Page 7 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 7

madan ya da dikkati dağılmadan  gun fiyat sunar.
                     tutarlı bir şekilde üretime devam  • Kullanıcı dostu, düşük kar-
                     edebiliyor, böylece esnek üretimi  bon ayak izi ile çevreci teknolojidir.
                     artırıyor, kalite ve standardı üst  • Üreticilerin küresel rekabet gü-
                     noktalara taşıyorlar.      cünü önemli ölçüde artırarak, düşük
                      • Robot teknolojileri, fiziki te- işgücü olan ülkelerdeki rakiplerini
                     mas olmadan akıllı telefon veya  geride bırakmalarına, üretime ve
                     tablet üzerinden ürün problemle- daha fazla istihdama olanak tanır.
     ölçekli şirketlerde değil, KOBİ’ler- rinin analizini ve servis hizmetini
     de de etkin şekilde kullanılmasıyla  de sağlayabiliyor.
     dünyada rekabet edebilir ve kalite- • Daha fazla esneklik, uyarla-
     de süreklilik sağlayabiliriz” dedi. nabilirlik, modülerlik, özerklik ve
                     yüksek üretkenlik sağlıyor.
      Cobotlar, robotlar ve      • Yeni iş modellerinin oluşma-
      robot teknolojilerinin    sını sağlıyor.
      işletmelere faydaları      • Üretim aksamadan arızala-
      • Endüstri 4.0 kavramının ya- nan robot bakıma yönlendirildi-
     pıtaşı akıllı fabrikaların lokomo- ğinde, işi diğer robotlar devralıyor.  Türkiye’de robotların
     tifi robotlar ve robot teknolojileri,  Arızanın öngörülmesi ve anlık ola- yoğun kullanıldığı
     üretimde verimlilik, kesintisizlik,  rak operatöre bildirilmesi maliyet,  sektörler
     tasarruf sağlıyor. Veriler anlık  verimlilik avantajı ve işgücünün  Türkiye’de robot, robot teknolo-
     analiz edilebildiği için yüksek ve- efektif kullanılmasını sağlıyor.  jileri ve otomasyon; otomotiv, oto-
     rimlilik sağlanabiliyor.      • Yeni geliştirilen teknolojiler- motiv yan sanayi, gıda, yiyecek ve
      • Robotlar ve cobotlar, 7/24  le siber güvenlik önlemleri açı- içecek, havacılık, savunma, sağ-
     çalışabiliyor. Bu da üretimde iş- sından üretimde güvenlik açıkları  lık, lojistik, makine, beyaz eşya,
     çilik maliyetlerini, riskleri,  işçi  yerinde çözülebiliyor. yüksek hassasiyet gerektiren
     sağlığı ve iş güvenliği açısından  • Üretimde kalite artışı sağlıyor.  elektronik ve montajda, ambalaj
     iş kazaları riskini minimize et- • Üretimde doğru maliyet ana- sektörlerinde yoğun kullanılıyor.
     meyi sağlıyor. Bir çalışandan daha  lizi yapılabilmesine ve enerji ta- Yakın gelecekte ise hizmet, eğlen-
     hızlı görevleri yerine getirebiliyor,  sarrufuna olanak sağlıyor.  ce ve turizm sektörlerinde de kul-
     zaman içinde durmadan, yavaşla-  • Üretimde çok yönlülük ve uy- lanımının artacağı öngörülüyor.
       Robot teknolojileri *

      • Endüstriyel robotlar     • Sürü robotları          robotlar
      • Ev robotları         • Modüler robotlar       • Cobotlar
      • Tibbi robotlar (cerrahi robotlar)  • Mikro robotlar     • Biyomimetik robotlar
      • Servis robotları       • Nano robotlar         • Bomba imha robotları
      • Eğlence robotları      • Beam robotlar (Biology,    • Endüstriyel robotlar
      • Uzay robotları         electronics, aestetics,   • Humanoid robotlar
      • Hobi ve yarışma robotları    mechanics)          • Medikal robotlar
                                     • Otonom robotlar
      • Sanal robotlar        • Eğitsel amaçlı robotlar
                                     • Sürü robotlar
      • Sabit robotlar (istasyon)  • Blok (lego benzeri) tabanlı
      • Tekerlekli robotlar       robot montaj setleri     • Telepresence robotlar
                                     • Uzay robotları
      • Ayaklı robotlar       • Düşük maliyetli
                                     • Robot kollar
      • Yüzen robotlar         programlanabilir robotik
                                     • RPA (Robotik Süreç
      • Uçan robotlar          kol setleri
                                       Otomasyonu)
      • Yılan robotlar        • Düşük maliyetli minimum    • Yapay zeka tabanlı sohbet
      • Yumuşak elastik robotlar    özelliklerde mobil robot tasarım
                                       robotu (chatbot).
      • Mobil küresel robotlar     kitleri
                                     Kaynakça: * Ankara Üniversitesi Eğitim
       (robotik toplar)      • Açık kaynaklı düşük maliyetli  Bilimleri Fakültesi BÖTE Bölümü’nden
      • Hibrid robotlar (Hareket    mobil robot platformları   Mustafa Numanoğlu’nun “Robot Türleri
       mekaniğine sahip ve sibernetik  • Düşük maliyetli, tam monte  ve Eğitsel Amaçlı Robotlar” çalışması.
                                     * www.robotteknolojileri.net (ÜRO-
       robotlar: hem elektronik    edilmiş mobil robotlar
                                     TAM-Üstüdar Robot ve Teknolojileri
       hem de biyolojik-canlı    • Modüler eğitsel robot kitleri Araştırma Merkezi tarafından hayata
       elemanları içerir)      • Açık kaynaklı minyatür sürü  geçirilmiş proje).
                                         ìXEDW   KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12