Page 4 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 4

52%27 7(.12/2-à/(5à             Dijitalleşme Sürecinde Robot Teknolojileri

       Yakın geleceğin işçileri: robotlar     Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm       Sessiz, karanlık, insansız üretim yapan
     sürecinde, Türkiye endüstrisi, Endüstri     akıllı fabrikalar ise robotlar,
     4.0’a giderek daha yakınlaşıyor. Bu hızlı cobotlar, robot teknolojileri üzerinde
     koşuda Endüstri 4.0 felsefesinin temeli     yükseliyor.
     akıllı fabrikalara dayanıyor.           +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <$1,.7$ú


       andemi sürecinde dijital dö- Endüstri 4.0’da
       nüşüm, işletmelerin odağı-  robotların rolü         Robot nedir?
     Pna yerleşirken; Endüstri 4.0   Pandemi hem bugünü hem de
                                       Kocaeli Üniversitesi Bilgi-
     kavramı artık gelecek vizyonu ol- geleceği kökten değiştirdi. Üre- sayar Mühendisliği Bölümü
     maktan çıkıp günümüz gerçeğine  timde insan ağırlıklı sektörler  Yapay Zeka ve Benzetim Sis-
     hızla dönüşmeye başladı. Endüst- robotik teknolojilere yönelirken;  temleri Araştırma Geliştirme
     ri 4.0’ın temel yapıtaşı; ‘sessiz, ka- şirketler için rakipler arasın- Laboratuvarı Koordinatörü Dr.
     ranlık, soğuk, insansız’ yani ‘akıllı  dan sıyrılamamak, robotların da  Öğr. Üyesi Burak İnner, robotu;
     fabrikalar’ın baş aktörleri; robot- önüne geçerek geleceğin riskleri  “mekanik sistemleri ve bun-
     lar, cobotlar ve robot teknolojileri.  arasındaki yerini alıyor. Kesin- larla ilişkili kontrol ve algılama
     Endüstri 4.0 felsefesi, akıllı fabri- tisiz ve esnek üretim, verimlilik  sistemleri ile bilgisayar algo-
     ka kavramı ile temelleniyor. Akıllı  ve karlılık artışı sağlayan robot- ritmalarına bağlı olarak akıllı
     fabrika, oldukça inovatif ve ge- lar, cobotlar ve robot teknoloji- davranan, yeniden programla-
     lişmiş fonksiyona sahip, üretim  leri, işletmelere sağladığı reka- nabilen; maddeleri, parçaları,
     sürecinin her aşamasının 7/24  bet avantajıyla geleceğin üretim  aletleri, programlanmış hare-
     takip edilebildiği, kontrol altında  modeli ve Endüstri 4.0’a geçişin  ketlerle yapılacak işe göre taşı-
     olduğu, oluşabilecek arızaların  anahtarı oluyor.        yan veya işleyen çok fonksiyon-
     öngörülebilme olanağının bulun-  * Endüstri 4.0’ın gözde robotu  lu makineler” diye tanımlıyor. *
     duğu fabrika demek. Endüstriyel  ise; cobotlar (kollobratif robot).  *Kaynakça: http://yapbenzet.ko-
     üretimde 4. Sanayi Devrimi özet- Fabrikalarda çalışan işçilerin  caeli.edu.tr/robot-nedir/
     le Endüstri 4.0, var olan fabrika,  asistanların niteliğindeki cobot-
     ürün ve üretim sistemlerinin yük- lar, üretim süreçlerindeki hızı ar- ‘colloboration’ kelimesinden ge-
     sek teknolojilerle entegre edile- tırıyor, verimi yükseltiyor, maliye- liyor. Cobotlar, ‘insanlarla birlik-
     rek inovatif ürünler ortaya çıkarıl- ti düşürüyor. Kollobratif kelimesi,  te hatasız bir şekilde çalışabilen,
     masını sağlıyor.         İngilizce ‘işbirliği’ anlamına gelen  onlarla maksimum etkileşime

     4 KobiEfor Dijital ìXEDW
   1   2   3   4   5   6   7   8   9