Page 6 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 6

EDİTÖR

                     ZAMANIN RUHUNU YAKALAMAK

                        elirsizliğin belirleyici oldu- ra Grubu Vakfı’nın düzenlediği, 23.
                        ğu, kontrol altına alınamayan  Avrasya Ekonomi Zirvesi, ilk defa
                     B Pandemi sürecinde kritik bir   tamamen dijital platformda gerçek-
                     aşamadayız. Sonbaharla birlikte kas- leşti ve tüm dünyaya canlı yayınlandı.
                     vetli yaşamaya başladığımız kabaran  45 ülkeden, aralarında 17 cumhur-
                     dalganın ikinci pikinin ürkütücü so- başkanının da olduğu konuşmacılar,
                     nuçları kaygıları artırıyor. Korona- Zirve’de barış özlemini dile getirerek,
                     virüs ile mücadelede; ‘Birimiz hepi- bütün sorunların çözümünde demok-
        <DOoÖQ 6|QPH]       miz, hepimiz birimiz için’ anlayışıyla  rasinin, uluslararası işbirliğinin ve
                     tehditten korunmanın çaresi ‘Maske,  dayanışmanın şart olduğunu vurgu-
        yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                     Mesafe, Temizlik’ tedbirlerine özenle  ladı. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte
                     uymaktır. Başka seçeneğimiz bulun- ülkemizin önemini ve cazibesini öne
        Dijital dönüşümün     muyor. ‘Yeni Normal’ sosyal yaşam  çıkaran ve hatırlatan Zirve’ye, baş-
                     ve ekonomide, yaşamak ve çalışmak  ta Vakıf Başkanı, değerli dostum ve
        vazgeçilmez
                     zorundayız.            ağabeyimiz Dr. Akkan Suver olmak
        yolculuğunda,       Hayat devam ediyor; kötüsü ve iyi- üzere, tüm yöneticilerini, üyelerini,
        KOBİ’lere ve       siyle birlikte. Ekonomideki sıkıntılar  emeği geçenleri ve katkıda bulunan-
        girişimcilere       ve riskler ağırlaşırken fırsatları da  ları kutluyor ve teşekkür ediyorum.
                     içeriyor. Fırsatları değerlendirebilir- Geçen ay ki yazımda; Türkiye’nin sa-
        vizyoner bir
                     sek elde ettiğimiz olumlu sonuçlar- nayileşme vizyonunu; ‘Orta ve yüksek
        anlayışla         la hayatı koruyarak bir ölçüde nefes  teknoloji ürünlerde Avrasya’nın üretim
        ufuk açacak,       alabiliriz.            üssü’ olarak belirlediğini hatırlatarak,
        KobiEfor Dijital’i    Üretimde, hizmette ve ticarette dijital  ticaret vizyonu için ‘Tedarik Zinciri Yö-
                     bir kasırganın içindeyiz. Herşeyin al- netim Merkezi’ olmayı önermiştim.
        yayınlamaya
                     tüst olduğu bir değişim dönüşümden,  Uluslararası 23. Avrasya Ekonomi
        başladık.         transformasyondan geçiyoruz. Pande- Zirvesi’nde ortaya çıkan sonuç, bu
        Zamanın ruhuna      minin etkisiyle ivmelenen Almanya’nın  tespitlerin haklılığını net olarak gös-
        uygun           ‘Sanayi 4.0’, Japonlar’ın ise ‘Toplum  termektedir. TÜSİAD’ın da gerçekleş-
                     5.0’ diye adlandırdıkları bu dijital dö- tirdiği, ‘Küresel Tedarik Zincirleri’nin
        gelişmeleri,
                     nüşüm sürecinde Türkiye’de kendine  Yeniden Yapılanması’ gibi etkinlikler
        teknolojiyi,       uygun bir yol haritasıyla başarılı ol- de bu gelişmenin olgunlaşmasına
        yöntemleri ve       mak zorundadır. Çünkü toplumsal,  katkı sağlayacaktır. Bu konuda kamu-
        ekosistemin        sosyal, iş ve üretim ilişkilerinin de- ya, sivil topluma, iş ve akademi dünya-
                     rinden etkilendiği ve değiştiği; verim- sına sorumluluk düşüyor.
        tüm aktörlerini      liliğin, hızın, kalitenin arttığı dijital  Ekonomide yapısal reformların da
        kucaklayarak       dönüşümde, sürdürülebilir rekabetçi  devreye girmesiyle oluşacak yatırım
        ülkemizin         yüksek katmadeğer kazanmak müm-  ortamı rekabetçi yerli üretimin geliş-
        kalkınması ve       kün olmaktadır.          mesini destekleyecektir. Son dönem-
                     Dijital dönüşümün vazgeçilmez yol- de yaşanan döviz kurlarındaki hızlı
        büyümesi için       culuğunda, KOBİ’lere ve girişimcilere  artış ve oynaklık üretime yapılacak
        kamuoyunun        vizyoner bir anlayışla ufuk açacak,  yatırımları olumsuz etkilemektedir.
        bilgisine,        KobiEfor Dijital’i yayınlamaya başla- Kurlarda belirsizliği gideren, istik-
        değerlendirmesine     dık. Zamanın ruhuna uygun gelişme- rarı sağlayacak para ve maliye poli-
                     leri, teknolojiyi, yöntemleri ve ekosis- tikalarının piyasalarda oluşturacağı
        ve faydasına
                     temin tüm aktörlerini kucaklayarak  güvenle, ihtiyaç duyduğumuz başarı
        sunacağız.        ülkemizin kalkınması ve büyümesi  hikayesinin yazılacağını umuyoruz.
                     için kamuoyunun bilgisine, değer- 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 97. yı-
                     lendirmesine ve faydasına sunacağız.  lını kutladık. “Türkiye Cumhuriyeti,
                     İlgili tüm paydaşları, işbirliğine ve  ilelebet payidar kalacaktır”, Yaşa-
                     güçbirliğine davet ediyoruz.    sın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi.
                     Dergimiz KobiEfor’un çözüm ortağı  Herkese sağlık, mutluluk ve esenlik-
                     ve medya sponsoru olduğu; Marma-  ler diliyorum.


        6 KobiEfor .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11