Page 8 - Dijital-KobiEfor-Mayıs-2021
P. 8

(53 6à67(0/(5à 9( 8<*8/$0$/$5,

        Dijital dönüşümde işletmeleri geleceğe yakınlaştırıyor

      ERP Sistemleri ve Uygulamaları     Pandemi ile birlikte iş dünyası         (Enterprise Resource Planning-
     dijital dönüşüme odaklandı.           Kurumsal Kaynak Planlama) pazarı
     İşletmelerin insan, fiziksel ve          hızla büyüyor. ‘ERP Sistemleri ve
     finansal kaynaklarını bir araya          Uygulamaları’, Endüstri 4.0, 5.0, 6.0,
     getirerek uçtan uca etkin ve verimli       7.0’a hazırlanan işletmeleri geleceğe
     yönetilmesini sağlayan sistem,          yakınlaştırıyor.
     uygulama ve yazılımlar bütünü ERP         +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <$1,.7$ú

       andemi ile birlikte iş dün- tirerek uçtan uca etkin ve verim- ma), işletmeleri geleceğe yakın-
       yasının odağına dijital dö- li yönetilmesini sağlayan sistem,  laştıran çözümler sunuyor. ERP
     Pnüşüm yerleşti. Endüstri-    uygulama ve yazılımlar bütünü  kurumsallaşmanın dijital altyapı-
     yel üretim süreçleri ve tüm ticari  ERP (Enterprise Resource Plan- sı. Uzmanlar, ‘ERP Sistemleri ve
     süreçler değişiyor. İş yapış mo- ning-Kurumsal Kaynak Planla-  Uygulamaları’nın KOBİ ve büyük
     dellerini yeniden şekillendiren
     Pandemi’de işletmelerin varlı-   ERP nedir?
     ğını sürdürübilmesi, verimliliği
                       ERP (Enterprise Resource Plan- rın çeşitli yazılım ve donanımlarını
     artırabilmesi djital dönüşümüyle
                     ning-Kurumsal Kaynak Planlama),  kullanır. ERP, işletmenin farklı iş
     doğru orantılı hale geldi. Bilgi
                     işletmelerin kaynaklarını (insan  tiplerini, faaliyetlerini yönetmele-
     en değerli sermaye, fakat yöne-
                     fiziksel ve finansal kaynaklar) bir  rini sağlayan değişik yazılım mo-
     tilemeyen bilgi, ‘bilgi’ sayılmıyor.
                     araya getirmek; uçtan uca yönetil- düllerini tek bir veritabanı altında
     Kurumsallaşmamış, dijital dönü-
                     mesini, verimli kullanılmasını sağ- toplayan, değişik verilerin sakla-
     şemeyen işletmeler, yokolma ris-
                     lamak amacıyla geliştirilmiş sistem  nabildiği bütünleşik bir veritabanı
     ki altında. Pandemi sürecinde ve
                     ve yazılımların genel adıdır.  kullanan yapıdır. ERP (Kurumsal
     sonrasında ise işletmelerin varlı-
                       Bir organizasyonun tüm veri ve  Kaynak Planlama-KKP) ile ulaşıl-
     ğını sürdürecek, geleceğe taşıya-
                     proseslerinin tek bir noktada en- mak istenen temel amaç, işletme-
     cak çözümlerin başında ‘ERP Sis-
                     tegre edildiği bilgi sistemleri olan  nin verilerini bir araya getirerek
     temleri ve Uygulamaları’ geliyor.
                     ERP Sistemleri ve Uygulamaları,  bunları karara dönüştürecek an-
      İşletmelerin insan, fiziksel ve
                     işlem yapabilmek için bilgisaya- lamlı sonuçlara ulaşmaktır.
     finansal kaynaklarını bir araya ge-
     8 KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13