Page 6 - KobiEfor_Eylul_2020
P. 6

EDİTÖR

                  ‘YENİ NORMAL’ SÜREÇ

                     andemi mücadelesinde sıkın- ra Depremi’nden daha derin ve daha
                     tılara rağmen ‘Yeni Normal’  uzun süreli olduğuna dikkat çekildi.
                  Psüreç işliyor. Başta KOBİ’ler ol- Ancak, Covid-19’un depremden farklı
                  mak üzere bütün iş dünyamız güvenli  olarak fiziksel yıkıma değil, “güven”
                  üretimin ve hizmetin tesis edilmesi için  kaybına yol açtığı vurgulanıyor.
                  fedakarca çalışıyor. Bu zorlu mücade- TÜRKONFED raporunda işletmele-
                  leye kamu ve sivil toplum kuruluşları  rin 2020 yılı sonuna kadar “gel-git”
                  da işbirliği içinde destek veriyor. yaşamasının, toparlanma sürecinin
     <DOoÖQ 6|QPH]       İstanbul Sanayi Odası, ‘Türkiye’nin  uzamasına neden olacağına dikkat çe-
                  İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-
                                   kilirken; toparlanma sürecinde olan,
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr 2019’ araştırması açıklandı. Araştır- hizmet sektörü ve imalat sanayi başta
                  ma, özellikle KOBİ’ler açısından ilginç  olmak üzere farklı iş kollarındaki KO-
                  veriler sunuyor. Örneğin; İkinci 500’ün  Bİ’lerin yüzde 67’sinin, krizden çıkış
     Sanayicilerimiz      üretimden satışlarının artışı yüzde  yolunu yeni ürün ve hizmet geliştir-
                  27.8’den yüzde 14.2’ye gerilemiş. Üre- mekte gördüğünün altı çiziliyor.
     Covid-19
                  timden satışların artış hızındaki bu  TÜRKONFED raporundan şunları da
     pandemi          düşüşte, iç pazar kadar dış pazar ta- öğrendik: Kriz döneminde işletmele-
     koşullarında,       leplerindeki bozulma da etkili olmuş.  rin yüzde 70’i geçici alternatif çalışma
                  KOBİ’lerin sanayi ve ekonomideki pay- düzeni kurarken; yüzde 67’si harca-
     zorluklara
                  ları azalmış.           malarını azalttı ve yüzde 41’i de Ar-Ge
     rağmen          Dünya ticaretinde korumacılık ve ya- faaliyetlerine yönelmeyi tercih etti.
     ekonomideki        vaşlamanın, KOBİ’lerin küresel değer  Toparlanma evresinde olan işletme-
                  ve tedarik zincirlerine katılımını zor- lerde ise ‘doğru zamanda, doğru karar
     en temel         laştırdığı yıl için bu, olağan. Ancak fa- alma’ oranı yüzde 70’lere kadar çıktı.
     işlevi olan        izlerin gerilemesiyle finansman gider- Bu evrede işletmelerin yüzde 86’sı iş
     üretmeyi         leri düştüğü, toplam borçları azaldığı  modellerini gözden geçirmeye, yüzde
                  için kaynak yapısındaki görece iyileş- 73’ü yeni arz ve talepleri belirlemeye,
     sürdürüp,         me Pandemi krizinde KOBİ’lere direnç  yüzde 54’ü de yeni arzı yapılandırmaya
     aş ve iş yaratmayı    sağlamış, bunu görüyoruz. 2018 tür- yöneldi. Üç işletmeden ikisi, yeni ürün
                  bülansının ardından firmalarımızın bu  ve hizmete odaklandı.
     başarmışlar,
                  dönemde ek borçlanmadan kaçınarak  Bu süreçte TSE’nin hayata geçirdiği
     ayrıca          mali borçlarını yüzde 1.7 azalttığını ve  COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme
     teknoloji         öz kaynakları destekleyerek borç/aktif  ve Kontrol Belgelendirme Programı
                  oranını yüzde 60’ın altına düşürebildi- da çok faydalı örnek bir çalışma ola-
     yoğunluğuna göre     ğini de fark ediyoruz.       rak göz doldurdu. Bu bağlamda Sana-
     katmadeğer        Sonuç olarak sanayicilerimiz bugünkü  yi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğün-
     dağılımında        Covid-19 pandemi koşullarında görül- de Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
                  düğü gibi, zorluklara rağmen ekono- tarafından ‘Güvenli Üretim’, ‘Güvenli
     orta-yüksek ve      mideki en temel işlevi olan üretmeyi  Hizmet’, ‘Güvenli Turizm’, ‘Okulum
     yüksek          sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başar- Temiz’ Belgelendirme programları
     teknolojilerin      mışlar, ayrıca teknoloji yoğunluğuna  hayata geçirildi. Kamu ve özel sektör
                  göre katmadeğer dağılımında orta- olmak üzere; sanayi kuruluşlarına,
     payını          yüksek ve yüksek teknolojilerin payını  hizmet sektörüne sunuldu. Firmalar
     yüzde 23.7’den      yüzde 23.7’den yüzde 26.4’e yükselte- bu sayede artık tek bir logo (güvenli
                  rek takdire şayan olmuşlardır. Bu da  üretim logosu) ile piyasada kendileri-
     yüzde 26.4’e
                  KOBİ’lerimizin inovasyon ve teknolojik  ne duyulan güveni tazeleyebiliyorlar.
     yükselterek        dönüşüm iştahının arttığına işaret edi- Ayrıca, TSE Güvenli Üretim ve Hizmet
     takdire şayan       yor. Başarılarının devamını diliyor ve  Belgeleri, işletmelere iç ve dış pazarda
                  bekliyoruz.            güven temelli bir markalaşma olanağı
     olmuşlardır.       Türk Girişim ve İş Dünyası Konfede- da sağladığı için bilhassa KOBİ’ler açı-
                  rasyonu (TÜRKONFED), “COVID-19’un  sından büyük önem kazanıyor.
                  Ekonomik Etkileri” başlıklı güncel  Dikkati elden bırakmadan ‘Temizlik,
                  bir rapor hazırladı. Raporda, Covid- Maske, Mesafe’ kurallarına özenle uya-
                  19’un işletmeler üzerindeki ekonomik  rak, sağlıklı çalışıp, sağlıklı yaşayacağız.
                  etkisinin, 17 Ağustos 1999 Marma- HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

     6 KobiEfor (\OÖO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11