Page 5 - Dijital-KobiEfor-Mayıs-2021
P. 5

inansal ödeme teknolojileri  ve gelişim seviyeleriyle gelecek  üst seviyede yer alırken, finansal
       sektörünün Türkiye’deki li- beklentilerini tespit etmek ve bu  olgunluğu alt kategoride olup di-
     Fder kuruluşlarından Paynet;   segmentteki ürün ve hizmet stra- jital olgunluğu üst seviyede olan
     ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin  tejimizi güncellemek açısından  şirketlerin oranı yüzde 3,2’de ka-
     dijital, finansal, teknolojik altya- çok önemsiyoruz. KOBİ’lerin iş  lıyor. Yani dijitalleşen KOBİ’ler fi-
     pıları ve gelişim seviyeleriyle ge- hacimlerini büyütmenin ancak di- nansal olarak da güçleniyor.
     lecek beklentilerini tespit etmek  jital dönüşümle gerçekleşeceğini  Yine araştırmada ortaya çıkan
     üzere TÜRKONFED ile birlikte  düşünüyoruz. Araştırma sadece  bir diğer çarpıcı sonuç, pandemi
     “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Kar- KOBİ’lerin dijitalleşmesine değil  sürecinin KOBİ’lerde dijital dönüşü-
     nesi” başlıklı bir araştırma ger- finansal anlamda nasıl bir dönem- mü hem hızlandırması hem de bu
     çekleştirdi. Bu araştırmayla KOBİ  den geçtiklerine de ışık tutuyor.  alanda yapılacak yatırımların önün-
     segmentinde teknoloji kullanımı- Araştırmaya katılan KOBİ’lerin  de bir engel teşkil etmiş olması.
     nın ve dijital yatırımların henüz çok
                     yüzde 60’a yakınının pandemi dö-
     alt seviyede olduğunu gördüklerini
                     neminde cirolarında ortalama yüz- Dijitalleşme her sektör için
     belirten Paynet CEO’su Serkan Çe- de 40’a varan kayıplar yaşadıkları- hem rekabette öne geçmenin
     lik, “Bu bizim açımızdan hem ürün
                     nı görüyoruz.          hem hızlanmanın en önemli ara-
     ve çözümlerimizi pozisyonlamamız                cı olarak görülüyor. Peki tek-
     için bir fırsat doğuruyor hem KO-                nolojiye yatırım yapan KOBİ’ler
     Bİ’lerin bu alandaki farkındalığını               hangi nedenlerle dijitale yatırım
     artırmak üzere yeni bir strateji or-              yapıyor?
     taya koymak zorunda olduğumuz                   Araştırmaya göre 2017-2020
     mesajını bizlere veriyor.” diyor.                yılları arasında KOBİ’lerin dijital
      KOBİ’lerin nakit akışı yönetim-                alana yatırım yapma nedenlerinin
     lerini ek bir yatırım maliyetine                başında yüzde 60,9 ile yeni müşte-
     katlanmadan, tek bir anlaşma                  ri talebini karşılayabilmek geliyor.
     ve tek bir platform üzerinden                  Gelecek üç yıl içinde dijital alana
     Paynet hizmet modeliyle dijital-                yatırım yapmayı hedefleyen şirket-
     leştirebildiklerini ve bunu önü-
                                     lerin ise yüzde 61,8’i COVID-19 sü-
     müzdeki dönemde daha sık vur-
                                     recinde dijitalleşmenin öneminin
     gulayacaklarını dile getiren Çelik,
                                     artmasını, yüzde 58,2’si yeni müş-
     “Yakın zamanda TÜRKONFED ile
                                     teri talebini karşılayabilmeyi, yüz-
     birlikte bu farkındalığı artırmak
                                     de 54,6’sı ise rekabette geri kalma
     üzere bir etkinlik serisi başlata-
                                     endişesini gerekçe gösteriyor.
     cağız. KOBİ’lerin büyüme yolcu-
     luklarını desteklemek amacıyla
                                      Teknolojiye yatırım yapan KO-
     2021 yılında da dijital dönüşüm
                                     Bİ’lere baktığınızda bu yatırımları
     süreçlerine katkı sağlayacak yeni
                                     hangi alanlarda gerçekleştirdiğini
     finansal ürün ve çözümlerimizi
                                     görüyorsunuz?
     hızla devreye almaya devam ede-  Yine araştırmaya göre KO-    2017-2020 yılları arasında tek-
     ceğiz.” şeklinde yakın gelecek  Bİ’lerin 2021’e dair öngörüleri  noloji yatırımı yapan KOBİ oranı
     planlarına vurgu yapıyor.    kötümser bir tablo çiziyor. 2021’e  yüzde 32,4. Bu KOBİ’lerin ger-
      Paynet CEO’su Serkan Çelik ile  ilişkin olumsuz makroekono- çekleştirdikleri dijital yatırımlar-
     gerçekleştirdikleri araştırmayı ve  mik beklentilerin giderilmesi  da yüzde 59,6 ile internet sitesi,
     KOBİ’leri dijital dönüşümlerinde
                     ve ciro kayıplarındaki telafilerin  yüzde 59 ile de şirket donanımları
     nasıl destekleyeceklerini konuştuk.
                     ancak dijital dönüşümle sağla- ilk iki sırada yer alıyor. Teknolojik
                     nacağını düşünüyoruz. KOBİ’le- altyapı, sosyal medya, siber gü-
      Paynet olarak Türk Girişim ve
                     rin Dijital ve Finansal Karnesi  venlik ve bilgi güvenliğine yönelik
     İş Dünyası Konfederasyonu (TÜR-
                     Araştırması’nda dijital olgunluk  yatırımlar yüzde 50’nin üzerinde
     KONFED) ile “KOBİ’lerin Dijital ve
                     seviyesi yüksek firmalarda fi-  şirket tarafından hayata geçiri-
     Finansal Karnesi” başlıklı bir araş-
                     nansal olgunluk seviyesinin de  lirken; e-ticaret, kurumsal kaynak
     tırma gerçekleştirdiniz. Öncelikle  yüksek olması bu görüşümüzü  planlaması (ERP) ve müşteri iliş-
     araştırmanın en çarpıcı sonuçlarını
                     destekliyor. Araştırmaya göre  kileri yatırımları (CRM) yüzde 50
     paylaşır mısınız?
                     finansal olgunluk düzeyi üst   ortalamasının altında kalıyor. Şir-
      Bu araştırmayı KOBİ’lerin diji-
                     grupta yer alan şirketlerin yüz- ketlerin gelecek üç yıl içinde yatı-
     tal, finansal, teknolojik altyapıları
                     de 47,5’inin dijital olgunluğu da  rım yapmayı planladığı alanlarda
                                         0D\ÜV   KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10