Page 11 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 11

TKYB: Pandemiden       Akbank’tan ‘İhracatçının Gücü Paketi’
    etkilenen işletmelere      Akbank, “dış ticaret deyince ilk akla gelen banka olma” he-
                   defiyle 2019’da ihracatçılara sunduğu İhracatçının Gücü Pa-
    destek            keti’ni, gelen yoğun ilgi ve talep üzerine, dijital ve yeni ürün-
     Asya Alt-          lerle zenginleştirdi.
    yapı Yatırım          Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve Akbank Ticari
    Bankası Yö-          Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tu-
    netim Kuru-          gal’ın katılımıyla gerçekleştirilen Akbank İhracatçı Buluşma- Hakan
    lu, Türkiye          ları webinar etkinliğinde destek paketinin yenilikleri anlatıldı.  Binbaşgil
           İbrahim
    COVID-19            Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Dalgalanmalı bir-
           Öztop
    Kredi Limiti         çok dönemde ihracatçılarımız gücünü ve direncini göstermeyi başardı. Hayatın
    kapsamında Türkiye Kalkınma  yavaş yavaş normalleştiği bugünlerde, ihracatçılarımızın benzer bir başarıyı
    ve Yatırım Bankası’na, Hazine tekrar sergileyeceklerinden eminim. Bu anlamda Akbank olarak bizler de üze-
    ve Maliye Bakanlığı’nın garan- rimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız” açıklamasını yaptı.
    törlüğünde 300 milyon dolarlık
    kredi sağlanmasını onayladı.  Arçelik ve kamu bankaları Şişecam’dan
      Türkiye Kalkınma ve Yatırım hayatı destekliyor        antimikrobiyal ürün
    Bankası Genel Müdürü İbra-
                     Arçelik, salgının ekonomi üzerindeki Şişecam Topluluğu cam yüzey-
    him Öztop, “Temin edilen ulus-
                   etkileri ile mücadeleye destek oluyor.  lerdeki virüs ve bakterileri etkisiz
    lararası kaynaklar, ülkemizin  Kamu bankalarının normalleşme sü- hale getiren özel
    üretim potansiyelinin artırıl- recine geçiş ve sosyal hayatın canlan- bir kaplama tek-
    ması ve koronavirüs salgınının ması için hayata geçirdiği düşük faizli nolojisi geliştirdi.
    ekonomik faaliyet ve istihdam Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulama- Geliştirilen
    üzerindeki etkilerinin denge- sına Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk- “Antimikrobiyal
    lenmesi için ülke olarak topye- bank işbirliği ile katı-     V-Block Teknolo-
    kün yürüttüğümüz çabaya des- lan Arçelik, müşteri-        jisi” normalleşme Ahmet
    tek olacak” dedi.       lerine birçok imkan         sürecine olduğu  Kırman
                   sunacak.              kadar ülke eko-
    İklimlendirme önem        Arçelik Türkiye Ge-       nomisine de katkı sağlayacak.
                   nel Müdürü Can Din-          Şişecam Topluluğu Yönetim Ku-
    kazandı            çer, “Kredi ihtiyacının       rulu Başkan Vekili ve Genel Müdü-
     Koronavirüs ile iç hava kali- yüksek olduğu bu dö-     Can rü Prof.Dr. Ahmet Kırman, “Gerek-
    tesi daha da önem kazandı.  nemde Ziraat Banka-      Dinçer li resmi izin süreçlerinin tamam-
     ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Baş- sı, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığımız lanmasının ardından Antimikrobi-
    kanı Rebii Dağoğlu, süreçte en işbirlikleriyle müşterilerimize 12, 36 ve yal V-Block Teknolojisi ile donatı-
    kritik konulardan birinin yüzde 60 aylık ödeme kolaylıkları sağlayaca- lan ürünlerimizin ülkemizde kulla-
    100 taze hava girişinin sağlan- ğız. Türkiye genelindeki tüm Arçelik ve nılmaya başlanması ile birlikte tü-
    ması olduğunu belirtti: “Bunun Beko bayilerimizle katılacağımız bu uy- keticilerin özellikle otel, kafe ve
    sağlanabilmesi için de büyük gulama, müşterilerimizin finansman ih- restoran gibi dış mekanlardaki
    klima santrallerinin %100 taze tiyacını karşılarken kredi tutarını nakit sağlık endişelerinin azalacağına ih-
           hava ile çalış- tahsil edecek bayilerimizin işlerini can- racat gelirlerimizi de artıracağına
           ması gerekiyor. landıracak” ifadelerini kullandı.  inanıyoruz” dedi.
           Yani doğrudan  En hızlı toparlanma yeme-içmede
           dışarıdan alınan
           temiz havanın   Türkiye’nin lider kredi kartı platformuna sahip Yapı Kre-
           şartlandırıldık- di’nin verilerine göre, 16 Mart-31 Mayıs 2020 arasındaki pan-
    Rebii
    Dağoğlu   tan sonra orta- demi sürecinde toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düş-
           ma  gönderil- tü, 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, salgın
    mesi öngörülüyor. Yüzde yüz ta- dönemine göre yüzde 37 arttı. Salgından en olumsuz etkile-
    ze havalı iklimlendirme sayesin- nen sektörler ise seyahat, yeme-içme ve giyim oldu.  Serkan
                                              Ülgen
    de havada asılı kalan virüs parti- Normalleşme süreci ile birlikte harcamalar salgın öncesi
    küllerin emilerek dışarı atılması dönem seviyesine dönerken en hızlı toparlanan sektör ise yeme-içme oldu.
    amaçlanıyor. Dışarıdan alınan  Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, müşterilerinin normal-
    ve filtreden geçirilmiş havayla leşme sürecinde e-ticaret alışveriş cirosunun, pandemi dönemi öncesine gö-
    bulaş riskini azaltmış oluyoruz.” re yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdiğini paylaştı.
                                           A€ustos 2020 KobiEfor 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16