Page 6 - Dijital-KobiEfor-Nisan-2021
P. 6

DİJİTAL KobiEfor: Semosis  yönetimi ve ödeme hizmetleri
         özelinde hedefleriniz     sağlayan web tabanlı bir tahsilat
         nelerdir?          platformudur. Kısaca aidat topla-
         Semosis Büyüme ve Satış Yö- yan kuruluşlara düzenli tahsilat
        neticisi Vahdettin Çılgın: Kısa  sunan bir platform da diyebiliriz.
        bir süre önce hayata geçirdiği- Önümüzdeki aylarda faaliyetle-
        miz Semosis’in öncelikle kişi- rimize başlayacağız. Kozmos ile
        lerin aralarında yapmış olduğu  dernekler ve vakıflar üye, topluluk
        vadeli mal ve hizmet alımların- yönetimlerini tek yerden yapabile-
        da kullandığı en güvenli senet  cek. Düzenli tahsilat alan firmalar,
        oluşturma ödeme ve yönetme   site apartman yönetimleri olmak
        hizmeti sunan ve bu alandaki  üzere tahsilat süreçlerini yönet-
        tüm taraflara bankalar dahil hiz- mek isteyenler de ek yerden ger-
        met sunan bir platform olmasını  çekleştirebilecek.
        bekliyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek  DİJİTAL KobiEfor: Kozmos’a
        kıymetli evraklar üzerine yazılı  dair hedefleriniz, planlarınız
                                         N. Can
        blockchain tabanlı platformu ol-  nelerdir?
                                         Hitay
        masını hedefliyoruz.        Kozmos Direktörü Hasan Sami
         Semosis ilerleyen dönemde  Bayansar: Düzenli tahsilat alan  Kıdemli Yöneticisi N. Can Hitay:
        bono senetlerinin kullanıldığı her  firmaların, kuruluşların tahsilat  PosBasit son kullanıcı için hızlı ve
        alanda borç alıp verme işlemleri,  yönetimini kolaylaştıracak ürün- kolay bir deneyim. Benzersiz ko-
        mal ve hizmet alımlarının yapıl- ler ve değerler sunmak ve düzen- misyon seçeneklerimize ek olarak
        dığı sektörlere içerik ve veri sağ- li tahsilat yapılan farklı dikeyler- tüm kartlara taksit imkânı suna-
        layarak tek bir noktadan kıymetli  de tahsilat yöntemlerini artırmak  cağız. Uygulamamızda ertesi gün
        evraklar üzerine yazılı borçlanma  istiyoruz.          üye iş yerine ödemenin yanı sıra
        belgelerinin yönetilebildiği ra-  Ödeme yapan ve ödeme alan-  POS kurulum bedeli, kota, aylık
        kipsiz bir platform olma yolunda  ların aynı platformda buluşma- ücret, işlem başı sabit ücret bu-
        emin adımlarla ilerliyor.    larını ve tahsilat süreçlerini yö- lunmayacak. Kullanıcı dostu ara
                        netmelerini sağlayacağız. Insha  yüzlerimiz sayesinde üye iş yer-
                        Ventures’a ait diğer ürünlerle site  lerimize satışlarını yakından ta-
                        apartman yönetimleri başta ol-  kip edebileceği sorunsuz bir akış,
                        mak üzere tüm paydaşların finan- son kullanıcılara da güvenli alış-
                        sal ihtiyaçlarına destek olacağız.  veriş yapma deneyimi sunacağız.
                        Uçtan uca API’lerle, tüm bankacı- Üye işyerlerimize ve son kullanı-
                        lık işlemlerini tahsilat platformu- cıya yönelik canlı destek ile müş-
                        nun hizmetine sunacağız.     teriye özel çözümleri de hayata
                         DİJİTAL KobiEfor: Can Bey   geçireceğiz.
                         PosBasit’in şirketlere sunduğu  DİJİTAL KobiEfor: PosBasit
                         avantajları anlatır mısınız?  tarafında hedefleriniz nelerdir?
                         PosBasit Büyüme ve Satış    PosBasit Büyüme ve Satış Kı-
                        Kıdemli Yöneticisi N. Can Hitay:  demli Yöneticisi N. Can Hitay: İlk
                        PosBasit; tüm kredi kartlarına  yılımızda amacımız en iyi alternatif
                        sunduğu düşük komisyon oran-   olmak. Sadece bir ödeme platfor-
                        ları ve sınırsız taksit seçeneği ile  mu olmaktan ziyade, müşterilerinin
         Hasan Sami          şirketlerin müşterilerine güven- 360 derece ihtiyaçlarını dinleyen ve
         Bayansar           li bir online alışveriş deneyimi  çözen, üye işyerlerimize özel avan-
                        sunmasını sağlayan bir Sanal   tajlar ve indirimlerden yararlana-
         DİJİTAL KobiEfor: Hasan Bey  POS uygulaması olarak kısa bir  bileceği bir ekosistem geliştirmeyi
         sizden de kısaca Kozmos’u  süre sonra faaliyetlerine başla- hedefliyoruz. E-ticarete yeni baş-
         dinleyebilir miyiz?     yacak.              layanlar için de pazarlama, satış,
         Kozmos Direktörü Hasan Sami   DİJİTAL KobiEfor: Sanal POS  müşteri yönetimi vb. içeriklerin ola-
        Bayansar: Kozmos; profesyonel   alanında çok sayıda oyuncu  cağı PosBasit Akademi’yi kurmak
        konut sakinleri ve ticari mülk yö- var. POS Basiti güçlü kılan  ve tacirleri/esnafları e-ticaretle ta-
        netim şirketleri için finans, mu-  özellikleri neler?      nıştırmak da hedeflerimiz arasında
        hasebe, mülk yönetimi, topluluk  PosBasit Büyüme ve Satış   yer alıyor.

        6 KobiEfor Dijital Nisan 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11