Page 16 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 16

KAPAK
       “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor”

        Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, racat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye
      Twitter hesabından yaptığı açıklamalardan satır- ekonomisi oluşturmak.
                    başları şöyle: “Tem-  Konut satışları arttı: Tek başına 250 alt sektörü
                    muz verilerine ma- harekete geçiren konut sektöründe kamu bankala-
                    şallah. Sektörel gü- rımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi.
                    ven endekslerindeki Konut satışları geçen ay yüzde 209.7 artarak 190 bin
                    artışın ardından re- 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaş-
                    el kesim güven en- tı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
                    deksi de 8.1 puan   Düşük kamu borç stoğu, ekonomimizin güçlü
                    artarak 100.7 sevi- sac ayaklarından: Ekonomimizin güçlü sac ayak-
       Berat           yesine çıktı. Kapasi- larından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı
       Albayrak         te kullanım oranı da pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize ha-
                    Temmuzda 4.7 puan  reket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında ge-
      artarak yüzde 70.7’ye yükseldi. Çarkları hep bera- liyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güç-
      ber daha hızlı çevirelim. Ekonomimiz adım adım lenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olma-
      yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Tem-  sın. Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomile-
      muz'da aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde  ri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pan-
      20.2, perakende ticarette yüzde 9.6 ve inşaat sek- demi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun mil-
      töründe yüzde 11.6 yükselmesi sevindirici. Türki- li gelire oranlarının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana
      ye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.
      inşaallah yine boş çıkacak.            Halkbank esnaf kredileri 3 ay süreyle ertelen-
        ‘V’ çıkışı ilk sinyalini gördük: Sanayide çarklar di: Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı
      yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Ma- Kararı ile Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar
      yıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca gören, Halkbank’tan kredi çekmiş esnafın borçla-
      inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro rı 3 ay ertelendi.
      endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her Ekonomiler tamamen kapanmamalı: G20 Mali-
      iki endekste ‘V’ çıkışı ilk sinyalini gördük.  ye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile
        Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi: Hal- G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlen-
      kımızın bilinçli davranışları hane halkının düşük dirdik. Toplantıda ikinci bir COVID-19 dalgası ya-
      borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkeler- şanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen
      den pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kapanmaması, uluslararası ticaret ve işbirliğinin
      kazanımlarla birlikte katmadeğerli üretim ve ih- sürdürülmesinin önemi vurgulandı.”

       YENİ NORMALDE TÜRKİYE EKONOMİSİ       imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir
       Dünya genelinde ve Türkiye’de Pandemi tedbirleri referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye
      Mayıs-Haziran aylarında büyük ölçüde kaldırılarak İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Hazi-
      normalleşme sürecine girildi. Türkiye ekonomisi ran’da 53.9’a yükseldi ve Şubat’tan bu yana ilk kez
      imalatta olumlu görünüm sergiledi. Ancak Covid-19 eşik değer 50.0’ın üzerinde gerçekleşti. İstanbul Sa-
      krizinin çok şiddetli olması nedeniyle salgının etkisi- nayi Odası Türkiye İmalat PMI Raporu Haziran 2020
      nin yüksek olduğu dönemde görülen üretim kaybının verileri sanayide büyümenin başladığına işaret etti.
      telafisi için önümüzdeki aylarda çok daha fazla çaba Toparlanmanın nasıl bir ‘dip’ten başladığını da
      gösterilmesi gerekecek. Bu nedenle büyümenin önü- görmemiz gerekir. Rapora göre; Covid-19 salgınına
      müzdeki aylarda daha da güçlenmesi çok önemli.  yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yakla-
       Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden   şılması, Haziran’da imalatçıların üretim hacimleri-
                              ni belirgin bir şekilde artırmasını sağladı ve üç ay-
                              lık yavaşlama dönemi sona erdi. Yeni siparişler de
                              büyüme bölgesine geçti.
                               Ancak yabancı müşterilerin bir bölümünün kapalı
                              kalması nedeniyle yurt dışından alınan yeni sipariş-
                              lerdeki artış, toplam yeni siparişlere göre düşük
                              oranda gerçekleşti. Üretim gereksinimlerindeki ar-
                              tış, Haziran’da hem istihdamın hem de satın alma fa-
                              aliyetlerinin genişlemesini sağladı.

      16 KobiEfor A€ustos 2020
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21