Page 10 - KobiEfor-Aralık-2020
P. 10

áà5.(7 3$125$0$                  İş Bankası’ndan ekonomiye
    DenizBank’tan
    kampanya           484 milyar TL’lik destek
                   Türkiye İş Bankası, Eylül 2020 itibarıyla, aktif büyüklü-
     DenizBank, gastronomi ala- ğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 27.6 oranında artırarak
    nında faaliyet gösteren işlet-
                  597.2 milyar TL’ye yükseltti ve “Türkiye’nin en büyük özel
    melerin finansmana erişim-
                  bankası” olma unvanını korudu.
    lerini kolaylaştırmak üzere
                   İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “‘El Birliği ve De-
    Gastronomi Turizmi Derneği                                 Adnan
                  vam Destek Paketi’ vasıtasıyla esnafımıza, küçük işletme-
    ile iş birliğine imza attı. Bu                                Bali
                  lerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize işe dönüş ve yeniden
    kapsamda; Gastronomi Kredi-
                  açılış süreçlerinde destek olduk” dedi. Yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla,
    si ürünü ile gastronomi işlet-
                  Banka’nın nakdi kredi hacmi 364.3 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 120.1
    melerine aylık yüzde 1.36 faiz
                  milyar TL büyüklüğe ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 484.4
    oranıyla,
                  milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
    azami 36
    ay vadeli,          ‘Güvenli Ödeme           TürkTraktör, bayi
    100.000
    TL’ye ka-           Sistemi’ Halkbank’ta       ağına değer katıyor
    dar kredi
                   Halkbank ikinci el taşıt alım satım  TürkTraktör, sürekli gelişim vizyo-
    imkanı        Murat
    sağlana-      Kulaksız işlemlerini hızlı, kolay ve daha güveni- nu ile bugün ve geleceğin kurumsal
                  lir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi  bayi ağının ihtiyaçlarına cevap ve-
    cak.
                  geliştirdiğini duyurdu. Türkiye Noterler  recek eğitim modüllerinden oluşan
     DenizBank KOBİ Banka-
                  Birliği ile sağlanan işbirliğiyle hayata  ‘Executive Dealer Program’ı devreye
    cılığı ve Kamu Finansmanı
                  geçen Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci  aldı. Etkin, yenilikçi, insana değer
    Grubu Genel Müdür Yardım-
                  el araç satış işlemlerinde hem alıcılar  veren, işbirlikçi ve stratejik gelişim
    cısı Murat Kulaksız, “KOBİ’le-
                  hem de satıcılar transfer işlemlerinde  çözümleri sunan Executive Dealer
    rimizin finansmana hızlı ve
                  Halkbank güvenicisine kavuştu.   Program ile TürkTraktör, bayi ağının
    kolay ulaşabilmesi için var
                   Halkbank Genel Müdürü Osman   yetkinliklerini
    gücümüzle çalışıyoruz.”                     kuvvetlendir-
                  Arslan, “Ticari işlemlerin daha güvenli
                                    meyi amaçlı-
                           bir şekilde ger-
                           çekleşmesi  ve yor.
                                     TürkTrak-
    Fibabanka,                   işlemlerin daha  tör Ticari Ge-
    3. çeyrekte büyüdü               hızla tamamlan- nel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbey-
                           ması piyasadaki
                                    li, şunları söyledi: “Executive Dealer
     Fibabanka, 2020 yılı üçüncü         canlılığa da hiz- Program ile TürkTraktör bayi ağının;
    çeyrek sonunda 231.2 milyon          met edecektir”  piyasa, sektör ve ürün bilgisine hakim
    TL vergi öncesi kâr elde etti.     Osman  dedi. Halkbank
                        Arslan         olan, stratejik kararlar alıp uygula-
    Bankanın aynı dönemde vergi          Güvenli Ödeme  yabilen ve finansal süreçlerle birlikte
    sonrası net kârı 178.6 milyon  Sistemi’nde satıcı ve alıcı Noter’de  insan kaynağını da etkin yönetebilen
    TL olarak gerçekleşti. 2020 yılı  tescil işlemlerini tamamlayana kadar,  yetkinlik seviyesine ulaşmasını he-
    Eylül sonu itibarıyla aktif mev- araç tutarı hesapta bekletiliyor.  defiyoruz.”
    duatı ise 15.7 milyar TL sevi-
    yesine yükseldi.       Kuveyt Türk’ün büyüklüğü
     Fibabanka Genel Müdü-
    rü ve Yönetim Kurulu Üyesi 153 milyar TL’ye ulaştı
            Ömer Mert,
                   Kuveyt Türk, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin so-
            “2020 yılı-
                  nuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre
            nın üçüncü
                  yüzde 33.3 artışla 1 milyar TL net kâr eden Kuveyt Türk
            çeyreğini
                  büyümesini sürdürdü. Toplanan fon büyük boyut 2019 yıl
            de başarılı                                 Ufuk
                  sonuna göre yüzde 39.6 artışla 119.3 milyar TL’ye çıkaran
            bir perfor-                                 Uyan
                  Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyük boyut ise yüzde 36.3
    Ömer      mansla he-  artışla 78.9 milyar TL’ye ulaştırdı.
    Mert      deflerimiz
                   Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları söyledi: “İlerleyen süreçte
            doğrultu-
                  de yüksek aktif kalitemiz, sağlam altyapımız ve etkin insan kaynağımızla de-
    sunda tamamladık” dedi.
                  vam etmeye devam edeceğiz.”
     10 KobiEfor $UDOÜN
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15