Page 8 - Dijital-KobiEfor-Subat-2021
P. 8

ABB, Türkiye’de üretimi desteklemeye devam edecek:

      Robot ve yeni teknolojilerde dünya lideri       Dünyanın önde gelen robotik ve makine otomasyon tedarikçilerinden biri olan
       ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, 400.000’den fazla robot çözümü sağlıyor.
       ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu Yerel İş Kolu Yöneticisi Cem Emre Tural,
     “ABB Türkiye, globalde ki gibi geleceğin akıllı, güvenli ve sürdürülebilir teknolojilerini
       müşterileriyle buluşturmaya, esnek ve değer katan otomasyon sistemleri ile
             üretim sektörünü desteklemeye devam edecektir” diyor.


        BB (ABBN: SIX Swiss Ex),
        üretken ve sürdürülebilir
     Abir gelecek için toplumun
     ve endüstrinin dönüşümüne enerji
     veren öncü bir küresel teknolo-
     ji şirketi. Elektrifikasyon, robotik,
     otomasyon ve hareket portföyünü
     birbirine bağlayan yazılım ile ABB,
     performansını yeni seviyelere ta-
     şımak için teknolojinin sınırlarını
     zorlamaya devam ediyor. ABB’nin
     başarısını 130 yıla uzanan mükem-
     meliyet geleneği ile bugün 100’den
     fazla ülkedeki yaklaşık 110.000 ça-
     lışanı sürdürüyor. www.abb.com
      ABB Robotik ve İmalat Otomas-
     yonu, robotik, makine otomasyonu
     ve dijital hizmetlerde öncü olarak
     otomotivden elektroniğe ve lojisti-
     ğe kadar çok çeşitli endüstriler için
     yenilikçi çözümler sunuyor. Dün-
     yanın önde gelen robotik ve ma-
     kine otomasyon tedarikçilerinden                             Cem
     biri olarak 400.000’den fazla robot                           Emre
     çözümü sağlayan ABB Robotik ve                              Tural
     İmalat Otomasyonu, her ölçekteki
     müşterilerinin üretkenliğini, es- balajlamak için çok hızlı olanlarına,  ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
     nekliğini, sadeliğini ve çıktı kalite- özellikle insanlarla birlikte güvenle  Konya, Kayseri , Samsun, Diyarbakır
     sini artırmasına yardımcı oluyor.  çalışmak üzere tasarlanan YuMi gibi  ve Adana) yerleşik 3 üretim fabrikası
      ABB Robotik ve İmalat Otomas- en son nesil işbirlikçi robotlara ka- ve 5 servis merkezi ile tüm iç pazar
     yonu Yerel İş Kolu Yöneticisi Cem  dar, her türlü müşteri ihtiyaçlarına  müşterilerine hizmet sunduğunun
     Emre Tural, geleceğin bağlantılı ve  uyacak çeşitli robotları imal etmek- altını çiziyor. Aynı zamanda 80’den
     kolaboratif fabrikasına geçişlerini  tedir” diye konuşuyor. ABB Robotik  fazla ülkeye de ihracat yaptıkları-
     desteklediklerini belirterek, “ABB,  ve İmalat Otomasyonu, 53’ten fazla  nı vurgulayan Tural, “ABB Türkiye,
     dünyadaki ilk endüstriyel boya ro- ülkede 100’den fazla lokasyonda  globalde ki gibi 4 iş alanı (Elektrifi-
     botunu, dünyanın ilk ticari elektrikli  10.000’den fazla kişiyi istihdam edi- kasyon, Robotik, Otomasyon ve Ha-
     mikroişlemci kontrollü robotu ve  yor. www.abb.com/robotics   reket) ile geleceğin akıllı, güvenli ve
     dünyanın insan ile beraber aynı or-               sürdürülebilir teknolojilerini müş-
     tamda çalışabilecek ilk gerçek işbir- Türkiye’den        terileriyle buluşturmaya, esnek ve
     likçi robotunu piyasaya sunmuştur.  80 ülkeyi ihracat      değer katan otomasyon sistemleri
     Bugün bir otomobil gövdesini kaldı- Cem Emre Tural, ABB Türkiye’nin  ile üretim sektörünü desteklemeye
     ran büyük robotlardan, yiyecek am- 1965 yılından bu yana aktif olarak, 9  devam edecektir” diyor.

     8 KobiEfor Dijital ìXEDW
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13