Page 4 - KobiEfor_Haziran_2020
P. 4

‹çindekiler

    R E K A B E T ‹ N A K I L G Ü C Ü
    n Say› 249 Haziran 2020

    ‹mtiyaz Sahibi (Sorumlu Yaz› ‹flleri Md.): Yalç›n Sönmez RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
    Genel Yay›n Yönetmeni: Hüseyin Hasançebi
    Genel Yay›n Dan›flman›: Hilmi Develi
    Genel Koordinatör: Nurdan Sönmez               Temkinli, kontrollü ve kademeli
    nurdansonmez@kobiefor.com.tr                  yeni normalleşme ile aranan
                                      hassas denge;     18
    Haber Merkezi: :
    Kader Karaçay Y›lmaz             DENGE
    kaderkaracay@kobiefor.com.tr                   HEM SA⁄LIK
    Deniz Yan›ktafl
                             EKONOMİ
    denizyaniktas@kobiefor.com.tr     SAĞLIK          HEM EKONOM‹
    Finans ve Operasyon Koordinatörü: Ender Sönmez
    endersonmez@kobiefor.com.tr
                                      42
    Reklam Sat›fl Koordinatörü:
                       Sanal fuara ve
    Zeynep Koca
    zeynepkoca@kobiefor.com.tr
                         e-ticarete
    Reklam Proje Dan›flman›:
    Nurgül Paçaro
    nurgulpacaro@kobiefor.com.tr       yeni destek

    Webm master / Grafiker: Engin Sönmez
    enginsonmez@kobiefor.com.tr
                     Görüşler            OST‹M Yönetim Kurulu Baflkan›
    Yay›n Türü: Yayg›n süreli, ayl›k ve ulusal Yalç›n Sönmez (Editör) . . . . . . . . . .6 Orhan Ayd›n: “‹flbirli¤i ve Güç
    Bal›kesir Temsilcisi:       Hilmi Develi . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Birli¤iyle Küresel Rekabete” . . . .72
    Halil Bacako¤lu Tel: 0266 241 42 53 Haluk Ünald› . . . . . . . . . . . . . . . . .98 OSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
    Kocaeli Temsilcisi:        Turgay Biçer . . . . . . . . . . . . . . . .106
    Ercihan Zorlu Tel: 0262 324 52 64 / 65 Kadri Demir . . . . . . . . . . . . . . . .113 Türkiye, NRW’ye Yat›r›mlarda ‹lk
                                     S›rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
    Dan›flma Kurulu                           Pandemi’de Mücadelenin Öncüsü:
                     Haber &Tanıtım
    Metin Yerebakan (Pro of. Dr.)                   Dosya / Sigorta . . . . . . . . . . . . . . .80
                     Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
    Süheyl Erboz (YALOVA-‹MES OSB E. Bflk.)
    Murat Önay (‹STANBUL DUDULLU OSB Bflk.)  KAPAK / Temkinli, Kontrollü ve Ekonomist /
    Adem Ceylan (GEBZE GÜZELLER OSB Bflk.)  Kademeli Yeni Normalleflme ‹le Prof.Dr. Ceyhun Elgin . . . . . . . . .84
    S.Hamit Velio¤lu (AL‹ ‹KAHYA OSB Müt.Teflk. Bflk. Vkl.)  Aranan Hassas Denge: Hem Sa¤l›k Marmara Grubu Vakf› Genel
    Melih Tunçay (DES Gn. Md.)    Hem Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . .18 Baflkan› Dr. Akkan Suver:
    Taner Aflk›n (DES E. Bflk.)     Ticaret Bakan› Ruhsar Pekcan  Avrupa’da Koronavirüs’ten
    Osman Samsunlu (TOSYÖV E. Sayman›)
                     Aç›klad›: Sanal Fuara ve e-Ticarete Kurtulan ‹lk Ülke: Montenegro
    Kemal Özmen (Kooperatif U Uzman›)
                     Yeni Destek . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
    Lütfi Ortaç (TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi)             (Karada¤) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
                     e-Ticarette KOB‹’ye Destek Var . .46
    Günefl Nihat Uslu (Mali Dan›flman)                  FKB 2020 ‹lk Çeyrek Sonuçlar›n›
                     GittiGidiyor e-Ticarette KOB‹’lerin
    Sefer Baylan (GEBZE GÜZELLER OSB Yön. Krl. E. Üyesi)       Aç›klad› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
                     Yan›nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
    Lütfü Çak›r (B‹LEC‹K OSB E. Yön. Krl. Baflkan›)          Destek-Teflvik . . . . . . . . . . . . . . . .89
    Ali ‹hsan Çak›c› (GEPOSB E. Müt. Teflekkül Bflk.Vkl.) Gelece¤e Aç›lan Kap›: Dijital
    Levent Ganiyusufo¤lu (DES E. Yön. Krl. Üyesi)   Dönüflüm Çözümleri  . . . . . . . . . .50 Dosya / ‹nflaat . . . . . . . . . . . . . . . .92
    Aziz Özcan (Avukat)        Zyxel, KOB‹’leri ‘Yeni Normale’ Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
                     Haz›rl›yor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Lojistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
    Yönetim Yeri: Ortam Reklam Dan›flmanl›k LTD. fiT‹.
                     Yerli ve Milli Yaz›l›m Üreten Biliflim Pazar / Ülke . . . . . . . . . . . . . . . . .96
    Ba¤dat Caddesi, Tevfikpafla Sokak No:13/2
                     A.fi. Ekosistemiyle Büyüyecek .. .56 Reel Sektör . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
    Kalam›fl - Kad›köy-‹STANBUL
    Telefon: 0216 347 56 56 (PBX) Fax: 0216 348 64 50  Gelece¤in Yeni Nesil Anahtar›: ‹stinye Üniversitesi . . . . . . . . . . .102
    Web: www.kobiefor.com.tr      Bulut Biliflim (Cloud Computing) 58 E¤itim/Üniversite-Sanayi . . . . . .104
    e-mail: kobiefor@kobiefor.com.tr  Bulutistan, Bir ‘Türkcorn’ Olacak .60 Teknoparklar . . . . . . . . . . . . . . .105
    Bask›: Ege Reklam ve Bas›m Sanatlar› San. Tic. Ltd. fiti.  Sanayi ve Teknoloji Bakan›  Sosyal Sorumluluk . . . . . . . . . . .107
    Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No:4/1 Ataflehir / ‹stanbul Mustafa Varank, OSBÜK  Yeni Teknoloji . . . . . . . . . . . . . . .108
    Tel: 0216 470 44 70  Faks: 0216 472 84 05 Geniflletilmifl Yönetim Kurulu
    www.egebasim.com.tr Sertifika No: 45604 Toplant›s›na Kat›ld› . . . . . . . . . . .62 Ak›ll› Yaflam . . . . . . . . . . . . . . . .109
                     OSB’lerde Kat›l›mc›lar da    G›da / Turizm. . . . . . . . . . . . . . . .110
                     Elektri¤ini Üretebilecek .. . . . . . .66 Oto Yaflam . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
     YILLIK ABONE BEDEL‹: 200 TL. (KDV dahildir)
                     GTC, Türkiye’den Dünya Markas› Moda / Kültür-Sanat. . . . . . . . . .112
    Bu dergideki yaz› ve resimlerin tüm haklar› KobiEfor dergisine aittir.  Olacak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 ‹nsan Kaynaklar› . . . . . . . . . . . .114
    ‹zin al›nmak suretiyle kaynak belirtilerek kullan›labilir.
     4 KobiEfor Haziran 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9