Page 9 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 9

Lenovo,           Penta Teknoloji,
    ThinkSystem E350       McAfee çözümlerini Türkiye’ye sunacak
                    Türkiye’nin önde gelen teknoloji dağıtıcılarından Penta Teknoloji, cihazlardan
    sunucusu ödül aldı
                   bulut sistemlerine kadar geniş yelpazede güvenlik çözümleri sunan McAfee’nin
                   resmi distribütörü oldu. Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünle-
                   ri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin da-
                   ğıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji; McAfee’nin bireysel ve
                   küçük işletme ürünlerinin dağıtımından sorumlu olacak.
             Burç     Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Mü-
             San
                   dür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Penta Teknoloji olarak en büyük
     Teknoloji devi Lenovo’nun, hedefimiz iş ortaklarımıza katmadeğerli, uçtan uca çözümler Fatih
    IoT ve Edge Computing alan- sunmak. Farklı ölçek ve iş alanlarındaki müşterilere yaygın ba- Erünsal
    larında oyunun kurallarını  yi kanalımızla temas ederek, McAfee’nin Türkiye’deki pazar payını güçlendir-
    değiştiren yeni ThinkSystem meyi ve lisanslı abone sayısını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.
    SE350 sunucusu, uluslarara-
    sı “IoT Atılım Ödülleri” kap- Huawei tablet ve         GTENT kuruldu, global
    samında 2020 yılı “Yılın Edge telefonları birleştiriyor     oyunculuğu hedefliyor
    Ürünü” ödülünü aldı.      HUAWEI MatePad Pro 5GEMUI 10.1 ve  GTENT (Global Telekom ve Enteg-
     Lenovo DCG Genel Müdürü  Çoklu Ekran İş Birliği onu rakiplerinden re Teknolojiler A.Ş.), 25 yılı aşkın bir
    Burç San, sunucunun kom-   ayırıyor. HUAWEI Share tarafından etkin- süredir Türki-
    pakt bir edge sistemi olarak leştirilen bu özellik,       ye’de ve dünyanın
    çok daha az yer kapladığını ve birlikte çalışmaları       çeşitli ülkelerin-
    çevre şartlarına daha daya- için telefonu tablet-        de telekomüni-
    nıklı olduğunu söyledi.   le  birleştirmeye         kasyon teknolojileri alanında ürün ve
                   olanak tanıyor.           hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yü-
                    Çoklu Ekran İş          rüten 1O firmanın bir araya gelmesi
    TechSquare yılın
                   Birliği internet harcamaz, bunun yerine ile kuruldu.
    girişimini seçti       Bluetooth ve NFC kullanır. Bağlantı hız- Türkiye’yi 5G ile buluşturmaya ha-
     KoçSistem’in B2B girişim- lıdır ve nerede olursanız olun kurulabilir. zırlanan GTENT, bilgi birikimi ve ala-
    cilik ve inovasyon platformu Bağlandıktan sonra telefon, tablette kü- nındaki çalışmalar ile global bir
    TechSquare, bu yıl dijital ola- çük bir pencere olarak görünür. Bu pen- oyuncu olmaya hazırlanıyor. GTENT,
    rak düzenlenen “T-Day 2020  cere tıpkı telefon gibi görünür ve çalışır.  TÜBİTAK destekli “Uçtan Uca Yerli ve
    Yılın Girişimi” etkinliği ile Telefonun istisnasız tüm fonksiyonla- Milli 5G Haberleşme Şebekesi Proje-
    ikinci yaşına girdi.     rı ekran üzerinden bire bir gerçek za- si” ile faaliyetlerine başladı. Sektö-
                   manlı olarak kullanılabiliyor. Böylece, rün öncü firmalarını bir araya getiren
                   sadece tek bir ekrana odaklanmak ye- bu ekosistem, 5G ve telekom sektö-
                   terli. Küçük pencere çoklu görevler yap- ründeki tüm alanları kapsayan hiz-
                   mayı sağlıyor.           met modeline sahip.

                   Aklımızda 150 şifre ile geziyoruz
                    Mastercard, dijital kimlik kullanımı konusunda da kendi ilkelerini oluştur-
     Yarışmada kayıp zamanı
                   du. Dijital Kimlik ilkelerini “Dijitalleşen Dünyada Gü-
    azaltarak yedek parça mali-
                   ven Tazelemek” başlıklı çalışma ile duyuran Master-
    yetlerini düşüren titreşim  card’ın raporuna göre bugün ortalama bir kullanıcı-
    sensörü ve kestirimci bakım
                   nın yönetmek durumunda kaldığı hesap sayısı ra-
    çözümünü sunan Sensemo-
                   hatlıkla 150’yi bulabiliyor.
    re, T-Day Yılın Girişimi Ödü- Öte yandan çevrimiçi kimlik sahtekarlıkları, ger-
    lü’nü aldı. Kazanan ekip Koç-
                   çek dünyaya oranla çok daha kritik bir sorun haline
    Sistem ile işbirliği ve ortak
                   gelmiş durumda. Nesnelerin İnterneti (IoT) ile bu
    pazara gidiş desteği, KoçSis-
    tem’in ulusal ve uluslararası riskler daha da artıyor. Araştırmalar birkaç yıl içinde, kullanıcılarına potan-
                   siyel güvenlik açığı yaratacak birbirine bağlı tam 50 milyar cihaz ve sensör
    bilgi birikimi ile Türkiye’nin
                   olacağını işaret ediyor.
    en yaygın girişimcilik ağından
                    Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan; “Hedefimiz
    ve teknolojik olanaklarından
    faydalanma fırsatı bulacak. kontrolü kullanıcıya veren, dijital hizmetlere olan erişimde şifrelerin ve veri ma-
                   nipülasyonlarının olmadığı, güvenli ve verimli bir ekosistem yaratmak” dedi.
                                            A€ustos 2020 KobiEfor 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14