Page 4 - KobiEfor-Aralık-2020
P. 4

÷®QVLMSQTMZ    Sayı 255 Aralık 2020
                      İş dünyası,        12            35
   ćOVK[C\ 5CJKDK 'FKVÑT 5QTWONW ;C\Æ ćĩNGTK /×F×T×
                      29. Kalite   Yeni
   ;CNÁÆP 5ÑPOG\
   )GPGN ;C[ÆP &CPÆĩOCPÆ        Kongresi ve   Yönler
   *KNOK &GXGNK             ‘2020 Türkiye
   )GPGN -QQTFKPCVÑT          Mükemmellik   Yeni
   0WTFCP 5ÑPOG\            Ödülleri’nde           äKUDFDWWD \HQL o|]POHU YH KL]PHWOHU
   PWTFCPUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT     buluştu     Ufuklar
                                                48
   *CDGT -QQTFKPCVÑTNGTK
   -CFGT -CTCÁC[ ;ÆNOC\                               Alternatif Ödeme
   MCFGTMCTCEC["MQDKGHQT EQO VT                           Sistemleri ivmeyi
                                              yakaladı
   &GPK\ ;CPÆMVCĩ
   FGPK\[CPKMVCU"MQDKGHQT EQO VT
                                                58
   (KPCPU XG 1RGTCU[QP -QQTFKPCVÑT× 'PFGT 5ÑPOG\
   GPFGTUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT                              (QGVWUL\HO
                                              0HWURORML YH
   4GMNCO 5CVÆĩ -QQTFKPCVÑT×                               .DOLEUDV\RQ
   <G[PGR -QEC
   \G[PGRMQEC"MQDKGHQT EQO VT
                     ćÁKPFGMKNGT           -CþÆV $KNGVVGP &KLKVCNG &ÑP×ĩ×O
   4GMNCO 2TQLG &CPÆĩOCPÆ                          ;CNÁÆP 5ÑPOG\ 'FKVÑT               ;QNEWNWþW ćUVCPDWNMCTV
   0WTI×N 2CÁCTQ            *KNOK &GXGNK                       %'1  6¯4--'2 )GPGN /×F×T×
   PWTIWNRCECTQ"MQDKGHQT EQO VT
                     *CNWM ¯PCNFÆ                     1NEC[ ;ÆNFÆ\
   &KLKVCN ;C[ÆP &KTGMVÑT× 'PIKP 5ÑPOG\  6WTIC[ $KÁGT                     &QU[C 'PF×UVTK[GN /GVTQNQLK XG
   GPIKPUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT                     -CNKDTCU[QP
                     -CFTK &GOKT
                                     &QU[C  4QN /QFGN 15$ŏNGT
   ;C[ÆP 6×T× ;C[IÆP U×TGNK C[NÆM XG WNWUCN
                     *CDGT  6CPÆVÆO         4QN /QFGN 15$ŏNGT  ő*15#$ŏÆP
   $CNÆMGUKT 6GOUKNEKUK  *CNKN $CECMQþNW 6GN          ĨKTMGV 2CPQTCOC                   )GNGEGMVG ;ÆNFÆ\Æ &CJC FC
   -QECGNK 6GOUKNEKUK  'TEKJCP <QTNW 6GN               2CTNC[CECMŒ
                     -#2#-  ćĩ &×P[CUÆ   -CNKVG
                     -QPITGUK XG   6×TMK[G /×MGOOGNNKM  4QN /QFGN 15$ŏNGT  )GD\G )×\GNNGT
   &CPÆĩOC -WTWNW
   /GVKP ;GTGDCMCP  2TQH &T     ©F×NNGTKŏPFG $WNWĩVW ;GPK ;ÑPNGT ;GPK  15$ -PQY *QYŏÆPÆ ćJTCÁ 'FGEGM
   5×JG[N 'TDQ\ ;#.18# ć/'5 15$ ' $CĩMCPÆ    7HWMNCT                          15$ 2NCVHQTOW
   /WTCV ©PC[ ć56#0$7. &7&7..7 15$ $CĩMCPÆ              2CPFGOKPKP 'MQPQOK )×PN×þ×
                     %.2# ;GPK &×P[C &×\GPKPG
   #FGO %G[NCP  )'$<' )¯<'..'4 15$ $CĩMCPÆ              'MQPQOKUV  2TQH &T #\K\ -QPWMOCP
   5 *COKV 8GNKQþNW  #.ć-#*;# 15$ /×V 6GĩM $CĩMCP 8GMKNK   #FCRVCU[QP ćÁKP ¯TGVKOFG &KLKVCN  ćUVCPDWN )CNCVC ¯PKXGTUKVGUK
   /GNKJ 6WPÁC[  &'5 )GPGN /×F×T×   &ÑP×ĩ×O ĨCTV
   6CPGT #ĩMÆP  &'5 'UMK $CĩMCPÆ    6×TM 6TCMVÑTŏFGP ;GTNK ¯TGVKOG -CVMÆ    'þKVKO  ¯PKXGTUKVG 5CPC[K
   1UOCP 5COUWPNW 615;©8 'UMK 5C[OCPÆ                 6×TMK[GŏPKP 'P )KTKĩKOEK XG ;GPKNKMÁK
                     ćUVCPDWN $×[×MĩGJKT $GNGFK[G $CĩMCPÆ
   -GOCN ©\OGP  -QQRGTCVKH 7\OCPÆ                   ¯PKXGTUKVGNGTK #ÁÆMNCPFÆ .KFGT 1&6¯
   .×Vſ 1TVCÁ 615;©8 /×VGXGNNK *G[GV ¯[GUK   'MTGO ćOCOQþNWŏPWP ćUVCPDWN 8K\[QPW  #PVCN[C 15$ 6GMPQRCTM
   )×PGĩ 0KJCV 7UNW /CNK &CPÆĩOCP   ő;GĩKN #FKN XG ;CTCVÆEÆ $KT -GPVŒ
   5GHGT $C[NCP  )'$<' )¯<'..'4 15$ ;ÑP -TN ' ¯[GUK   ;GPK *C\KPG XG /CNK[G $CMCPÆ  ćNM ;CVÆTÆOEÆUÆ[NC #PNCĩVÆ
   .×VH× šCMÆT  $ć.'%ć- 15$ ' ;ÑP -TN $CĩMCPÆ           6GMPQRCTMNCT
                     .×Vſ 'NXCP JGFGƀGTKPK CÁÆMNCFÆ
   #NK ćJUCP šCMÆEÆ )'215$ ' /×V 6GĩGMM×N $ĩM 8MN          &GUVGM 6GĩXKM
   .GXGPV )CPK[WUWHQþNW  &'5 ' ;ÑP -TN ¯[GUK   ő2K[CUC &QUVW &ÑP×ĩ×O 2TQITCOÆPC  &QU[C  ćPĩCCV
   #\K\ ©\ECP #XWMCV         1FCMNCPCECþÆ\Œ
                                     'PGTLK
   ;ÑPGVKO ;GTK 1TVCO 4GMNCO &CPÆĩOCPNÆM .6& Ĩ6ć   &QU[C  ćJTCECVVC ;GPK šÑ\×ONGT XG  .QLKUVKM
   $CþFCV %CFFGUK 6GXſMRCĩC 5QMCM 0Q      *K\OGVNGT                        2C\CT ¯NMG  ;GPK <GNCPFC
   -CNCOÆĩ  -CFÆMÑ[ ć56#0$7.     $KMQUQHV ćJTCECV ;ÑPGVKO ;C\ÆNÆOÆ      2C\CT ¯NMG  $WNICTKUVCP
   6GNGHQP         2$: (CMU           -WĩCM ;QN 2TQLGUK ćFGCNKPFG
   9GD YYY MQDKGHQT EQO VT                      651 2NCVHQTO
   ' RQUVC MQDKGHQT"MQDKGHQT EQO VT  ;GPK XG )×ÁN× $KT #FÆO              4GGN 5GMVÑT
   $CUMÆ 'IG 4GMNCO XG $CUÆO 5CPCVNCTÆ 5CP 6KE .VF ĨVK   /¯5ć#& ':21    ¯TGVKO 6KECTGV  5QU[CN 5QTWONWNWM
   'UCVRCĩC /CJ <K[CRCĩC %CF 0Q   #VCĩGJKT  ćUVCPDWN  XG &KRNQOCUKPKP -CNDK               5CþNÆM  5KIQTVC
   6GNGHQP          (CMU
   9GD YYY GIGDCUKO EQO VT    5GTVKſMC 0Q     #   5QU[CN /GF[CFC 'NFG 'VVKþK  )ÆFC  6WTK\O
                     $CĩCTÆNCT ćNG &KMMCV šGMK[QT           1VQ ;CĩCO
    ;+..+- #$10' $'&'.ć   6. (KDV dahildir)
                     &QU[C  #NVGTPCVKH ©FGOG 5KUVGONGTK    /QFC  -×NV×T 5CPCV
   $W FGTIKFGMK [C\Æ XG TGUKONGTKP V×O JCMNCTÆ -QDK'HQT FGTIKUKPG CKVVKT   /QMC $×[×OG ćXOGUKPK ;CMCNCFÆ      ćPUCP -C[PCMNCTÆ
   ć\KP CNÆPOCM UWTGVK[NG MC[PCM DGNKTVKNGTGM MWNNCPÆNCDKNKT
     4 KobiEfor $UDOÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9