Page 18 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 18

=à59(                                Yang, Büyükelçi, KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)
                                Teşkilatı Uluslararası Daimi Sekretaryası, Genel Sek-
                                reter Birinci Yardımcısı Ebru Barutçu Gökdenizler,
                                Avusturya önceki Şansölyesi (1991-1995) Dr. Erhard
                                Busek, Brüksel Federal Milletvekili ve Saint-Josse
                                (Belçika’nın başkenti Brüksel’in Saint-Josse-ten-
                                Noode ilçesi) Belediye Başkanı Emir Kır, Büyükelçi,
                                Viyana Ekonomi Forumu Genel Sekreteri Dr. Elena
                                Kirtcheva, Kırgızistan Cumhuriyeti önceki Başbakanı
                                Djoomart Otorbaev, Romanya Kraliyet Ailesi mensu-
         1. GÜN II. OTURUM
         Ekonomi Oturumu               bu Prens Radu, Romanya önceki Başbakanı (1989-
                                1991) Petre Roman, Ankara Moldova Büyükelçisi ve
         “Yeni Dünya Ekonomisi’ne ve Yeni Dünya’ya Mer-
                                Gagavuzya önceki Başkanı Dmitri Croitor, Özbekistan
        haba!” konulu “Ekonomi Oturumu”nun moderatörlü-
                                Stratejik Kalkınma Merkezi Direktörü Eldor Tulyakov,
        ğünü, Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Üyesi
                                Kazakistan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Canseyit
        ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ersin  Tuymebayev, Romanya Senatörü ve önceki Kültür
        Kalaycıoğlu ile Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu  Bakanı (2014-2015) Ionut Vulpescu, Çin Halk Cum-
        Üyesi ve Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası Sahibi  huriyeti Dış İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Ou
        (2015) Sahibi Turan Sarıgülle gerçekleştirdi.  Boqian, Karadağ önceki Başbakan Yardımcısı (2008-
         Oturumda, Pandemi sürecinin ekonomiye etki- 2017), Karadağ Slovenya Büyükelçisi Vujica Lazovic,
        leri değerlendirildi; çıkarılan derslerle küresel ve  Romanya Orta Doğu Siyasi ve Ekonomik Enstitüsü
        bölgesel işbirliği ile yeşil ekonomiye yatırımın öne- Başkanı Flavius Caba-Maria, Çin Halk Cumhuriyeti
        mine dikkat çekildi. Ekonominin yanı sıra kültürün Sichuan Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Merke-
        de desteklenmesi gerektiğini belirten konuşmacılar, zi Müdür Yardımcısı Dr. Changning Chen ve Türkiye
        “Hepimiz aynı gemideyiz” vurgusu yaptı.     Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim
         Oturumda, Arnavutluk Önceki Başbakan Yardım- Kıran konuştu. Kıran, Türkiye’nin yeni dünya düzeni-
        cısı, Milletvekili ve Avrupa Birliği Temsilcisi Seni- ne entegre olmasında her türlü hazırlığı yaptıklarını
        da Mesi, Moğolistan Meclis Başkanı Zandanshatar ve yapıyor olduklarını söyledi: “Uluslararası toplu-
        Gombojav, Oturumun misafir konuşmacısı, aşı konu- mun huzur ve refahı için hareket etmeye devam edi-
        sunda araştırmalar yapan Çin Halk Cumhuriyeti ku- yoruz.” Ekonomi Oturumu Türk Hava Yolları ve SO-
        ruluşu SINOVAC Biotech Genel Müdürü Guang Helen CAR tanıtım filmleri ile sonlandı.


         ğini dile getirdi: “Şu anda Covid-19 sonrası dünya- yaşandığını aktaran Ivanov, Covid-19’u “insanlı-
         yı düşünmek için erken ama hazırlanmamız şart.”  ğın başına gelecek en güzel uyarı” diye niteledi:
          Slovenya Cumhurbaşkanı (2007-2012) Danilo  “Eğer mevcut hayatımızla, çalışma biçimi ile de-
         Turk, “Pandemi toplumlar içindeki fay hatlarının  vam edersek büyük uçurumdan yuvarlanabiliriz.
                     ne kadar kırılmaya ha- Covid-19 şunu gösterdi: İnsan medeniyetinin bi-
                     zır olduğunu gösterdi.  limsel ve teknolojiyi bir kenara koyarsak şu anda-
                     Toplumların direncini  ki gelişmesi bize yeterli gelmeyecek. Pandemiden
                     artırmak bizim önce- sonra hükümetler alışagelmiş gibi devam edeme-
                     likli meselemiz haline  yecek. Kendi hayatına sahip çıkmak isteyen libe-
                     gelmelidir. BM’de in- raller bu süreci belirleyecek. Evrensel medeniyet
                     san güvenliği sürekli  olması bir illüzyondu, hayaldi artık imkansız.”
         görüşülüyor, İstanbul ruhuyla birleşmemiz gereki- Medeniyetlerin de bir leke gibi silinebileceğini dile
         yor” dedi.                  getiren Ivanov, Avrupa’nın da Çin ve ABD arasında
          Makedonya Cumhurbaşkanı (2009-2019) Dr.   kalıp pozisyonunu bulamazsa yok olup gidebilece-
         Gjorge Ivanov, demokrasi krizinin gün geçtikçe  ği uyarısında bulundu.
         derinleştiğini ve Covid-19 ile ciddi örseleneceğini           Tunus Cumhurbaş-
                     kaydetti. Ivanov, dün-             kanı (2011-2014) Mon-
                     yada kutuplaşmanın               cef Marzouki, bilgiye
                     devam ettiğini ve ciddi            bir parmak ucuyla ula-
                     zorlukları bulundu-              şılabildiği günümüzde
                     ğunu kaydetti. Dünya              önemli olanın kişisel
                     düzeninin 2020’de felç             bağlar, birbirimizle
                     olduğunu, paradoks  kurulan ilişki ve işbirliği olduğunu belirterek, “İn-


        18 KobiEfor .DVÜP
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23