Page 19 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 19

Ekonomi Bakan Yardımcısı Rovshen Nuryagdyyev,
                                Türkmenistan’ın devlet olarak dostluk, karşılık-
                                lı çıkar ilişkileri ve işbirliğine önem verdiğini, artık
                                uluslararası platformlarda yer almak istediklerini,
                                Türkmen gazının Batı’ya ulaştırılmasının öncelikli
                                alanları olduğunu söyledi.
                                 SOCAR Türkiye CEO Danışmanı Murat Lecomp-
                                te, Azerbaycan’ın en büyük devlet teşekkülü olan
                                SOCAR’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Güney
         1. GÜN III. OTURUM              Afrika Milletvekili Zolani Mkiva, yeni dünya, yeni
         Enerji Platformu               normal, yeni ekonominin ortaya çıkacağını, gök-
         Zirve’nin ilk günü Enerji Platformu oturumu, “Ko- yüzünün altında, toprağın üstünde hepimizin eşit
        ronavirüs salgını sonrasında Avrasya’da uzun dö- olduğunu, farklı senaryolara hazırlanmamız, plan-
        nemde sürdürülebilir enerji politikaları nasıl şekil- lar yapmamız, açık fikirli olmamız ve aşının fiyatı-
        lenecektir?” konusuyla, Marmara Grubu Vakfı Genel  nın erişebilir olması gerektiğini söyledi. Penkov-
        Sekreteri ve Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası  Markov&Partners Başkanı (Bulgaristan) Vladimir
        Sahibi (2015) Cafer Okray ve Marmara Grubu Vakfı  Penkov, pandemi sonrası Avrupa’da enerji sektö-
        Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Bilgiç moderatörlü- rünün karşılaşacağı hukuki sorunları anlatırken,
        ğünde gerçekleştirildi.             Londra Belediye Meclis Üyesi ve Türk İngiliz Ticaret
         Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakan Yardımcısı  ve Sanayi Odası Başkanı Alderman Emma Edhem,
        Elnur Soltanov, Azerbaycan’ın sahip olduğu ener- pandeminin bütün dünyaya daha güçlü bir değişim
        ji kaynakları, yatırımları hakkında bilgiler verdi, bu  getireceğini söyledi. EIAD Başkanı (İtalya) Leonardo
        yılın sonuna kadar Avrupa ülkelerine gaz ve petrol  Manzari, sentetik LNG üzerinde çalıştıklarını açık-
        ulaştıracaklarını açıkladı. Londra Enerji Kulübü  ladı. Biyoenerji sayesinde sentetik enerjiye kavuş-
        Başkanı Mehmet Öğütçü, klasik enerji yatırımlarının  tuklarını aktaran Manzari, LNG’nin (sıvılaştırılmış
        azalacağını, iklim değişikliğini politikalara katmanın  doğalgaz) kısa ve orta vadede en önemli çözümü
        kaçınılmaz olacağını, endüstride çok ciddi sıkıntı- sağlayan enerji olacağı öngörüsünü paylaştı.
        lar yaşanacağını öngördü, enerji arz güvenliğinin  Karadeniz Evi Derneği Başkanı Dorin Popescu, yeni
        önemine değindi, ‘Kaynak laneti (resource cur- küresel düzende NATO ve AB’nin çıkarları ve varlık
        se)’ kavramından söz etti. Türkmenistan Maliye ve  sebebinin sorgulanmaya başlandığını, Karadeniz’de


         sanoğlu bu krizi atlatacak. Asıl mesleğim doktor- şamlarını idame edecek minimum geliri ve aç kal-
         luktur. Dolayısıyla insanoğlunun bağışıklığı çok  mayacak şekilde maddi yardımı sağlamalıyız.” Zor
         güçlüdür. Yeter ki dayanışma ve işbirliği sekteye  durumda olan gelişen ülkelerin borçlarını yeniden
         uğramasın” dedi.                yapılandırma veya gerektiğinde silme yapılması
          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  gerektiğini savunan Akıncı, “Her kriz gibi bu da
         (2015-2020) Mustafa Akıncı, Covid-19’un bir sağ- bitecek. İnsanlık yaralarını sarmaya başlayacaktır.
         lık krizi olmanın ötesinde eşi benzeri görülmemiş  Önemli olan pandemi sonrası bir dünyaya geri mi
                     küresel bir kriz orta- döneceğiz? Bunun için yapılması gerekenler her
                     ya çıkardığını, sonuç  vatandaşın ulaşabileceği sosyal sistem sağlan-
                     olarak da işsizlik, yok- malı, adil vergi sistemi uygulanmalı, bölgesel en-
                     sulluk ve dolayısıyla  tegrasyonlar geliştirilmeli ve kamusal, ekonomik
                     yetersiz beslenme sı- hayata katılım sağlanmalı. Demokratik yönetişim
                     kıntısı ile karşı karşı- mekanizmaları, şeffaflık, hesap verilebilir bir sis-
                     ya kalındığını aktardı.  tem sağlanmalı. Covid-19 bir dönüm noktası ola-
         Akıncı, zengin ülkelerin finansal kaynaklarla büyük  bilir” diye konuştu.
         ekonomik canlandırma paketi oluşturduklarını an- Romanya Cumhurbaşkanı (1996-2000) Emil
         lattı: “İnsanlık ciddi bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı  Constantinescu, göç, yoksulluk, demokraside za-
         vermek için ne yapmak lazım. Uluslararası işbirliği          yıflıklar ve insan hak-
         ve dayanışma içinde olmalıyız. Virüsün yayılmasını           ları ihlalleri gibi sı-
         engellemeye yönelik çok uluslu çabalara verebile-           kıntıların pandemi ile
         ceğimiz en büyük desteği vermeliyiz. Acımasız bir           daha da kötü hal aldı-
         rekabet değil, aşı için işbirliğini hayata geçirme-          ğını ayrıca, insanlığın
         liyiz. Kayıp kuşak yaratmamak için insanlara ya-            giderek teknolojinin

                                              .DVÜP   KobiEfor 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24