Page 8 - KobiEfor-Aralık-2020
P. 8

áà5.(7 3$125$0$
   Zade Vital’dan        VakıfBank’ın çevre performansı artıyor
   Marine Kollajen         Bankacılık faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında ger-
                  çekleştirmeyi hedefleyen VakıfBank, 2014 yılından bu yana
    Zade Vital Ar-Ge Merkezi’nin  Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlıyor ve has-
   Ege Üniversitesi ARGEFAR iş- sas bir enerji, emisyon yönetimi gerçekleştiriyor.
   birliği içinde, etkinliği klinik  Bugüne kadar Genel Müdürlük dâhil 523 birimini çev-
   çalışmalarla kanıtlanmış içe- resel standartlara uygun hale getirerek ISO 14001 belgesi
   rikler kullanarak geliştirdiği  ile tescil ettiren VakıfBank, çalışan başına enerji tüketimi-
   Marine Kollajen, farklı yaş ve  ni 5.86 MWh/kişi seviyesine düşürdü. Ayrıca 51.55 ton kâğıt
   ihtiyaçları göz önüne alarak,  tasarruf ederek 1.300’den fazla ağacı kesilmekten kurtardı.  Alaattin
                                                 Şimşek
           özgün for-   VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “Gö-
           mülasyon-  nüllü olarak yaptığımız bu işlemlerle, karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz.
           ları bir ara- Türkiye’de düşük emisyonlu eko sistemin kurulmasında öncü oluyoruz” dedi.
           ya getiriyor.
            Patentli  PASHA Yatırım            TEB, TL kredilerde
           içerikleriyle  Bankası’ndan “İKİ İLK” yüzde 19 büyüdü
   ciltte sinerjik bir etki sağlayan
   seri; kapsül, içime hazır sıvı  PASHA Bank, Maygold Otomotiv   Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020
   flakon ve toz saşe olmak üze- A.Ş.’nin taksitli araç satışı alacakları- yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçla-
   re üç farklı formda sunuluyor.  na dayalı sektöründe “ilk” olma özel- rını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğin-
    Marine Kollajen, sığır ve di- liği taşıyan Varlığa Dayalı Menkul  de toplam TL
   ğer kollajen kaynaklarına göre  Kıymet ihracını başta kefalet sigorta- kredilerinde-
   vücut tarafından daha iyi emi- sı olmak üzere içerdiği çoklu teminat  ki artış oranı
   len, ciltle uyumlu tip 1 kollaje- yapısı ile birleştirerek Türkiye’de iki  yüzde 19 olan
   ni daha fazla içeren hidrolize  ilke aynı anda imza attı.    TEB, ekono-
   balık kollajeninden elde edi-  PASHA Bank, Türkiye-Azerbay-   miye katkısını
   liyor. Formül, doğal antioksi- can-Gürcistan arasındaki ticaretin  sürdürdü.
   danlarla da destekleniyor.  gelişimine katkı sağlamak, bölgede  TEB’in kredileri toplam aktifleri-
                                    nin yüzde 60’ını oluşturdu, aktif top-
                  yatırım yapan işletmelere kaynak ve
                                    lamı yılın başından itibaren yüzde 25
                  rehberlik sağlamak üzere, yatırım
                                    artarak 134.5 milyar TL’ye ulaşırken,
   Form, Montair’ı       bankacılığı ve kurumsal bankacılık
                  ürünleriyle hizmet veriyor.     net kârı 1,151.7 milyon TL olarak ger-
   ürün grubuna          PASHA Bank, yatırım bankacılığı  çekleşti. TEB’in yılın üçüncü çeyre-
   ekledi            alanında yapılandırılmış sermaye pi- ğinde toplam kredileri 80.3 milyar TL
                  yasa araçları ile fon talep eden reel  seviyesinde gerçekleşirken, aynı dö-
    Form Endüstri Ürünleri, iş                   nemde toplam mevduatı ise yüzde 26
                  sektör şirketlerine uygun koşullar-
   ortağı Montair firmasının Has-                  oranında artarak 91.3 milyar TL oldu.
                  da kaynak sağlanmasına aracılık
   sas Kontrollü                           İstikrarlı büyümesini güçlü serma-
                  etmekte ve yatırımcılara sağlam te-
   Klima ürün ga-                          ye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in
   mıyla, özellikle       minat yapısı ve cazip getirili yatırım  özkaynakları 11.2 milyar TL oldu.
   sistem odaları        ürünleri sunuyor.
   gibi nem ve sı-
   caklık hassasi-       Daikin, ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü
   yetinin yüksek
   olduğu alanlara etkin bir iklim- Daikin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği‘nin
                  (İSİB) düzenlendiği “İklimlendirme Sektörü Başarılı İhra-
   lendirme çözümü sunuyor.
                  catçıları” ödüllerinde, 2019’un ‘En Çok Split Klima İhracatı
    Bu alanlar için gerekli ik-
                  Yapan Firma’ ve ‘En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil,
   limlendirme koşullarını sağ-
                  Paket Tip Klima İhracatı Yapan Firma’ kategorilerinde bi-
   layarak ekipmanların ömrü-
                  rinci, ‘En Çok İhracat Yapan Firma’ kategorisin-
   nü uzatan, veri güvenliğine
                  de ise 2’nci olarak toplam 3 ödülün sahibi oldu.
   zararlı statik yükleri önleyen
                   Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Sakar-
   Montair Hassas Kontrollü Kli-
                  ya Üretim Tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri
   malar, aynı zamanda cihazla- tüm Daikin grup ülkelerine ihraç ediyoruz. Şu
   rın istenen verimde çalışma- anda ciromuzun yarısı ihracattan geliyor, bu
   sını da sağlıyor.
                  oranı artırmayı hedefliyoruz” dedi.
     08 KobiEfor $UDOÜN
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13