Page 9 - Dijital-KobiEfor-Mayıs-2021
P. 9

ölçekli tüm işletmelerin kurum- nüşür, böylece yönetim kararları  • Açık Kaynak Kodlu (AKK)
     sallaşmasında ve dijitalleşmesinde  daha objektif olur.     Çözümler-AKK’lı ERP
     ‘can simidi’ olduğunu dile getiriyor.  • İşletme yönetimine çok daha  • BI-İş Zekası / Mobil İş Zekası
      Pandemi, gelecekle bugün ara- etkili ve hızlı bir karar mekaniz- Uygulaması / Mobil ERP ve İş Ze-
     sını yakınlaştırdı, uzmanların diji- ması kazandırır.      kası Uygulamaları
     tal dönüşüme ilişkin önümüzdeki  • İşletmenin insan, fiziksel ve  • SaaS (Software as a Service-
     5 yılda gerçekleşeceğini düşün- finansal kaynaklarını planlı ve  Hizmet Olarak Yazılım) ERP
     düğü öngörüleri geçtiğimiz 1 yılda  verimli kullanılmasını, dolayısıy- • MRP-İhtiyaç Kaynak Planlama
     gerçekleşti. Pandemi öncesinde  la işletmenin sürdürülebilirliğini  / MRP II-Üretim Kaynak Planlama
     Endüstri 4.0’a geçiş konuşulurken  sağlar.            •Üretim Yönetimi / MES-Üretim
     bugün Endüstri 5.0, 6.0, hatta En- • Geliştirilmiş iş içgörüleri:  Yönetim Sistemleri / Üretim Plan-
     düstri 7.0 konuşuluyor. ‘ERP Sis- Raporlarla oluşturulan gerçek  lama ve Yönetim Çözümleri PLM-
     temleri ve Uygulamaları’ ise dijital  zamanlı bilgilerle geliştirilmiş iş  Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
     dönüşen işletmeleri, bugünden  içgörüleri elde edilir.      • Üretimden Veri Toplama ve
     geleceğe yakınlaştırıyor.     • Veriler ve finansal bilgilere  SCADA / Endüstri 4.0 ve Üretim-
                     tam hakimiyet, işletmenin sürdü- den Veri Toplama
                     rülebilirliği ve büyüyebilmesi için
                                      • Finans Yönetimi
                     stratejik kararlar alınabilmesine  • Muhasebe Yönetimi / Finans
                     yardımcı olur.         ve Muhabsebe Yönetimi / Finans
                      • Verimliliği artırır: İyi tanım-
                     lanmış işletme süreçleri ve ortak  ve Bütçe Yönetim Çözümleri
                     kullanıcı deneyimiyle verimliliği  • Cari Yönetim
                                      • Bütçe Yönetimi / Bütçeleme
                     artırır.
                                     ve Kontrol
                      • Tutarlı bir altyapı imkanı
      ‘ERP Sistemleri ve      sunar: İşletmenin tüm birimle-  • Dijital Bankacılık Entegras-
      Uygulamaları’nın       rinde iletişim ve tüm birimlerin  yon Sistemi
      işletmelere sunduğu      altyapısını bütünleşik hale getirir.  • Demirbaş Takip ve Zimmet-
      avantajlar           • Riskleri azaltır: Geliştirilmiş  leme Çözümleri
                     veri bütünlüğü ve finansal kont-  • Mağazacılık Sistemleri
      ERP projeleri işletmelere hızlı ve
                     rollere imkan vermesi nedeniyle  • Malzeme Stok Yönetimi
     büyük ölçekli faydalar sunar. ERP
     Sistemleri ve Uygulamaları, müş- riskleri azaltır.        • Depo Yönetimi
     teri siparişlerinin alınmasından,  • Daha düşük yönetim ve ope-  • Tedarik Zinciri Yönetimi / Te-
                     rasyon maliyetleri: Yönetim ve  darik Yönetimi / Satın Alma Süreç
     üretimin sürdürülebilmesi için plan
     yapılmasına, finans bölümünün   operasyon maliyetlerini düşü-  Yönetimi / Kurumsal Satın Alma
     fatura bilgilerinin toplanmasına  rerek, kaynakların daha verimli  / Satınalma ve Tedarik Yönetim
     kadar her alanda işletmenin tüm  kullanılmasına imkan tanır.  Çözümleri
                      • Risk değerlendirmesi, fayda
     verilerinin düzenli, verimli, zaman                • Araç Servis Takibi / Araç Filo
                     maliyet analizlerinin yapılması,
     ve maliyet tasarrufuyla kullanılma-               Yönetimi
                     performans hedeflerinin belir-
     sını, kaynak planlamasının doğru                  • Gayrimenkul Yönetim Sistemi
                     lenmesine yardımcı olur.
     ve stratejik hedeflere uygun yapıl-                 • Satış Yönetimi / Satış Dağı-
     masına imkan sağlar.                       tım / Satış Pazarlama Yönetimi /
      • Kurumsallaşma: ERP yazılı-                 Satış ve Teklif Yönetimi Çözümle-
     mına geçiş önce işletmenin ken-                 ri / Saha Satış / Mobil Saha Satış
     disini tanımlama böylece tüm iş                 Çözümleri / Satış ve Teklif Yöne-
     ve süreçlerini tanımlaması anla-                 timi Çözümleri / Perakende Satış
     mına geldiğinden işletme süreç-                 Noktası Çözümleri
     lerini standardize ederek basit-                  • Satış Sonrası Hizmetler / Sa-
     leştirir ve kolaylaştırır.                    tış Sonrası Hizmetler Teknik Ser-
      •İşletmenin maliyetlerini azal-                vis / Servis Yönetimi
     tır, zamanı verimli kullanmasını  ERP Sistemleri ve        • CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi
     sağlar ve hız kazandırır.                     • B2B & B2C
                      Uygulamaları nelerdir?
      • İşletmenin tüm departmanları                 • DPP-Talep Tahminleme ve
                      • Yeni Nesil ERP Uygulamaları
     birbirine bağlanır. Departmanlar ve               Planlama
                      • Akıllı ERP
     süreçler arası uyum yakalanır.                   • HCM-İnsan Kaynakları Yöne-
                      • Bulut ERP
      • İşletmenin sözlü iş şekilleri                timi / İnsan Kaynakları Yönetimi
                      • Mobil ERP Uygulamaları
     sayılara, verilere ve raporlara dö-               Çözümleri
                                         0D\ÜV   KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14