Page 4 - KobiEfor_Mayıs_2020
P. 4

‹çindekiler

    R E K A B E T ‹ N A K I L G Ü C Ü
    n Say› 248 May›s 2020
                                       Pandemi,       16
    ‹mtiyaz Sahibi (Sorumlu Yaz› ‹flleri Md.): Yalç›n Sönmez
                                    2020’nin ekonomi
    Genel Yay›n Yönetmeni: Hüseyin Hasançebi         plan ve programlarını da bozdu.
    Genel Yay›n Dan›flman›: Hilmi Develi
    Genel Koordinatör: Nurdan Sönmez             Yeni düzenin yeni normalinde;
    nurdansonmez@kobiefor.com.tr
    Haber Merkezi:                        HESAP K‹TAP
    Kader Karaçay Y›lmaz
    kaderkaracay@kobiefor.com.tr
    Deniz Yan›ktafl                           YEN‹DEN
    denizyaniktas@kobiefor.com.tr
    Finans ve Operasyon Koordinatörü: Ender Sönmez
    endersonmez@kobiefor.com.tr                   40
                         OSB’lere
    Reklam Sat›fl Koordinatörü:
    Zeynep Koca
                           yeni
    zeynepkoca@kobiefor.com.tr
    Reklam Proje Dan›flman›:
    Nurgül Paçaro
    nurgulpacaro@kobiefor.com.tr      düzenleme

    Webmaster / Grafiker: Engin Sönmez
    enginsonmez@kobiefor.com.tr
                                       48  KOBİ’lere
    Yay›n Türü: Yayg›n süreli, ayl›k ve ulusal
    Bal›kesir Temsilcisi:                            TOBB’dan
    Halil Bacako¤lu Tel: 0266 241 42 53
    Kocaeli Temsilcisi:                           Nefes Kredisi
    Ercihan Zorlu Tel: 0262 324 52 64 / 65
    Dan›flma Kurulu
                     Görüşler            Ekonomist / Prof.Dr. Emre Alkin .56
    Metin Yerebakan (Proof. Dr.)
    Süheyl Erboz (YALOVA-‹MES OSB E. Bflk.)  Yalç›n Sönmez (Editör) . . . . . . . . . .6 CEO / TOSEF Yönetim Kurulu
    Murat Önay (‹STANBUL DUDULLU OSB Bflk.)  Hilmi Develi . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Baflkan› Ünal Ünald› . . . . . . . . . .60
    Adem Ceylan (GEBZE GÜZELLER OSB Bflk.)  Haluk Ünald› . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Teknolojide Kad›n Derne¤i (Wtech)
    S.Hamit Velio¤lu (AL‹‹KAHYA OSB Müt.Teflk. Bflk. Vkl.)  Turgay Biçer . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Kurucu Baflkan› Zehra Öney:
    Melih Tunçay (DES Gn. Md.)
                     Kadri Demir . . . . . . . . . . . . . . . . .97 “Covid-19 Salg›n›, Gig-ekonomi ve
    Taner Aflk›n (DES E. Bflk.)
                                     Free-lancerlar›n Gücünü Ortaya
    Osman Samsunlu (TOSYÖV E. Sayman›)
                     Haber &Tanıtım         Ç›kard›” .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
    Kemal Özmen (Kooperatif Uzman›)
    Lütfi Ortaç (TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi) Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  ‹nomist ‹letiflim Dan›flmanl›¤› . . .64
    Günefl Nihat Uslu (Mali Dan›flman)  KAPAK / Pandemi,        OSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
    Sefer Baylan (GEBZE GÜZELLER OSB Yön. Krl. E. Üyesi)  2020’nin Ekonomi Plan ve Destek-Teflvik . . . . . . . . . . . . . . . .72
    Lütfü Çak›r (B‹LEC‹K OSB E. Yön. Krl. Baflkan›)  Programlar›n› Bozdu. Yeni Düzenin Dosya / ‹nflaat . . . . . . . . . . . . . . . .74
    Ali ‹hsan Çak›c› (GEPOSB E. Müt. Teflekkül Bflk.Vkl.) Yeni Normalinde; Hesap Kitap Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
    Levent Ganiyusufo¤lu (DES E. Yön. Krl. Üyesi)
                     Yeniden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Lojistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
    Aziz Özcan (Avukat)
                     Analiz / Marmara Grubu Vakf› Genel Pazar Ülke / Komflu ve Yak›n Çevre
    Yönetim Yeri: Ortam Reklam Dan›flmanl›k LTD. fiT‹.  Baflkan› Dr. Akkan Suver; “Yar›n Ülkelerle Türkiye Merkezli
    Ba¤dat Caddesi, Tevfikpafla Sokak No:13/2  Bugüne Hiç Benzemeyecek!” . . .37 Temass›z Ticaret . . . . . . . . . . . . .80
    Kalam›fl - Kad›köy-‹STANBUL
                     OSB’lere Yeni Düzenleme  . . . . . .40 Reel Sektör . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
    Telefon: 0216 347 56 56 (PBX) Fax: 0216 348 64 50
                     “Türkiye’nin Sa¤l›¤› ‹çin ÜreT‹M ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü .86
    Web: www.kobiefor.com.tr
                     Seferberli¤i” . . . . . . . . . . . . . . . . .46 E¤itim / Üniversite-Sanayi . . . . .89
    e-mail: kobiefor@kobiefor.com.tr
                     TOBB’dan KOB‹’lere       Yeni Teknoloji . . . . . . . . . . . . . . . .90
    Bask›: Ege Reklam ve Bas›m Sanatlar› San. Tic. Ltd. fiti.
                     6 Milyar TL’lik Bir ‘Nefes’ . . . . . .48 Ak›ll› Yaflam . . . . . . . . . . . . . . . . .91
    Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No:4/1 Ataflehir / ‹stanbul
                     Finans / Gelece¤in Bankas› ‘Kiflisel Sosyal Sorumluluk . . . . . . . . . . . .92
    Tel: 0216 470 44 70  Faks: 0216 472 84 05
    www.egebasim.com.tr Sertifika No: 45604 Veriyi de Koruyacak’ . . . . . . . . . .50 Sa¤l›k / Sigorta . . . . . . . . . . . . . . .93
                     Dijital ‹fl Modelleri .. . . . . . . . . . . .52 G›da / Turizm. . . . . . . . . . . . . . . . .94
                     Dijital ‹fl Modelleri /     Oto Yaflam . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
     YILLIK ABONE BEDEL‹: 200 TL. (KDV dahildir)
                     Uzaktan Çal›flma ve Web Konferans Moda / Kültür-Sanat. . . . . . . . . . .96
    Bu dergideki yaz› ve resimlerin tüm haklar› KobiEfor dergisine aittir.  Sistemleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 ‹nsan Kaynaklar› . . . . . . . . . . . . .98
    ‹zin al›nmak suretiyle kaynak belirtilerek kullan›labilir.
     4 KobiEfor May›s 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9