Page 5 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 5

robot, kan testi yapabilen, hiç in-
                     san teması olmadan doktorların   RPA (Robotic Process
                     veya sağlık çalışanlarının has-  Automation-Robotik
                     talarla iletişimini sağlayabilen,  Süreç Otomasyonu)
                     laboratuvarlara testleri teslim  nedir?
                     edebilen robotlar, otonom robot-
                                       RPA (Robotik Süreç Otomas-
                     lar, insansız otonom araçlar, yü-
                                      yonu), “yapay zeka (Artificial
                     zen, uçan robotlar, dronlar, beyin
                                      Intelligence-AI) ile yazılımın
                     damarlarını açabilecek kadar
       Cobot nedir?                         kullanımı ve daha önce insan-
                     küçük, mikro cerrahide kullanı-
                                      lar için gerekli olan yüksek ha-
                     lan robotlar, nano robotlar, in-
       İşbirliğine dayalı (kollobratif),               cimli, tekrarlanabilir görevleri
                     sanların sahip olduğu nesneleri
      insanlarla entegre çalışabilme                 ele alan makine öğrenme ye-
                     kavrama hassasiyetine sahip
      özelliğiyle üretimde verimliliği                tenekleri” olarak tanımlanıyor.
                     gripper (nesne tutucu) robot, mo-
      çok daha fazla artıran robot.                   Bu görevler sorguları, hesap-
                     bil robotlar, sürü robotlar, hibrid
                                      lamaları içerebiliyor. Kayıt ve iş-
                     robotlar, kendini onaran robotlar,
     girebilen robotlar’ olarak tanım-                 lemlerin bakımı, yazılım robotu
                     futbol oynayan, koşan, hoplayan,
     lanıyor. Cobotların, bir robotun                 veya botu olarak adlandırılan
                     zıplayan, takla ve ters takla atabi-
     tek başına çalışmasından daha  len, konuşan, haber spikerliği ya- RPA teknolojisi, çeşitli ortam-
     verimli olacak şekilde bir insanla                larda önceden tanımlanmış pek
                     pabilen, sorulara yanıt verebilen
     entegre çalışarak üretimde ve-                  çok görevi yapabiliyor. Bu robot-
                     robotlar, endüstride rutin işleri
     rimliliği çok daha fazla artırdığı                lar, bir çalışanı taklit ederek, izin
     ifade ediliyor.         yapan robotlar, insanla etkileşim  verilen uygulamalara girebiliyor,
      * Kaynakça: Türkiye’nin Endüstri 4.0  de kurabilen, işbirliği yapabilen,  API’lerle bağlantı kurup hesap-
     Platformu: https://www.endustri40.com  kendi kendine öğrendiklerini uy- lamalar yapabiliyor, e-postaları
     /cobotlar-endustri-4-0-robotlari/ gulayabilen, verileri analiz edebi-
                                      kontrol edebiliyor, veri girebi-
                     len, bakım planlaması yapabilen
      Dünyada ve Türkiye’de     makineleri, akıllı fabrikayı yöne- liyor, fatura tutarı doğrulaması
      robot teknolojileri      tebilen robotlar, hatta uzayda gö- yaparak fatura kesebiliyor, gö-
                                      revleri hesaplıyor, tamamlıyor
      Dünya küresel robot pazarı  revlendirilen robotlar…     ve çıkış yapıyor.
     hızla büyürken Türkiye’de bu pa-  Bilinen ve kayıtlara geçen ilk
     zarın önemli oyuncularından biri  robotik çalışma; İsmail Ebul İz
     olmak için çalışıyor. Küresel sal- Bin Rezzaz El-Cezeri’ye (1136- lardan. El Cezeri’den söz edince
     gında robotların işlevselliği daha  1206) ait. Sibernetik alanının ku- Leonardo Da Vinci’den de söz et-
     da öne çıktı, sağlıktan, lojistiğe,  rucusu sayılan Mucit El Cezeri,  memek olmaz. Da Vinci’nin en et-
     gıda sektöründen fabrikalarda  Fil Su Saati, Saz Çalan Robotlar  kileyici tasarımlarından biri; ha-
     üretime kadar birçok alanda ro- gibi döneminin çok ötesinde ino- lat ve makara sistemi vasıtasıyla
     botlar görev aldı. Yapay zeka des- vatif fikirlere ve çizimlere sahip.  hareket eden insansı robot (şö-
     tekli, hiçbir yere çarpmadan evi  El Cezeri’nin tasarladığı ve kağı- valye robot) olarak biliniyor. Hatta
     baştan başa süpürüp, silebilen  da döktüğü otomatik makineler,  bu robot projesi o kadar etkile-
     temizlik robotu, hiç insan teması  günümüz mekanik ve sibernetik  yici ki günümüze de ışık tutmuş;
     olmadan servis yapabilen garson  bilimine de ışık tutan çalışma- 2002’de Mark Rosheim, NASA
                                     için keşif robotları inşa ederken
                                     Da Vinci’nin sistemini baz aldı.
                                      ‘Robot’ sözcüğünü ise ilk kez
                                     100 yıl kadar önce Çek Yazar
                                     Karel Capek’in 1920’de yazdığı
                                     Rossum’un Evrensel Robotla-
                                     rı (Rossum’s Universal Robots-
                                     R.U.R) oyununda ifade ettiği, Çek
                                     dilinde ‘hizmet eden’, ‘zorunlu
                                     çalışan’, ‘çalışmaya mecbur’,
                                     ‘mecburi hizmet, angarya, köle
                                     emeği’, anlamına gelen ‘robota’
                                     kelimesinden türetildiği aktarılı-
                                     yor. Robot sözcüğü farklı dillerde
                                     ise ‘mekanik insan’ ve ‘mekanik
                                         ìXEDW   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10