraz  insan kayıpları bizi alçak gönüllü yapmalı ve göz-
         da egoist ve benciller. Burada sadece birleşerek  den geçirmek için bize cesaret vermeli.”
         mücadeleyi kazanabiliriz. Bu süreçte zengin ve fa- Karadağ Cumhurbaşkanı (2006-2018) Filip Vu-
         kir ülkelerin mücadelesi farklı olacak. Zengin ve  janovic, pandemi sü-
         fakir bölünmesi yaşanmamalı.”         recinde yüzbinlerce
          Bulgaristan Cumhurbaşkanı (1997-2002) Petar  hayatın kaybolduğu-
                     Stoyanov, pandeminin  nu, milyonlarca insa-
                     dünyanın geleceğini  nın hayatını kaybetme
                     değiştirme potansiye- riskiyle karşı karşıya
                     line sahip olduğunu,  olduğunu söyledi. Vu-
                     pandemi sonrasında   janovic, çok büyük ve güçlü bir BM’ye ihtiyaç ol-
                     daha farklı bir yol ha- duğunu, DSÖ’nün çok güçlü olması, IMF ve Dünya
                     ritası oluşturulacağını  Bankası’nın ekonomilere yardım etmesi gerekti-

                                              .DVÜP   KobiEfor 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22