Page 6 - Dijital-KobiEfor-Mayıs-2021
P. 6

KAPAK     internet sitesi yine ilk
     sırada yer alsa da ya-
     tırım yapmayı plan-
     layanların oranının
     yüzde 55,6’ya düştü-
     ğü görülüyor. 2017-
     2020 yılları arasında
     yüzde 45,7 seviye-
     sinde olan e-ticaret
     yapma planı ise ge-
     lecek dönem yatırım
     planlarında  yüzde
     52,6’ya çıkıyor. Yine
     aynı yıllar arasın-
     da 35,1 seviyesinde
     gerçekleşen  mobil
     uygulama  geliştir-
     me yatırımlarının da
     gelecek üç yıl içinde
     yüzde 44,4’e yükse-
     leceği ifade ediliyor.
                      Finansal ödeme teknolojileri  ğer yarattığını bir kez daha gör-
      Araştırma sonuçlarını değerlen- sektörünün Türkiye’deki lider ku- müş olduk.
     dirdiğinizde KOBİ’ler’in karnesinin  ruluşlarından biri olarak ülkemiz  Ayrıca KOBİ segmentinde tek-
     en zayıf olduğu noktanın ne oldu- ekonomisinin belkemiğini oluş- noloji kullanımının ve dijital yatı-
     ğunu düşünüyorsunuz? Hangi    turan KOBİ’lere, dijital dönüşüm  rımların henüz çok alt seviyede
     alanda gelişim ihtiyaçları öne çı- süreçlerinde rehberlik ediyoruz.  olduğunu görüyoruz. Bu bizim
     kıyor?              KOBİ’lerin özellikle bu kapsamda  açımızdan hem ürün ve çözüm-
      Araştırma kapsamında şirket- en çok ihtiyaç duydukları finansal
     lerin dijital olgunluk düzeylerini  ürün ve hizmetleri geliştirmeye  lerimizi pozisyonlamamız için bir
     tespit etmek üzere bu alandaki  odaklanırken şirketlerin ihtiyaç- fırsat doğuruyor hem KOBİ’lerin
     insan kaynağı altyapısı ve hiz- larının da her geçen gün değiş- bu alandaki farkındalığını artır-
     met alımı da incelendi. Buna   tiğini görüyoruz. Bu anlayışla  mak üzere yeni bir strateji ortaya
     göre bilgi teknolojileri personeli  değişen ihtiyaçlara uygun olarak,  koymak zorunda olduğumuz me-
     bulundurmayan ve bu alanda dı-  bugüne kadar farklı sektörlerde  sajını bize veriyor.
     şarıdan hizmet almayan şirket-  faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin- Paynet olarak müşterilerimizin
     lerin oranının yüzde 50,2 olduğu  den fazla işletmenin tahsilat ve  dijital dönüşümünü finansal tek-
     görülüyor. Şirketlerin dijital dö- ödemelerine aracılık ederek fi- noloji çözümlerimizle destekliyo-
     nüşüm süreçlerinde zayıf kaldı- nansal süreçlerini dijitalleştirdik.   ruz. Bugün olduğu gibi önümüz-
     ğı alanlardan bir diğeri ise diji- Hem pandeminin derinleştirdi- deki dönemde de KOBİ’lerin nakit
     tal pazarlama. KOBİ’lerin yüzde  ği bu değişimi daha iyi anlamak  akışı yönetimlerini ek bir yatırım
     56,3’ü dijital pazarlama alanında  hem Türkiye ekonomisinin sür- maliyetine katlanmadan, tek bir
     personel bulundurmadıklarını ve  dürülebilir büyümeye ulaşabil- anlaşmayla, tek bir platform üze-
     dışarıdan hizmet almadıklarını  mesi için KOBİ’leri çok yakından  rinden Paynet hizmet modeliyle
     ifade ediyor. Dolayısıyla KOBİ’le- takip ediyoruz.       dijitalleştirebileceklerini daha sık
     rin bu alandaki bilgi ve farkın-  Bununla birlikte ülkemizdeki  vurgulayacağız. Yakın zamanda
     dalık düzeylerinin geliştirilmesi  pek çok işletmenin pandemi ko- TÜRKONFED ile birlikte bu far-
     gerekiyor. Biz de bu alanda daha  şullarından dolayı çok ağır ticari  kındalığı artırmak üzere bir etkin-
     çok farkındalık yaratmak adına  ve finansal bir tabloyla karşı kar- lik serisi başlatacağız. KOBİ’lerin
     TÜRKONFED ile yakın iş birliği- şıya olduklarını da yine bu süreç- büyüme yolculuklarını destek-
     mize devam edeceğiz.       te gözlemliyoruz. KOBİ’lerde en  lemek amacıyla 2021 yılında da
                     çok tercih edilen finansal kuruluş  dijital dönüşüm süreçlerine katkı
      Siz Paynet olarak KOBİ’lerin  olarak, bu araştırmayla geliştir- sağlayacak yeni finansal ürün ve
     dijitalleşmesini desteklemek için
                     diğimiz ürün ve çözümlerin pek  çözümlerimizi hızla devreye al-
     neler yapıyorsunuz?       çok açıdan gerçek anlamda de-  maya devam edeceğiz.

     6 KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11