Page 15 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 15

bin yeni işletme kuruldu.           irtifa hava savunma sistemi Sungur ve HİSAR-A son
       • Ar-Ge merkezleri: Kalkınma ajansları ve bölge aşamada. ATMACA seyir füzesi testlerinde sona ge-
      kalkınma idareleri vasıtasıyla 5 bin 870 projeye 3 lindi. BORA füzelerinin teslimatları sürüyor. Uzun
      milyar liraya yakın kaynak aktardık. İnovasyon öncü- menzilli Tanksavar, Füzelerimiz, UMTAS ve LUM-
      lüğünde bir büyüme için son 2 yılda araştırma-geliş- TAS ile Nüfuz Edici Bomba testleri sürüyor.
      tirme merkezleri sayısını 913’ten bin 236’ya, tasarım ULAŞTIRMA: Kanal İstanbul etüt proje çalışmala-
      merkezleri sayısını 230’dan 372’ye, teknopark sayı- rı bitti. Hızlı tren ve demiryolu yatırımları devam
      sını da 81’den 85’e çıkarttık.         edecek. Hedef 5 yıl içerisinde toplamda 5 bin 500 km
       • Teknoloji Koridoru: İzmir Teknoloji Üssü Proje- yüksek hızlı ve hızlı tren hattına ulaşmak.
      si’ni Bilişim Vadisi’nin kurumsal gücüyle birleştirdik. AİLE, ÇALIŞMA VE İSTİHDAM: Salgın döneminde
      Kocaeli’den İzmir’e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. 3.7 milyon kişi için 14 milyar TL kısa çalışma ödene-
       • Meyvelerini toplamaya başladık: Adeta sıfır- ği yapıldı. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybe-
      dan inşa ettiğimiz Ar-Ge ekosisteminin meyvelerini den 1.7 milyon kişiye 2.8 milyar TL ödendi. Kadına
      toplamaya başladık. Hedefimiz, 2023’e kadar ülke- yönelik şiddetle mücadele kapsamında son 2 yılda 1
      mizden en az 10 tane milyar dolarlık yeni şirket çı- milyonun üzerinde kişiye eğitim ve seminerler veril-
      karmaktır.                   di. “Biz Bize Yeteriz” kampanyasında 2 milyar TL
       • 7 milyon gence ulaştık: Beşeri sermayenin üzerinde destek sağlandı. 15 Temmuz şehitlerimizin
      güçlendirilmesi alanında kritik                 yakınları ve gazileri için Türkiye
      adımlar attık. Uluslararası li-                 Şehit Yakınları ve Gaziler Daya-
      der araştırmacılar programı                   nışma Vakfı kuruldu, Vakıf kay-
      ile dünyanın sayılı üniversitele-                naklarından, her ay şehit ya-
      rinden, araştırma merkezle-                   kınlarına ve gazilerine bin TL
      rinden ve alanında öncü küre-                  nakdi destek sağlandı.
      sel firmalarından 127 üst dü-                   ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK: 72
      zey araştırmacıyı ülkemize ge-                  ilde 208 millet bahçesi çalış-
      tirdik. TÜBİTAK’ın çeşitli prog-                 maları devam ediyor. Sanayi
      ramları kanalıyla ülke genelin-                 alanlarının taşınması ve dönü-
      de son 2 senede 7 milyonun                    şümü için 2 yılda 10 bin işyeri
      üzerinde gencimize ulaştık.          projelendirildi, 1420 adedi tamamlandı, 3 bin 422
       • 105 madalya: Son 2 yılda 79 gencimiz Ulusla- adedin yapımı sürüyor.
      rarası Bilim Olimpiyatları’ndan 105 madalya ile dön- TARIM VE ORMAN: Gıdada, kendi kendine yeterli
      dü. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere olmanın ötesinde çok önemli bir ihracatçı haline ge-
      başlattığımız dene-yap Türkiye projesi kapsamında linmek isteniyor. 2 yılda toplam bitkisel üretimimiz 8
      30 şehrimizde teknoloji atölyelerinin kurulumunu milyon ton ilave artışla 123 milyon tona yükseldi. Ta-
      tamamladık. 81 ilimizde 100 dene-yap teknoloji atöl- rıma Dayalı İhtisas OSB proje sayısı 23’ten 41’e yük-
      yesinde 50 bin özel yetenekli öğrenci yetiştireceğiz. seldi.
       • TEKNOFEST: Toplumda teknoloji ve yenilikçili- TİCARET: İhracatı destekleyecek, ithalatı azalta-
      ğe yönelik ilgili artırmak amacıyla iki yıldır düzenle- cak, cari dengeyi açıktan fazlaya çevirecek bir stra-
      diğimiz TEKNOFEST dünyanın en büyük havacılık, teji uygulanıyor. İhracatçılara son 2 yılda toplam 6.1
      uzay ve teknoloji festivali oldu. Türkiye Uzay Ajansı milyar destek sağlandı. Yerli sanayiyi koruma amaç-
      ile ülkemizin kritik bir ihtiyacını ve beklentisini kar- lı toplam ithalat rakamı 34.2 milyar dolar olan 5 bin
      şılamış olduk.                 105 adet ürüne ilave vergi getirildi.
       MİLLİ SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ: Savun-     ENERJİ: Kendi kendimize yeterli olmanın ötesin-
      ma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 30’lara düştü. de, küresel bir merkez olma hedefi izleniyor. Türki-
      Savunma sanayisinde 60 milyar dolar bütçeli 700 ye’nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih, Ekim 2018’de
      proje yürütülüyor. Sektörde 1500 firmaya ulaşıldı. Akdeniz’de sondaja başladı. İkinci sondaj gemisi Ya-
      GPS bağımsız sürü İHA projesi KERKES başlatıldı. vuz, sondaj çalışmalarına başladı. Türkiye’ye karşı
      15 adet ANKA İHA, 58 adet Bayraktar TB-2 İHA/Sİ- Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzaklar tersi-
      HA, 206 adet Kamikaze Mini İHA teslim edildi. Alçak ne çevrildi.
      yüzde 2.7 büyüyeceği, Hindistan’ın bu yıl yüzde 3.2 sel likidite bolluğunun desteğiyle piyasalar genel
      küçüleceği, gelecek yıl yüzde 3.1 büyüyeceği öngö- olarak olumlu bir görünüm sergiledi ama Pande-
      rüldü. Türkiye’nin ise bu yıl yüzde 3.8 küçüleceği, mi’de 2. Dalga endişesi küresel ticaretin seyrine
      2021’de ise yüzde 5 büyüyeceği tahmini yapıldı. gölge düşürdü; ‘Gelişmekte Olan Ülke’ varlıklarına
       Bu öngörüleri “bir kaza olmazsa…” diye değer- olan talep dalgalandı; bu olumsuz gelişmenin etki-
      lendirmek durumundayız. Çünkü Haziran’da küre- lerini önümüzdeki aylarda test edeceğiz.
                                           A€ustos 2020 KobiEfor 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20