Page 6 - KobiEfor_Haziran_2020
P. 6

ED‹TÖR                  ‘ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM’


                 P  andemi’de baz› eksiklerimiz ol- h›zland›rmas› ve yeni boyutlar ekle-
                                   mesidir. Bu ba¤lamda endüstriyel
                    sa da toplum olarak baflar›l› bir
                    mücadele yürüttük. Yavafl ya-
                                   l›l›k zorunlu olacak. Mevlana’n›n da
                    vafl temkinli, kontrollü ve kade- dönüflümde insana ve çevreye duyar-
                  meli bir normalleflme süreci yafl›yo- vurgulad›¤› gibi; ‘fiimdi yeni fleyler
                  ruz. ‘Yeni normal’ ad›n› verdi¤imiz bu söylemek laz›m.’ Yarat›c› ve yenilikçi
     Yalç›n Sönmez      süreç, çok kritik olacak. Pandemi’ye kapasitemizi ‘yeni normal’in okurya-
                  karfl› toplumsal ba¤›fl›kl›k kazanana zarl›¤› ile aç›k inovasyonla verimli k›-
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                  kadar ‘Sa¤l›k’ ile ‘Ekonomi’ aras›n- larak bu alana odaklanmal›y›z.
                  da, sa¤l›k öncelikli bir dengeyi kur- ‘Yeni normal’e adaptasyon için hem
                  mak ve korumak, hem bireylerin   bireysel hem toplumsal olarak be-
     Sanayi ve Teknoloji
                  hem de iflletmelerin sorumlulu¤u  nimsenmesi ve yap›lmas› gerekenler
     Bakanlığı        alt›ndad›r.            var. Pandemi süreci hayat›m›z›n par-
     ‘Covid-19 Hijyen,    Kamunun bizden istedi¤i önlemleri ças› olan tedbirlerle, bazen yo¤unla-
     Enfeksiyon Önleme    alarak, konulan kurallara ve k›s›tla- flarak bazen gevfletilerek devam
     ve Kontrol        ra duyarl› ve özenle uyarak üretmek edecek; hijyen, sosyal mesafe ve izo-
     Kılavuzu’        ve yaflamak zorunday›z. Sa¤l›k Ba- lasyon önceli¤imiz olacak. Ayr›ca es-
                  kanl›¤› toplumsal hayat›m›zdaki ge- nek çal›flma, evden çal›flma, temas-
     yayınladı,
                  liflmeleri ve yenilikleri bize günübir- s›z ticaret gibi bir y›¤›n çal›flma ve ifl
     uygulamalıyız.
                  lik aç›kl›yor; aç›klamaya devam ede- yapma yöntemleri hayat›m›za girdi.
     Pandemi,         cek. Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› da Bu yöntemleri kullanaca¤›z ve istih-
     dijital dönüşüm     önemli bir ad›m att›; Dünya Sa¤l›k dam politikalar›m›z› buna göre dü-
     sürecini         Örgütü, Sa¤l›k Bakanl›¤›, H›fz›ss›h- zenleyece¤iz.
     hızlandırmış ve     ha, Bilim Kurulu ve sektör temsilci- Ekonomik büyüme oranlar› bütün
                  lerinin kat›l›m›yla ‘Covid-19 Hijyen, dünyada düflecek ve bundan Türkiye
     yeni boyutlar
                  Enfeksiyon Önleme ve Kontrol K›la- ekonomisi de etkilenecek. Öncelikle
     eklemiştir.
                  vuzu’ yay›nlad›.          yap›lmas› gereken; kapanan iflletme-
     Bu bağlamda       Hizmet veya mal üretimi yap›lan ifl- ler ve iflsizler için çözüm üretmek.
     endüstriyel       yerlerine yeni bir çal›flma sistemi ge- Beklenen yap›sal reformlar› bir an
     dönüşümde        tiren k›lavuz, sektör farkl›l›klar›n› da önce gerçeklefltirmek bu aray›fla yar-
     insana ve çevreye    kapsayarak bütün iflletmelerde ko- d›mc› olacakt›r.
                  layl›kla al›nabilecek maliyeti en dü- Hükümetin bugüne kadar ithal ede-
     duyarlılık
                  flük ortak önlemleri bilimsel bir usta- rek üretime katt›¤›m›z birçok ara ma-
     zorunlu olacak.
                  l›kla önümüze koyuyor. Bu kurallara l›n› içeride üretmemize yönelik yeni
     Mevlana’nın da      uyulmas› halinde; salg›n›n üretime bir destek ve teflvik politikas› gelifltir-
     vurguladığı gibi;    olan etkisi azalarak yok olacak, reel di¤ini biliyoruz. Bu amaçla ithalatta
     ‘Şimdi yeni şeyler    sektörün dayan›kl›l›¤› artacak. D›fl ta- yeni bir düzenleme yap›ld›. Bu yeni
     söylemek lazım.’     lepte bafllayan iyileflmeyle birlikte yaklafl›m önümüzdeki süreçte giri-
     Yaratıcı ve yenilikçi  üreticilerimiz, Pandemi sonras› dö- flimci ve yenilikçi iflletmeleri hareke-
                  nemde rakiplerinin önüne geçme   te geçirecek, yat›r›m›n ve sürdürüle-
     kapasitemizi ‘yeni
                  avantaj›n› yakalayacak. Pandemi dö- bilir rekabetçi yerli üretimin gelifl-
     normal’in
                  neminde u¤rad›¤›m›z kay›plar›n bir mesini sa¤layacakt›r.
     okuryazarlığı ile    bölümünü geri kazanman›n etkili ve Yaflad›¤›m›z zor süreci, kendimizi
     açık inovasyonla     verimli yolu buradan geçiyor.   koruyup çevremizdekileri ve baflka-
     verimli kılarak     Pandemi sürecinde ‘Sa¤l›k, G›da, Ta- lar›n› destekleyerek, iflbirli¤inin ve
     bu alana         r›m ve Teknoloji (Biliflim)’ sektörleri- dayan›flman›n iyilefltirici gücüyle
                  ne duyulan ihtiyac›n ve önemin art- aflaca¤›z. Pozitif gerçekçilikle, akl›-
     odaklanmalıyız.
                  mas›n› yeni yat›r›m f›rsat› olarak de- selim, sa¤duyu ve vicdan temelinde
                  ¤erlendirece¤iz. Dikkate almam›z  oluflturaca¤›m›z sa¤l›kl› üretim orta-
                  gereken geliflmelerden biri de Pan- m› ve sa¤l›kl› sosyal yaflamla hep
                  demi’nin dijital dönüflüm sürecini birlikte kazanaca¤›z.


     6 KobiEfor Haziran 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11