Page 6 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 6

ED‹TÖR


                   ARA DURUM RAPORU

                  K  oronavirüs salg›n›nda kademeli ve h›zl› iyileflmesini de¤erlendirirken
                     normalleflme aflamas›na geçtik,
                                    hataya düflmemek gerekir. Çünkü
                     Haziran sonu itibar›yla ilk so-
                   nuçlar› ald›k ve y›l›n ikinci yar›s›na yeni ihracat siparifllerinde yavaflla-
                                    ma, ülkeler aras› geçifllerde k›s›tla-
                   bakabilir duruma geldik.      malar, girdi stoklar›n›n azalmas›,
                   Haziran’da ekonomi sevindirici bir teslimat sürelerinde uzamalar, teda-
                   toparlanma performans› sergiledi. rik zincirinde aksamalar ve Türk
      Yalç›n Sönmez       ‹malat sektörü üretim kayb›n› telafi imalatç›lar›n›n girdi maliyetlerinde
                   edebilme hedefine yönelik ivme ka- sert art›fllar›n yaflanmas›; sürecin
      yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                   zand›. Ertelenmifl talepler ve dondu- çözülmeyi bekleyen s›k›nt›lar›n›n bir
                   rulmufl siparifllerin devreye girme- bölümü. Haziran ay›nda küresel liki-
                   siyle Tüketici Güven Endeksi s›çra- dite bollu¤u piyasalar› destekledi.
      Haziran’da        ma denebilecek bir yükselifl göster- Fakat Pandemide ‘2. Dalga’ endiflesi
      ekonomi          di; bilhassa inflaat ve otomotiv sektö- küresel ticarete gölge düflürdü; Tür-
      sevindirici        ründe stoktan sat›fllar salg›n önce- kiye gibi ‘Geliflmekte Olan Ülkeler’in
      bir toparlanma      sindeki seviyelere dönüfl olana¤›  varl›klar›na olan talep azald›; bunu
                   sa¤lad›. ‹malatta 10 sektörün yedi- ‹stanbul Borsas›’nda yerli al›mlar›n
      performansı
                   sinde faaliyet koflullar› yeniden iyi- afl›r› yükseliflinde izledik. A¤ustos
      sergiledi.        leflmeye bafllarken bunlardan baz›- ay›nda ince bir çizgi üzerindeyiz. Tür-
      İmalat sektörü      lar›nda toparlanma yeni istihdam ya- kiye’de gözler ikinci dalga riskinin
      üretim kaybını      ratacak ölçüde güçlü oldu.     iflaret etti¤i sonbahara çevrilmifltir.
      telafi edebilme      Bu noktada flu iki geliflmeyi önemle Koç Üniversitesi-TÜS‹AD Ekonomik
      hedefine yönelik     bir kenara yazal›m:        Araflt›rma Forumu, “Covid-19 Salg›-
                   Birincisi, Türkiye, Haziran’da 13.5 n› ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”
      ivme kazandı.
                   milyar dolar ihracat gerçeklefltirdi. panelinde riskleri flöyle s›ralad›:
      Ağustos ayında      Art›fl May›s’a göre yüzde 35.1, bir y›l ‹kinci dalgan›n ekonomiye maliyeti
      ince bir çizgi      önceki May›s’a göre ise yüzde 15.8 yüksek olacak.
      üzerindeyiz.       oldu. ‹hracatta bu toparlanma Hazi- ‘Ac› bir reçete’ uygulanmas› zorunlu
      Türkiye’de gözler     ran ay›ndaki küresel toparlanma sa- olacak; yorgan›m›z herkesin üstünü
      ikinci dalga       yesinde mümkün oldu.        örtecek kadar büyük olmayacak.
                   ‹kinci önemli nokta, en çok ihracat fiirket evlilikleri gündeme gelebile-
      riskinin
                   yapt›¤›m›z ülkelerin Almanya, ‹ngil- cek; rekabetçi KOB‹’lere çok ihtiya-
      işaret ettiği       tere ve ABD olufludur. Bu bize, kü- c›m›z olacak.
      sonbahara         resel ölçekte ciddi bir toparlanman›n En büyük problem turizm floku; sek-
      çevrilmiştir.       bafllad›¤›n› ve bu geliflmede bafl› ana tör en az yüzde 65-70 daralacak;
      Risklerin         ihracat pazar›m›z olan Avrupa’n›n yurt içi has›laya etkisi yüzde 5-10
      bertaraf edilmesi     çekti¤ini göstermektedir. Sebebi ise olacak.
                   Avrupa’da Koronavirüs vaka say›lar›- Üretim kapasitesinde kal›c› hasar
      ve 2. Dalga’dan
                   n›n ciddi oranda azalmas› olmufltur. oluflmas›, yat›r›m ifltah›n›n körelme-
      korunmamız,        ‹lginç bir geliflme de flu oldu: ‘Yeni si ihtimali yaflanacak.
      hepimizin         Normal’de Türkiye ekonomisi ‘Koro- Bu risklerin bertaraf edilmesi ve 2.
      ‘Yeni Normal’in      navirüs’ün olumsuz etkilerine karfl› Dalga’dan korunmam›z, hepimizin
      vazgeçilmez        bir tür koruma kalkan› alt›na al›nd›. ‘Yeni Normal’in vazgeçilmez üç flar-
      üç şartına,        Yerli imalat sanayinin artan ithalat t›na, “Temizlik, Maske, Mesafe” ku-
                   bask›s›na karfl› korunmas› amac›yla ral›na özenle uymam›za ba¤l›.
      “Temizlik, Maske,
                   400’ün üzerinde ürün için 30 Eylül’e Kurban Bayram›m›z› kutlar, sa¤l›k,
      Mesafe” kuralına     kadar geçici olarak yüzde 20’ye ka- mutluluk, huzur, bar›fl, bereket, ba-
      özenle uymamıza      dar de¤iflen oranlarda ilave gümrük flar› ve esenlikler dilerim.
      bağlı.          vergisi uygulanmas› karar› al›nd›. Pozitif gerçekçilikle ve ihtiyatl› iyim-
                   Eylül’den sonra bu oran en yüksek serlikle; umutla, y›lmadan mücadele
                   10 puana kadar olacak.       edece¤iz. Sa¤l›kl› çal›flarak, üretip,
                   Türkiye ekonomisinin Haziran ay› ile sa¤l›kla yaflayaca¤›z.
                   birlikte gelen erken toparlanmas›n› HEP B‹RL‹KTE BAfiARACA⁄IZ.

      6 KobiEfor A€ustos 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11