Page 10 - KobiEfor_Haziran_2020
P. 10

B‹L‹fi‹M PANORAMA   Dijitalleşirken       Logo Yazılım’dan stratejik, bulut İK yatırımı
   veri güvenliğini        Logo Yazılım ile Peoplise (Elba HR A.Ş) sermaye-
   unutmayın          sinin yüzde 86.70’ini temsil eden şirket paylarının
                  satın alınması konusunda anlaştı ve hisse devir iş-
    Görüntülü etkileşim plat-
                  lemleri tamamlandı.
   formu 11Sight Türkiye Ülke   Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tek-
   Müdürü Ercan Gümüş, e-tica-
                  bulut, “Logo’nun KOBİ’lere yönelik çözümleri içinde
   ret, reklam ve        insan kaynakları önemli bir paya sahiptir. Peoplise
   iletişim kanal-       ürünlerinin Logo’daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özel-
   larında tecrü-
                  likte olması, Peoplise’dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurt-
   be edilen dijital      dışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM
   deneyimin ar-        (Human Capital Management) geçişimizi sağlayacak, farklı ölçekteki şirketlere
   tık otomotiv,    Ercan  ve sonra da küresel pazarlara geçişimizi destekleyecek özelliktedir” dedi.
   eğitim ve hatta   Gümüş
   sağlık alanlarında da artış Cisco Webex ve          Lenovo’dan Legion oyun
   gösterdiğini, bu hızlı değişim- Samsung görüntüleme      bilgisayarları
   de dijital dünyada veri gizliliği
   ve güvenliğine dikkat etmek sistemleri artık entegre      Teknoloji devi Leno-
   gerektiğini söyledi. Gümüş,  Samsung ve ağ teknolojileri lideri vo’nun Legion marka
   “Firma-müşteri arasında pay- Cisco, gelecekte video konferansla- oyun bilgisa-
   laşılan bilgiler kimlik, kredi         rın öneminin  yarları, oyun
   kartı, hesap bilgileri gibi de-         daha da arta- meraklılarına
   ğerli bilgiler olabilir. Biz veri        cağından yola kullanıcıyı içine alan
   güvenliğini her zaman ön pla-          çıkarak önem- bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. En
   na koyduk” dedi. 11Sight, kul-                 yeni NVDIA ve Intel teknolojileri ile ye-
                           li bir işbirliği-
   lanıcılarına profesyonel bir                  ni nesil Lenovo Legion oyun bilgisa-
                  ne imza attı. Yapılan işbirliği ile
   ortamda birebir görüşme im-                  yarları oyun sırasında maksimum per-
                  uzaktan, verimli toplantılar yapıla-
   kanı sağlarken güvenliği de en bilmesi için Cisco Webex ve Sam- formans ve akıcı bir oyun deneyimi
   üst seviyede tutmasıyla firma- sung Flip 2 artık entegre bir şekilde sağlayacak.
   ların ilgisini çekiyor.                     Lenovo Legion 7i ve Lenovo Legion 5i
                  çalışıyor. Güç birliği sayesinde şir- modellerini içeren yeni Lenovo Legion
                  ketler küçük bir alanı mekândan ba- bilgisayarlar, daha yüksek pil verimlili-
   KIAFAN sadakat        ğımsız bir toplantı odasına dönüştü- ği için yeni NVIDIA Advanced Optimus
   programı artık        rebiliyor. Tak-çalıştır ve kendin-ya- teknolojisini sunan ilk ürün olacak.
   cepte            pılandır kolaylığındaki kurulumu, NVIDIA ile işbirliği içinde geliştirilen
                  yüksek kalitede video konferans top- Advanced Optimus, grafik işlemci biri-
     Çelik Motor’un
                  lantılarına imkân tanıyor. Bu enteg- mi (GPU) iş yüklerini dinamik olarak al-
   markası KIA, geç-
                  rasyon sayesinde ofisteki ekip üyele- gılıyor ve zorlayıcı iş yükleri için NVIDI-
   tiğimiz yıl hayata
                  ri toplantı odasından katılım gerçek- A grafik işlemci birimini (GPU) veya ha-
   geçirdiği KIAFAN
   Premium Sadakat Programı-  leştirirken ofis dışındaki çalışanlar fif iş yükleri için entegre grafik işlemci-
   na ek olarak mobil aplikasyon da ofisteki toplantıya katılabiliyor. leri (IGP) ekrana bağlıyor.
   da geliştirdi.        Bu truva atı hem hırsızlık yapıyor hem ustaca
     Aplikasyonla isteyen her-
   kes KIA dünyası ve modelleri saklanıyor
   hakkında güncel bilgilere ve  Siber güvenlik kuruluşu ESET, 2017’den bu yana bili-
   kampanyalara ulaşırken KIA  nen Grandoreiro bankacılık truva atının, pandemi döne-
   sahipleri ise kendilerine özel minde yeni gizlenme teknikleri ve yeteneklerle yeniden
   fırsatlardan yararlanıyor ve ortaya çıktığını tespit etti.
   gerçekleştirdikleri işlemlerle Grandoreiro, internet kullanıcılarının parasal verilerine
   puanlar kazanıyor. Müşteriler ulaşmaya çalışıyor. Bu amaçla da tuş vuruşlarını yakala-
   isterse KIAFAN mobil aplikas- ma, fare ve klavye hareketlerini simüle etme, oturum
   yonu üzerinden yetkili servis- kapatma ve yeniden başlatma gibi pek çok eylemi
   lerden randevu alma, araç pa- manipüle edebiliyor. Grandoreiro oldukça küçük dağıtım zincirleri kullanıyor.
   nelindeki ikaz ışıkları hakkın- Farklı saldırılar için farklı türde bir indirici seçebiliyor. Bu indiriciler genel-
   da bilgilendirme gibi birçok likle GitHub, Dropbox, Pastebin, 4shared veya 4Sync gibi iyi bilinen genel
   işlemi gerçekleştirilebiliyor.  çevrimiçi paylaşım hizmetlerinde saklanıyor.

     10 KobiEfor Haziran 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15