Page 5 - Dijital-KobiEfor-Nisan-2021
P. 5

DİJİTAL KobiEfor: Zehra   lanılan operasyonel maliyetler
         Hanım Alneo’dan kısaca    ve sabit ücretler bulunmazken,
         bahsedebilir misiniz?    KOBİ’ler çoklu POS karmaşasın-
         Alneo Direktörü Zehra Ak-  dan kurtuluyor. Alneo, klasik POS
        soy: Alneo, 1.5 yıldır şirketlerin  rulolarındaki kâğıt israfını çev-
        cep telefonuna yükledikleri POS  reci dijital yaklaşım misyonu ile
        altyapısı ile 7/24 hızlı ve kolay  önlüyor. Ayrıca hızlı teknik destek
        ödeme almasına ve müşterilerin  süreçleri sağlıyor ve anında müş-
        güvenli ve pratik ödeme yapa-  teri desteği ile de müşteri mem-
        bilmelerine olanak sunan yeni  nuniyetini artırıyoruz.
        nesil tahsilat uygulaması olarak  DİJİTAL KobiEfor: Pandemi
        hizmet veriyor. KOBİ’lere ve şir- döneminin tahsilatlara olan
                                                  Vahdettin
        ketlere zaman ve mekândan ba-   etkisi Alneo’yu nasıl etkiledi?           Çılgın
        ğımsız güvenli tahsilat yapabilme  Alneo’nun ileriye yönelik
        imkânı sunuyor.          projeksiyonu nedir?       Tam olarak neler sunuyor?
                         Alneo Direktörü Zehra Aksoy:  Pazara en büyük katkısı
                        Pandemi yılı olan 2020’de BKM   nedir? Neleri değiştiriyor?
                        verilerine göre ülkemizde 1.15   Semosis Büyüme ve Satış
                        trilyon TL kartlı ödeme ve kartlı  Yöneticisi Vahdettin Çılgın: Si-
                        ödeme hacminde ise yıllık %17
                                        zin de söylediğiniz gibi Semo-
                        büyüme gerçekleşti. Alneo’nun
                                        sis senet oluşturma, yönetme,
                        da dahil olduğu sanal POS dün-  devretme ve tahsilat süreçlerini
                        yasındaki 2020 yılı işlem hacmi
                                        dijitalleştiren bir senet yönetim
                        ülkemizde 260 milyar TL olur-
                                        platformu olarak Türkiye’de bir
                        ken, 264 milyon da kart adedine
                                        ilki gerçekleştiriyor.
                        ulaşıldı.
                                         Biraz daha açmak gerekirse
                         Alneo özelinde ise pandeminin
                        etkisi elbette olumlu oldu. Yak- kıymetli evrak (senet) üzerine
                        laşık 1.5 yıllık bir startup olarak  oluşturulmuş vadeli mal ve hiz-
                        yeni nesil dijital ödemeler kapsa- met alımlarında, borç alacak
                        mında öncü olan Alneo, 310 mil- ilişkisi oluşturulmasında; alıcı,
        Zehra             yon TL işlem hacmini ve 110 bin  satıcı, borç veren ve alan rolle-
        Aksoy
                        işlem adedini aştı. 58’den fazla  rindeki kişi ve kurumları, işlem
                        sektörde kullanılan Alneo’da ha- esnasında ve önceden oluştu-
         DİJİTAL KobiEfor: Alneo’nun  cimsel olarak aylık büyüme oran- rulmuş senetli alacakların devir
         KOBİ’lere getirdiği avantajlar  larımız yüzde 35’lere dayandı. Bu  işlemlerinde, uygulama içerisin-
         nelerdir?          gelişmeler bizi heyecanlandırı- de yapmış olduğu kontroller ile
         Alneo Direktörü Zehra Aksoy:  yor ve daha fazla KOBİ’ye ulaşma  her türlü sahtecilikten koruyor.
        Alneo ile öncelikle ister uzaktan  gayretiyle çalışmalarımızı sürdü- Doğru kişilerle oluşturulan alış-
        ister yakından 4 farklı ödeme  rüyoruz. Müşterilerimizin artan  verişlerle ticaretin sürekliliğini
        yöntemi ile güvenli ve pratik 7/24  ilgisi ve talebi ile Alneo finansal  sağlıyor.
        online tahsilat imkânı sağlıyo- projeksiyonunu günlük 10 milyon  Öte yandan Semosis banka
        ruz. Böylece KOBİ’lerin cirolarını  işlem hacmi olarak hedefliyoruz.  müşterilerinin tahsil olması için
        artırmalarına katkıda bulunu-  Daha iyi ve çok kanallı, kesintisiz
        yoruz. Bunun yanı sıra KOBİ’ler  müşteri deneyimi sağlamak için  bıraktıkları senetlerin uzun ve
        birden fazla banka anlaşması-  uygulamamızı güçlü ekibimiz ile  zahmetli olan tahsil süreçleri-
        na ve fiziki POS almaya gerek  yükselen teknoloji trendlerine  ni sunmuş olduğu takip ve tah-
        duymadan tek uygulamada tüm   uygun aralıksız bir şekilde geliş- sil kolaylığı ile kısaltıyor. Yani bu
        banka kartlarına rekabetçi oran- tiriyoruz.           ödemeleri bankaya gitmeden ve
        lar ile tek/taksitli çekim alterna- DİJİTAL KobiEfor: Vahdettin  nakit taşımaya gerek olmadan
        tifine ulaşıyor. Ödemeler ertesi  Bey Semosis hem Türkiye’de  yapabiliyorsunuz. Kişilerin senet-
        iş günü üye işyeri hesaplarına   hem de bildiğimiz kadarıyla  ler üzerinden yapmış olduğu her
        ödeniyor.             dünyada benzeri olmayan    türlü işlemi istenilen zamanda,
         Tüm  bunlara  ek  olarak   bir ürün. Bu ürünün gelişim  hızlı güvenli ve pratik hale getire-
        Alneo’da, fiziki POS’larda kat-   hikayesini anlatır mısınız?  rek takip edilebilir kılıyor.
                                            Nisan 2021 KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10