Page 4 - KobiEfor_Eylul_2020
P. 4

‹çindekiler

    R E K A B E T ‹ N A K I L G Ü C Ü
    n Say› 252 Eylül 2020

                            Pandemi mücadelesine
    ‹mtiyaz Sahibi (Sorumlu Yaz› ‹flleri Md.): Yalç›n Sönmez
    Genel Yay›n Yönetmeni: Hüseyin Hasançebi    TSE’den belgeli program         16
    Genel Yay›n Dan›flman›: Hilmi Develi
    Genel Koordinatör: Nurdan Sönmez
    nurdansonmez@kobiefor.com.tr
                                          GÜVENL‹
    Haber Merkezi: :
    Kader Karaçay Y›lmaz
    kaderkaracay@kobiefor.com.tr
    Deniz Yan›ktafl                              ÜRET‹M ve
    denizyaniktas@kobiefor.com.tr
                                          H‹ZMET
    Finans ve Operasyon Koordinatörü: Ender Sönmez
    endersonmez@kobiefor.com.tr
    Reklam Sat›fl Koordinatörü:
    Zeynep Koca
    zeynepkoca@kobiefor.com.tr
                     Görüşler            Hüseyin Halıcı . . . . . . . . . . . . .52
    Reklam Proje Dan›flman›:      Yalçın Sönmez (Editör) . . . . . . .6 CLPA’dan Endüstriyel
    Nurgül Paçaro           Hilmi Develi . . . . . . . . . . . . . .24  Haberleşmede Yüksek Hız . .54
    nurgulpacaro@kobiefor.com.tr    Haluk Ünaldı . . . . . . . . . . . . . .84 Finans / Bankacılık Dışı Finans
                     Turgay Biçer . . . . . . . . . . . . . .97  Sektörü KOBİ’lere Desteğini
    Webm master / Grafiker: Engin Sönmez
    enginsonmez@kobiefor.com.tr    Kadri Demir . . . . . . . . . . . . .105 Sürdürüyor . . . . . . . . . . . . . . .55
                                     Ekonomist / Prof.Dr. Yalçın
    Yay›n Türü: Yayg›n süreli, ayl›k ve ulusal
                     Haber &Tanıtım         Karatepe . . . . . . . . . . . . . . . . .56
    Bal›kesir Temsilcisi:       Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . .8  Marmara Grubu Vakfı Başkanı
    Halil Bacako¤lu Tel: 0266 241 42 53 KAPAK / Pandemi Mücadelesine Dr. Akkan Suver,
    Kocaeli Temsilcisi:
    Ercihan Zorlu Tel: 0262 324 52 64 / 65 TSE’den Belgeli Program: BM Uluslararası Vicdan Günü
                     Güvenli Üretim ve Hizmet . . .16 Heyeti’nde . . . . . . . . . . . . . . .58
    Dan›flma Kurulu           Sektöründe TSE Covid-19     Dosya / İzmir . . . . . . . . . . . . . .60
    Metin Yerebakan (Pro of. Dr.)   Güvenli Üretim ve Güvenli    “Öncü Çalışmaların Adresi:
    Süheyl Erboz (YALOVA-‹MES OSB E. Bflk.)
    Murat Önay (‹STANBUL DUDULLU OSB Bflk.)  Hizmet Belgesini Alan İlk İAOSB” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
    Adem Ceylan (GEBZE GÜZELLER OSB Bflk.)  Marka; Metro Türkiye’nin OSB Platformu . . . . . . . . . . . .70
    S.Hamit Velio¤lu (AL‹ ‹KAHYA OSB Müt.Teflk. Bflk. Vkl.)  Başarısı  . . . . . . . . . . . . . . . . .23  “KABİM Kazandırıyor ve İş
    Melih Tunçay (DES Gn. Md.)    Akıllı Şehirlerde Vizyon Var  .26 Hayatınızı Kolaylaştırıyor” . . .71
    Taner Aflk›n (DES E. Bflk.)     ISBAK, Yenilikçi Çözümlerle   Eğitim / Üniversite-Sanayi . .75
    Osman Samsunlu (TOSYÖV E. Sayman›)
    Kemal Özmen (Kooperatif U Uzman›)  ‘Mutlu Şehre’ Odaklanıyor . . .29 Konya Teknik Üniversitesi . . .76
    Lütfi Ortaç (TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi) İSO Türkiye İkinci 500 Büyük ATAP A.Ş. Pandemide
    Günefl Nihat Uslu (Mali Dan›flman)  Açıklandı  . . . . . . . . . . . . . . . .30  Projelere Odaklandı . . . . . . . .78
    Sefer Baylan (GEBZE GÜZELLER OSB Yön. Krl. E. Üyesi)   İşletmeler Çıkış Yolunu Yeni Teknoparklar . . . . . . . . . . . . .79
    Lütfü Çak›r (B‹LEC‹K OSB E. Yön. Krl. Baflkan›)  Ürün ve Hizmette Arıyor . . . .34  Ajans / Alya İletişim
    Ali ‹hsan Çak›c› (GEPOSB E. Müt. Teflekkül Bflk.Vkl.)
    Levent Ganiyusufo¤lu (DES E. Yön. Krl. Üyesi)   İlçe Bazlı Teşvik Sistemi . . . .36  Danışmanlığı . . . . . . . . . . . . . .80
    Aziz Özcan (Avukat)        Kolay İhracat Platformu     Destek-Teşvik . . . . . . . . . . . . .82
                     Hizmete Girdi .. . . . . . . . . . . . .40  Dosya / İnşaat . . . . . . . . . . . . .85
    Yönetim Yeri: Ortam Reklam Dan›flmanl›k LTD. fiT‹.
    Ba¤dat Caddesi, Tevfikpafla Sokak No:13/2  Moda Tutkunları Sürdürülebilir Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
    Kalam›fl - Kad›köy-‹STANBUL     Markalar İstiyor . . . . . . . . . . .41 Lojistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
    Telefon: 0216 347 56 56 (PBX) Fax: 0216 348 64 50  Küresel Tedarik Zincirinde Pazar Ülke / İspanya . . . . . . .90
    Web: www.kobiefor.com.tr      Dirençlilik ve Karlılık İçin  Reel Sektör . . . . . . . . . . . . . . .92
    e-mail: kobiefor@kobiefor.com.tr
                     Harekete Geçme Zamanı . . . .42 Sosyal Sorumluluk . . . . . . . . .98
    Bask›: Ege Reklam ve Bas›m Sanatlar› San. Tic. Ltd. fiti.  Dijitalleşme, Esneklik, Sağlık / Sigorta . . . . . . . . . . . .99
    Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No:4/1 Ataflehir / ‹stanbul
    Tel: 0216 470 44 70  Faks: 0216 472 84 05 Verimlilik, Sürdürülebilirlik . 44 Akıllı Yaşam . . . . . . . . . . . . .100
    www.egebasim.com.tr Sertifika No: 45604 “Toparlanma Arayışında Yapısal Yeni Teknoloji . . . . . . . . . . . .101
                     Dönüşümü Gözetmek” . . . . . .46  Gıda / Turizm. . . . . . . . . . . . .102
                     Otomatik Tanıma ve Veri     Oto Yaşam . . . . . . . . . . . . . . .103
     YILLIK ABONE BEDEL‹: 200 TL. (KDV dahildir)
                     Toplama Sistemleri . . . . . . . .48 Moda / Kültür-Sanat. . . . . . .104
    Bu dergideki yaz› ve resimlerin tüm haklar› KobiEfor dergisine aittir.  CEO/ Halıcı Grup CEO’su Dr. İnsan Kaynakları . . . . . . . . .106
    ‹zin al›nmak suretiyle kaynak belirtilerek kullan›labilir.
     4 KobiEfor Eylül 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9