Page 8 - KobiEfor_Eylul_2020
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
   Dijital CEO’lar odak     Logo perakende çözümleriyle fark yaratıyor
   noktalarını açıkladı      Ana stratejisini müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak,
    Dünyanın ve Türkiye’nin  uçtan uca perakende platformu kurmak üzerine kurgulayan Lo-
   lider teknoloji şirketlerinden go, perakendeciler için yarattığı platformla tüm satış kanallarını
                  aynı anda takip etmeyi sağlıyor, her ölçekten perakende şirketi-
   Lenovo’nun, Vizyon 100 üst
                  ne, yerleşik ya da bulutta kullanılabilen hızlı, verimli, müşteri
   düzey iletişim ve etkinlik
                  memnuniyeti ve karlılığı artırmaya odaklanan çözümler sunuyor.
   platformu işbirliğinde dü-
                   Pandemide online perakendenin öne çıktığını belirten Logo  Arslan
   zenlediği “Dijital CEO” sanal                                Arslan
                  Yazılım Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, bu-
   toplantı serilerinin anket so-
                  lut tabanlı bir platform olmalarının verdiği avantajla sistemlerini online pera-
   nuçları açıklandı.
                  kendeyi ön plana çıkartacak şekilde yeniden tanımladıklarını anlattı: “Satış nok-
    Lenovo Türkiye Genel Mü-
                  taları ile online sistem entegrasyonlarını, e-ticaret veya online ticaret platform-
          dürü Emre
                  larının birbiriyle stratejik ortaklık ve entegrasyon sistemlerini kapsayacak çö-
          Hantaloğlu,  zümler geliştiriyoruz. Perakendenin satış sonrası servis süreçleri için de özel bir
          “Lenovo ola-
                  çözüm sunarak, merkezi ya da çoklu servis ağlarını en verimli şekilde yönetme-
          rak  Vizyon
                  yi sağlıyoruz. Logo Türkiye için yüksek katmadeğer üretmeye devam edecek.”
          100 platfor-
          muyla birlik-                  Yeni nesil
    Emre     te önümüz-   Turkcell, Çin Kalkınma
    Hantaloğlu         Bankası ile kredi         WiFi 6 Access Point
          deki sonba-
   har döneminde de hepimize  anlaşması imzaladı         Bulut tabanlı ağ teknolojileri alanın-
   yol gösterecek toplantıları-  Dünyanın ilk dijital operatörü da uçtan uca çözümler sunan Zyxel
   mızı sürdüreceğiz” dedi.   Turkcell, altyapı yatırımlarının fi- Networks, WiFi 6 destekli 2 yeni access
    “İnsan, İK ve organizas-         nansmanı amacıyla  pointi; WAX510D ve NWA110AX’i pazara
   yon yönetimi, finans ve eko-        Aralık 2019’da mu- sundu.
   nomi, değişen müşteri de-         tabakatını duyurdu-  Zyxel Kurumsal Çözümler Satış Mü-
   neyimi, teknoloji, dijitalleş-       ğu Çin Kalkınma   dürü Ömer Faruk Erünsal, yeni nesil ac-
   me ve operasyon, e-ticaret         Bankası kredi pa-         cess pointler-erişim
   ve sosyal medya, doğa ve          ketini imzaladı.         noktalarının; oteller,
   çevre” olmak üzere altı te- Osman      500 milyon Euro         okul kampüsleri ve
   mel alanda önemli tespitler- Yılmaz    tutarında ve 8 yıl        AVM’ler, orta ve küçük
   de bulunuldu.        vadeli kredi paketi, 3 yıl içinde        ölçekli işletmeler, öğ-
                  Turkcell tarafından yapılacak tele-    Ömer renci yurtları veya has-
                  komekipman alımlarının finansma-     Faruk taneler için ideal oldu-
   Epson’dan          nında Euro ve Çin Yuanı (RMB) cin-   Erünsal ğunu belirtti. Erünsal,
   iki yeni model        sinden kullanılabilecek.     yönetim kolaylığı özelliğiyle öne çıkan
    Epson, yüksek perfor-    Turkcell Finanstan Sorumlu Genel cihazların, bilgi işlem altyapılarının per-
   mansı düşük maliyetlerle   Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz,  formansını artırarak işgücü ve zaman-
   sunan EcoTank serisine iki  “Uzun vadeli yatırımlar için uzun va- dan tasarruf imkânı sunduğunu ve aynı
   yeni model ekledi.      deli finansman sağlanması iş modeli- yüksek hızda birçok cihazı internete ko-
    EcoTank L15150 ve Eco-   mizin temel prensiplerimizden” dedi.  laylıkla bağlayabildiğini kaydetti.
   Tank 15160 modelleri, sayfa ESET uyarıyor: Sosyal medya ebeveyni olmayın
   başına düşük maliyetleri ve
   daha kısa sürede daha fazla  ESET, İngiltere’de “Children Commissioner of England“ tarafından hazırlanan
   baskı im-          rapora dikkat çekiyor. Ebeveynler, çocukları 13 yaşına gele-
   kanı su-           ne kadar, çocuklarına ait ortalama 1.300 fotoğraf ve video
   nan özel-          paylaşıyor. Aşırı paylaşım yapan ebeveynler “sosyal medya
                  ebeveyni (Sharenting) olarak nitelendiriliyor.
   likleriyle
                   Bu paylaşımların suiistimalleri beraberinde getirdiği uya-
   öne çıkı-
                  rısını yapan ESET, oluşabilecek riskleri azaltacak paylaşım
   yor.
                  yapmanın yollarını aktarıyor: “Çocuğunuzun kim olduğunun
    Dakikada 25 sayfa baskı
                  anlaşılmasına yardımcı olabilecek kişisel detaylar veya bil-
   yapabilen modeller ilk alım-
                  gileri içerebilecek herhangi bir şey paylaşmayın: Adı ve soyadı, adres, doğum ta-
   da 3 yıl boyunca kullanıma
                  rihi. Coğrafi olarak etiketlenmemesi için fotoğraf çekerken konum takibini kapa-
   imkan verecek mürekkeple
                  tın. Paylaşımdan önce, ilk olarak gizlilik filtrelerinize ve hedef kitlenize göz atın.
   geliyor.
                  Paylaşacağınız şeyin çocuğunuzun geleceğine nasıl yansıyacağını düşünün.”
     8 KobiEfor (\OÖO
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13