Page 8 - Dijital-KobiEfor-Nisan-2021
P. 8

Yapay zekâ alanındaki küresel mücadele, geleceği şekillendirecek…

           Gelecekte hayatımızı en çok etkileyecek sistemler, üçüncü dalga yapay
          zekâ sistemleri sayesinde olacak. Bu sistemde yapay zekâ, yaşadığımız
           dünyanın nasıl çalıştığını ve içinde bulunduğu durumu anlayabilecek
         modeller geliştirecek, kendi kendine karar verme süreçlerini şekillendirerek
         mantıksal kuralları keşfedecek, kendini programlayarak soyut bir düşünce
         bile geliştirebilecektir. Yapay zekânın ulusal stratejisinin olması, yerli ve milli
             yapay zekâ endüstrisinin geliştirilmesiyle anlam ifade edecek.

          ‘Gelecekte yapay zekâ teknolojisi              numlar arasında bu konu daima ön
         hayatımızın işleyişini tamamıyla de-             planda olmuştur. Son olarak yayım-
         ğiştirecek mi yoksa şu an kullandı-              ladığımız ‘Türkiye’de Yapay Zekâ
         ğımız alanlarla mı sınırlı kalacak?’             Teknolojilerinin Gelişimi İçin Görüş
         sorusu hâlâ bir soru işareti. Ancak,             ve Öneriler Kavramsal Raporu’ bü-
         bugün kullandığımız birçok teknolo-              yük ses getiren bir referans belge
         jinin de geçmişte birer hayal ürünü              olarak ortaya çıkarılmıştır.
         olduğunu unutmamak, ufkumuzu                  Yapay zekâ, nesnelerin interneti
         geniş tutabilmek açısından önemli.              ve büyük veri gibi teknolojilerle bü-
          Gelişmeler Kovid-19 salgını ile               tünleşmiş bir şekilde yüksek isa-
         yapay zekânın öneminin iyice arttı-              bet oranlı tahminlere kadar birçok
         ğını gösteriyor ve söz konusu tek-              insanüstü faaliyeti hızlıca bilebilir
         nolojinin salgından sonra stratejik              ve bunlara bağlı olarak geliştirdiği
         bir konu olmaya başladığını, tüm ül-             önlemleri yerine getirebilir. Ancak
         kelerin küresel liderliği elde etmek  Rahmi Aktepe      öncelikle etik süreçler, sonuçlar ve
         için yarışa girdiğine işaret ediyor.             hukuki uyumluluk gelecekte ortaya
                           dƺƌŬŝLJĞ ŝůŝƔŝŵ ĞƌŶĞŒŝ
          Kovid-19 salgını ile yeniden şe-              çıkacak modeller açısından insan-
         killenen dünyada veri paylaşımında     ;d Ϳ       lık için çok çok önemlidir.
         yaşanan artışlar, yapay zekâda atı-  'ĞŶĞů ĂƔŬĂŶŦ      Gelecekte hayatımızı en çok et-
         lım yapılmasına ve bu teknolojinin              kileyecek sistemler, üçüncü dalga
         sağlık yönetiminden güvenliğe ka- rüldüğü malum.       yapay zekâ sistemleri sayesinde ola-
         dar pek çok alanda günlük yaşam- Türkiye’nin de bu alanda ön saf- cak. Bu sistemde yapay zekâ, yaşa-
         da daha da etkili olmasına yol açtı.  larda yer alması, kalkınmasında  dığımız dünyanın nasıl çalıştığını ve
          Yapay zekâya dayalı teknolojiler  stratejik öneme sahiptir. Ülkemizin  içinde bulunduğu durumu anlaya-
         sayesinde küresel gayri safi milli  yapay zekâ alanında küresel ölçek- bilecek modeller geliştirecek, ken-
         hasılanın 2030’da bugünkü sevi- te rekabetçi konumda olabilmesi  di kendine karar verme süreçlerini
         yesinden yüzde 16 artması öngö- ve gereksinim duyulan sektörler- şekillendirerek mantıksal kuralları
         rülürken; bu sürecin yaklaşık 13.4  de özgün yapay zekâ çözümlerinin  keşfedecektir. Ayrıca, üçüncü dalga
         trilyon dolarlık artı değer sağlama- hızlı bir şekilde hayata geçirilebil- sistemler, farklı kaynaklardan veri
         sı bekleniyor.         mesi için küresel değerlere uygun  toplayabilecek, bu verileri kendi sis-
          Büyük atılım olanakları yaratan  standartlarda üretim yapabilme- temleri için kullanılabilir hale getire-
         yapay zekâ ve büyük veri analitiği  miz ve bunun için eğitim ve Ar-Ge  cek ve kendini programlayarak soyut
         alanlarının daha karmaşık ve daha  düzeyimizi yükseltmek başta ol- bir düşünce bile geliştirebilecektir.
         doğru modelleri oluşturmak için  mak üzere bir dizi aşamayı hızla  Teknolojik ayrıntılar ne olursa
         gerekli araçları sağladığını biliyoruz.  geçmemiz önem taşıyor. olsun, yapay zekânın ulusal stra-
         Bu teknolojiler yardımıyla gelecek- Türkiye Bilişim Derneği (TBD)  tejisinin olması, yerli ve milli yapay
         teki birçok olumsuzlukla savaşmak  olarak bizler, ‘Yapay Zekâ’ konusun- zekâ endüstrisinin geliştirilmesiyle
         için umut verici stratejiler belirlen- da neredeyse TBD’nin yaşı kadar  anlam ifade edecek. Aynı zamanda
         mesine olanak bulunabileceği ko- uzun bir süreden beri çalışmak- nitelikli insan kaynağının karşılan-
         nusunda ümitlerimiz pekişiyor. tayız. Bilişim Dergisi’nde yer alan  ması, beyin göçünün önlenmesi ve
          Bu yüzyıla damga vuran un-  bilimsel makaleler, Ulusal Kurul- Ar-Ge kültürünün oluşturulması
         surlardan biri olarak yapay zekâ  taylarımızda düzenlediğimiz pa- ile birlikte “Teknoloji üreten bir
         teknolojilerini geliştiren ve doğ- neller, çalıştaylarımızda seçtiğimiz  Türkiye” dileğimize en kısa sürede
         ru kullanımını başaran ülkelerin  tartışma konuları, Bilişim ve Hukuk  kavuşmak için üzerimize ne düşer-
         büyük atılım yapacağının öngö- Sempozyumlarımızda yer alan su- se yapmaya daima hazırız.

        8 KobiEfor Dijital Nisan 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13